LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. Tel. / faks. (8 5) 275 03 40, el. p. biblioteka@leu.lt.
GooglePaieška Internete Bibliotekoje
 
LEU ir dėstytojų leidinių bibliografinis sąrašas 2006 m.

1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
2011  2012  2013 
 1. Acta litteraria comparativa : kultūros intertekstai = cultural intertexts = интертексты культуры : mokslo darbai / Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, VPU, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; [atsakingoji redaktorė R.Pabarčienė ; sudarytojos N.Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Ž.Kolevinskienė, R.Pabarčienė]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 1. - 232 p. ; 2. - 200 p.
 2. Aktualioji ekologija : vadovėlis / Kazimieras Pyragas, Kazys Sadauskas, Alfonsas Ramonas ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Fizikos ir technologijos fakultetas. Teorinės fizikos ir informacinių technologijų katedra, Bendrosios technologijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 465, [1] p.
 3. Aničas J. Generolas Silvestras Žukauskas (1861-1937) : biografinė apybraiža. - Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2006. - 293 p.
 4. Anilionytė L. O kas po to? : romanas. - Vilnius : Alma littera, [2006]. - 422 p.
 5. Ankstyvieji viduramžiai: ugdymo filosofiniai pagrindai : mokomasis metodinis leidinys / Dalia Marija Stančienė, Juozas Žilionis ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Etikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 82, [1] p. - (Metodinės priemonės).
 6. Anušauskas A. Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui = Terror and crimes against Humanity : pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941). - Vilnius : Margi raštai, 2006. - 238, [2] p.
 7. Asmenybė ir kultūra : mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Humanitarinis institutas ; [sudarytojas V.Pruskus]. - Vilnius : Technika, 2006. - 286, [1] p.
 8. Aškinytė-Degėsienė R., Degėsys L. Etika kaip loginio mąstymo teorija ir praktika : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / VPU. - 2-asis patais. leid. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 143 p.
 9. Bagdanavičienė M., Matonienė R. Prancūzų kalbos skaitymo užduočių ir testų rinkinys IX-XII klasei. - Vilnius : Presvika, [2006]. - 111 p.
 10. Bagdanavičius J., Grigas R., Senkus V. Vadybos sociologijos aspektai : mokomoji knyga / VPU. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinių mokslų katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 203 p.
 11. Baldžius J. Rinktiniai raštai : etnologijos ir tautosakos baruose / [sudarė ir parengė S. Skrodenis. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. - 555 p.
 12. Banionis J. Matematinė mintis Lietuvoje (istorinė apžvalga : 1832-1990 m.) / VPU. Matematikos ir informatikos fakultetas. Matematikos ir informatikos didaktikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 112, [1] p.
 13. Baranova J. Filosofija ir literatūra : priešpriešos, paralelės, sankirtos : monografija. - Vilnius : Tyto alba, 2006. - 451, [2] p.
 14. Barkauskaitė M. Suaugusiųjų pedagogikos gairės : metodinė priemonė, skirta bakalaurams, magistrams, pedagogams / VPU. Edukologijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 127 p.
 15. Bendrosios katalikų tikybos programos temų gairės : metodinė priemonė / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ; [darbo grupės vadovės : A.Stasiulevičiūtė, G.Rugevičiūtė]. - Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2006. - 83 p.
 16. Birgelytė A. Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / VPU. - Vilnius : [Vilniaus pedagoginis universitetas], 2006. - 215 p.
 17. Birgelytė A. Geopgraphy didactic project in the view of synergetic approach = Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S) / Vilnius Pedagogical University. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 39 p.
 18. Bitinas B. Edukologinis tyrimas : sistema ir procesas. - Vilnius : Kronta, [2006]. - 391 p.
 19. Budorina D., Matonienė R. Prancūzų kalbos klausymo užduočių ir testų rinkinys IX-XII klasei. - Vilnius : Presvika, [2006]. - 104 p.
 20. Civinskas R., Levickaitė V., Tamutienė I. Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai : monografija. - Vilnius : Garnelis, [2006]. - 151, [1] p.
 21. Česnulevičienė L., Matonienė R. Adjectif et ses categories : mokymo priemonė aukštųjų mokyklų studentams / VPU. Užsienio kalbų fakultetas. Prancūzų filologijos ir didaktikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 58, [1] p.
 22. Čivilytė-Gylienė V. Trumpas šeimos teisės vadovas / VPU. Ekonomikos katedra. - Vilnius : Eugrimas, 2006. - 221, [2] p.
 23. Dapkus D. Nocturnal Macrolepidoptera communities in Labrador tea Scots pine bog woods of southeastern Lithuanian peatland region = Naktinių makrodrugių (Macrolepidoptera) bendrijos Lietuvos pietrytinės pelkių srities gailiniuose pušynuose : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, zoology (05 B) / Vilnius University. - Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2006, 43 p.
 24. Degėsys L. Žolynas ; Žvėrynas : eilėraščiai. - Vilnius : Kronta, [2006]. - 84, [8] p.
 25. Fachdeutsch : Kunst und Künstler : vom Lesen zum sprechen / Texte und Augaben zum Text zusammengestellt von D.Razauskienė ; VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, [2006]. - 86, [1] p.
 26. Didysis vokiečių-lietuvių kalbų žodynas = Das grobe deutsch-litauische Worterbuch. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. - T. 1 : A-K / J.Križinauskas. - 635 p. ; T. 2 : L-Z / J.Križinauskas, S.Smagurauskas. - 635 p.
 27. Drėma V. LDK miestai ir miesteliai : iš Vlado Drėmos archyvų / [parengė A.Lėverienė, A.Mickevičius, R.Mosiejienė] ; Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. - Vilnius : Versus aureus, [2006]. - 854, [1] p.
 28. Dumčienė A., Bajoriūnas Z. Ugdymo pagrindai : vadovėlis. - Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. - 158, [1] p.
 29. XX amžiaus literatūros teorijos : vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams / VPU ; [sudarytoja A.Jurgutienė]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 372, [1] p.
 30. Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofinės interpretacijos = The paradoxes of existence: interpretations of Kierkegaard's philosophy / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; sudarytojas A.Andrijauskas. - Vilnius : Versus aureus, 2006. - 335 p.
 31. Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita = Alternation of aesthetics and phylosophy of art : [straipsnių rinkinys] / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; sudarytojas A.Andrijauskas. - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. - 599 p.
 32. Etika : vadovėlis 5/6 klasei / sudarytojai F.Burthardt, P.Krahulec ; Lietuvos mokykloms pritaikė J.Baranova. - Vilnius : Alma littera, 2006. - 180 p.
 33. Genetika : geno prigimtis : metodinis leidinys / Juozas Proscevičius ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Botanikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 59, [1] p. : iliustr.
 34. Geografijos baigiamojo egzamino programa / VPU. Gamtos mokslų fakultetas. Bendrosios geografijos ir Regioninės geografijos katedros ; [sudarė D.Česnavičius, R.Kontvainas, R.Krupickas, A.Stanaitis, S.Stanaitis, K.Švedas]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 19, [1] p.
 35. Gaigalaitė A. Lietuvos atstovai Rusijos Valstybės Dūmoje 1906-1917 metais : mokslinė monografija / VPU. - Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 338, [1] p.
 36. Gaigalienė M. Suaugusiųjų mokymo(si) ypatumai seminaro metu : metodinė priemonė, skirta bakalaurams, magistrantams, mokytojams / VPU. Edukologijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 51 p.
 37. Geografijos bakalauro studijų dalykų programos : [Bendroji geologija, Kartografija ir topografija, Hidrologija, Geomorfologija, Geografinė sfera] / VPU. Gamtos mokslų fakultetas. Bendrosios geografijos katedra. - 2-asis papild. leid. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 58 p.
 38. Geografijos bakalauro studijų dalykų programos : Vandenynų geografija, Dirvotyra (pedologija), Paslaugų geografija / VPU. Gamtos mokslų fakultetas. Bendrosios geografijos katedra. - 2-asis papild. leid. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 31 p.
 39. Girdenienė S., Vaitekūnienė V. Übungen zur deutschen Grammatik : Substantiv, Artikel, Adjektiv, Adverb, Präposition, Zahlwort : mokymo preimonė I kurso studentams germanistams / VPU. Užsienio kalbų fakultetas. Vokiečių filologijos ir didaktikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 79 p.
 40. Grakauskaitė-Karkockienė D. Kur dingsta kodėlčiukai? : kūrybiškumo ugdymo pagrindai. - Vilnius : [D.Karkockienė, 2006]. - 69, [3] p.
 41. Grakauskaitė-Karkockienė D. Kūrybos psichologijos pagrindai : metodinė priemonė / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 101, [1] p.
 42. Grigaravičiūtė S. Istorijos žinios ir jų struktūravimas : mokymo metodinė priemonė VPU IF dieninio ir neakivaizdinio skyrių istorijos studijų programos studentams / VPU. Istorijos fakultetas. Istorijos didaktikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 59 p.
 43. Grinkevičius K., Noreikienė B., Noreika R. Gamta ir žmogus : penktosios-šeštosios klasių gamtamokslinio ugdymo metodika ir teminiai planai : (metodinis leidinys) / VPU. Gamtos mokslų fakultetas. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 51 p.
 44. Guzevičiūtė R. Tarp Rytų ir Vakarų : XVI-XIX a. LDK bajorų kostiumo formavimo aplinkybės ir pavidalai / [redakcinė kolegija : A.Andrijauskas (pirmininkas) ... [et al.] ; Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius : Versus aureus, 2006. - 390 p.
 45. Gvaldaitė L. Italijos ir Lietuvos šeimų savipagalbos grupių ugdomosios funkcijos raiška : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 185 p.
 46. Gvaldaitė L. The manifestation of the educational function of the self-help family groups in Italy and Lithuania = Italijos ir Lietuvos šeimų savipagalbos grupių ugdomosios funkcijos raiška : social sciences, educology (07 S) / Vilnius Pedagogical University. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 27 p.
 47. Informacinės technologijos mokant geografijos : metodinė mokymo priemonė / R.Krupickas, D.Prakapienė, L.Olberkytė, J.Gencevičienė ; VPU. Bendrosios ir Regioninės geografijos katedrų Geografijos edukologinių tyrimų centras. - 2-asis patais. leid. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 83, [1] p.
 48. Informatics in education / Institute of Mathematics and Informatics, Lithuanian Academy of Sciences ; [editorial board : editors-in-chief G.Dzemyda, L.Telksnys ... [et al.]. - Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics, 2006. - Vol. 5, no. 1. - 161 p.
 49. Istorija : mokslo darbai / VPU ; [redakcinė kolegija : E.Jovaiša (vyr. redaktorius) ... [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - [T.] 63. - 87 p.
 50. Istorija : Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas ; [redakcinė kolegija: Eugenijus Jovaiša (vyr. redaktorius) … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
  [T.] 64 (2006). - 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 86, [1] p.
 51. Istorijos mokymas Lietuvos mokykloje 1918-1940 metais : antologija / VPU. Istorijos didaktikos katedra ; [sudarytojai : B.Šetkus (atsakingasis redaktorius), S.Grigaravičiūtė, R.Šetkuvienė]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 306 p.
 52. Januškevičius R., Januškevičienė O. Elementarusis tikimybių ir statistikos kursas informatikams [Elektroninis išteklius] : metodinė priemonė / Vilniaus pedagoginis universitetas. Matematikos ir informatikos fakultetas. Algebros ir statistikos katedra. - D. 1. Tikimybių teorijos elementai. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 88 p. : iliustr. ISBN 9955-20-087-1, ISBN (9955-20-089-8 (bendras) elektroninis išteklius). [PDF]
 53. Januškevičius R., Januškevičienė O. Elementarusis tikimybių ir statistikos kursas informatikams [Elektroninis išteklius] : metodinė priemonė / Vilniaus pedagoginis universitetas. Matematikos ir informatikos fakultetas. Algebros ir statistikos katedra. - D. 2. Statistikos pradmenys. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 52 p. : iliustr. ISBN 9955-20-088-X, ISBN (9955-20-089-8 (bendras) elektroninis išteklius). [PDF]
 54. Jasiūnienė R., Valentinavičienė V. Chemija : vadovėlis 8 klasei. - 1-asis leid., 2006. - Vilnius : Alma littera, 2006. - 207 p.
 55. Jasiūnienė R., Valentinavičienė B. Chemija : [vadovėlis] 9 klasei. - Vilnius : Alma littera, 2006. - 229 p.
 56. Jasudavičiūtė R., Selmistraitis L. Seminars in English lexicology : word structure : teaching aid for students of English philology / Vilnius Pedagogical University. Faculty of Foreign Languages. Department of English Philology. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 51 p.
 57. Jaunajam matematikui / Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla ; [sudarytojai A.Apynis, E.Stankus, J.Šinkūnas]. - Vilnius : Danielius, 2006. - [D.] 7 : 2004-2006 metų Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos užduotys ir jų sprendimai. - 120 p.
 58. Kalba ir kontekstai = Language and different contexts : mokslo darbai / VPU. Užsienio kalbų fakultetas ; [redaktorių kolegija : atsakingoji redaktorė E.Račienė ... [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - T. 1. - 300 p.
 59. Kalesnikienė D., Jakavonytė D. Teksto suvokimo užduotys 2 klasei. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2006. - 63 p.
 60. Kaluinaitė K. Kai kurie vaikų kūrybingumo ir vaizdinės plastinės raiškos raidos aspektai : metodinė priemonė / VPU. Kultūros ir meno edukologijos institutas. - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 1 kompakt. diskas (CD).
 61. Kelias į Antikomunistinį tribunolą, 2000-2005 : [straipsnių rinkinys / sudarė ir parengė A.Anušauskas]. - Vilnius : Baltos lankos, 2006. - 184 p.
 62. Kepežėnas A. Sporto biomechanika : mokymo priemonė kūno kultūros specialybės studentams / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 39 p.
 63. Kmitienė G. Augalų audiniai. Augalų anatomijos laboratorinių darbų turinys ir metodai : (mokymo priemonė) / VPU. Botanikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 95 p.
 64. Kniūraitė V. Imperija žlugo. Kas kaltas ir ką daryti? : interpretacinė pseudoistorinės rusų literatūros analizė / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 249 p.
 65. Kostiuk S. Meninio teksto interpretavimo technologijos kaip mokinio humanitarinio prusinimo priemonė = Технологии интерпретации художественного текста как средство гуманитарного развития школьника : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 34 p.
 66. Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai : integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai / [Daiva Penkauskienė, Zina Baltrėnienė, Asta Railienė ... [et al.] ; Šiuolaikinių didaktikų centras, Jaunimo karjeros centras]. - Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2006. - 141, [1] p. : iliustr.
 67. Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai : specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai / [Jūratė Murinienė, Aušra Bagdanavičiūtė, Asta Railienė] ; Šiuolaikinių didaktikų centras, Jaunimo karjeros centras. - Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2006 (Vilnius : Logotipas). - 131, [1] p. : iliustr.
 68. Krikštopaitis J. A. Pasakojimų sandara : struktūrinė tikrovę aiškinančių tekstų interpretacija / Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius : Versus aureus, [2006]. - 143, [1] p.
 69. Krupickas R., Gerulaitis V. Žemynų gamtinės geografijos pratybos / VPU. Gamtos mokslų fakultetas. Regioninės geografijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 78 p.
 70. Kultūrologija = Culturology / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [redakcinė kolegija : A.Andrijauskas (pirmininkas) ... [et al.]. - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. - T. 12 : Rytai - Vakarai : komparatyvistinės studijos. - 663 p.
 71. Kutkienė L. Socialinės psichologijos praktikumas / VPU. Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - D. 2. - 30, [1] p.
 72. Kurlavičius P. Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. - [Kaunas] : Lietuvos ornitologų draugija [i. e. Lututė], 2006. - 151, [1] p.
 73. Labanauskaitė-Balz R. Substantivierter Infinitiv im Deutschen und Italienischen und seine Aquivalente im Litauischen und Russischen / VPU. Slavistikos fakultetas. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 207 p.
 74. Lekevičius E., Motiejūnienė E., Kunskaitė L. Gamta ir žmogus : vadovėlis 5 klasei. - 3-iasis patais. leid. - Vilnius : Alma littera, 2006. - 141 p.
 75. Lekevičius E., Motiejūnienė E. Gamta ir žmogus : vadovėlis 6 klasei. - 2-asis patais. leid. - Vilnius : Alma littera, 2006. - 167 p.
 76. Leonavičienė T. SPSS programų paketo taikymas statistiniuose tyrimuose : [mokomoji knyga] / VPU. Matematikos ir informatikos fakultetas. Algebros ir statistikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 125 p.
 77. Lietuva globalėjančiame pasaulyje = Lithuania in the world of globalization : [straipsnių rinkinys] / Kultūros, filosofijos ir meno institutas, VPU, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas ; sudarytoja D.M.Stančienė ; mokslinis redaktorius J.Balčius. - Vilnius : Logos, 2006. - 333 p.
 78. Lietuva globalėjančiame pasaulyje = Lithuanian in the world of globalisation : [straipsnių rinkinys] / Kultūros, filosofijos ir meno institutas, VPU, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas ; sudarytoja D.M.Stančienė ; mokslinis redaktorius J.Balčius. - Vilnius : Logos, [2006]. - 333, [2] p.
 79. Lietuvos sakralinės dailės katalogas / [redakcinė kolegija : A. Gaižutis (pirmininkas) ... [et al.]. - Vilnius : Gervelė, 2006. - T. 1 : Vilkaviškio vyskupija. - 639, [1] p.
 80. Lietuvos ūkio transformacija 1990-2005 metais = Economics transformation in Lithuania in 1990-2005 / VPU. Ekonomikos katedra ; [sudarytojas ir atsakingasis redaktorius R.Dužinskas ; redakcinė kolegija : A.Gaižutis ... [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 390 p.
 81. Linas : šokių rinkinys / [sudarytojos S.Einikytė ir L.Kisielienė]. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006. - D. 1. - 298 p.
 82. Linas : šokių rinkinys. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006. - D. 2 / [sudarytojos : G. Kasparavičiūtė, L. Kisielienė]. - 349, [1] p.
 83. Literatūros ir kitų menų sąveika : straipsnių rinkinys / Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, VPU ; [parengė R.Brūzgienė]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. - 311 p.
 84. Lupeikis Z., Šinkūnas J., Urbonas A. Matematinė analizė uždaviniuose : (integralinis skaičiavimas ir jo taikymai) / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 147, [1] p.
 85. Matematikos ir informatikos institutas / [rengėjai M.Sapagovas, G.Dzemyda, S.Rutkauskas ... [et al.]. - Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2006. - 295 p.
 86. Martišius V. Kognityvinė psichologija : [mokomoji knyga]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. - D. 1 : Suvokimas ir atmintis. - 258 p.
 87. Makarskaitė-Petkevičienė R., Varnagirienė V. Raktas, atrakinantis visas Pasaulio karalystės duris : 1 [klasės] mokytojo knyga. - Kaunas : Šviesa, 2006. - 307 p.
 88. Martišius V. Kognityvinė psichologija : [mokomoji knyga]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. - D. 1 : Suvokimas ir atmintis. - 258 p.
 89. Matematyka dla ciebie : klasa 5 : [podręcznik / przygotował zespół autorów : R.Butkevičienė, J.Knyvienė, V.Sičiūnienė ... [et al.]. - Vilnius : TEV, 2006. - Cz. 1. - 159 p. ; Cz. 2. - 150 p.
 90. Mazolevskienė A. Priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ugdymas (edukologija) (07S) / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 149 lap.
 91. Mazolevskienė A. The Lithuanian language skills development of pre-primary bilingual children = Priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Vilnius Pedagogical University. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 42 p.
 92. Meidus L. Rankininkių sąveikos ugdymas / VPU. Sporto ir sveikatos fakultetas. Kūno kultūros teorijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 80 p.
 93. Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti / Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ; [parengė L.Jankauskienė, O.Monkevičienė, R. Beinorienė ... [et al.]. - Vilnius : Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2006. - 110 p.
 94. Mikalajūnas M. Meteorologija ir klimatologija studentams. Pratybos : aukštųjų mokyklų bendrosios geografijos studijų kursas : mokymo metodinė priemonė / VPU. Bendrosios geografijos katedra. - Vilnius : Apyaušris, 2006. - 39 p.
 95. Mikalajūnas M. Visata ir Žemė : įvadas į geografiją ir meteorologiją : mokymo priemonė. - Vilnius : Apyaušris, 2006. - 24 p.
 96. Miškinienė M. Mityba : medžiagų apykaita, maisto medžiagos, vitaminai, mineralinės medžiagos ir vanduo : mokymo priemonė technologijų edukologijos specialybės studentams / VPU. Gamtos mokslų fakultetas. Technologinio ugdymo katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 129 p.
 97. Mokykliniai istorijos vadovėliai ir europinės visuomenės ugdymas Rytų ir Vidurio Europos šalyse : konferencijos medžiaga / VPU. Istorijos fakultetas. Istorijos didaktikos katedra, Lietuvos istorijos katedra ; sudarė B.Šetkus, R.Šetkuvienė]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 155 p.
 98. Okupacija ir aneksija = Occupation and annexation : pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941) / A.Jakubčionis, S.Knezys, A.Streikus, [sudarė A.Anušauskas]. - Vilnius : Margi raštai, 2006. - 567, [1] p.
 99. Pasaulis vaikui : ugdymo realijos ir perspektyvos : mokslo straipsniai, parengti 2006 m. gegužės 18-19 d. VPU vykusios tarptautinės tęstinės mokslinės konferencijos pagrindu / VPU, Rostoko universitetas, Vroclavo universitetas. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - D. 1-2. - 163 p. ; D. 3. - 233 p.
 100. Pedagogika : mokslo darbai / [Vilniaus pedagoginis universitetas ; redakcinė kolegija: atsakingoji redaktorė Marija Barkauskaitė … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - [T.] 82 (2006). - 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 145, [1] p. : iliustr., diagr. - Str. liet., angl., rus., vok. - Santr. liet., angl.
 101. Pedagogika : mokslo darbai / [Vilniaus pedagoginis universitetas ; redakcinė kolegija: atsakingoji redaktorė Marija Barkauskaitė … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - [T.] 84 (2006). - 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 179, [1] p. : iliustr. - Str. liet., angl. - Santr. liet., angl., vok.
 102. Pedagogika : mokslo darbai / [redakcinė kolegija : atsakingoji redaktorė M.Barkauskaitė ... [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - [T.] 81. - 152 p. ; [T.] 82. - 146 p. ; [T.] 83. - 214 p. ; [T.] 84. - 180 p.
 103. Piesarskas B. Didysis lietuvių-anglų kalbų žodynas = Lithuanian-English dictionary : apie 100 000 žodžių ir posakių. - Vilnius : Žodynas, 2006. - 1292 p.
 104. Pilietinės kompetencijos pagrindai : mokytojo knyga / [sudarytojai : R.Totoraitis, L.Degėsys]. - Vilnius : Kronta, 2006. - 135 p.
 105. Piesarskas B. Mokomasis anglų-lietuvių kalbų žodynas. - Patais. ir papild. leid. - Kaunas : Šviesa, 2006. - 345 p.
 106. Pilietinės kompetencijos pagrindai : mokytojo knyga / [V.Šoblinskas, S.Matonienė, R.Aškinytė-Degėsienė ... [et al.] ; sudarytojai R.Totoraitis, L.Degėsys]. - Vilnius : Kronta, [2006]. - 135, [1] p.
 107. Poteliūnienė S. Kūno kultūros pamokos turinio įvairinimas judriaisiais žaidimais : metodinė priemonė / VPU. Sporto ir sveikatos fakultetas. Sporto metodikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 58 p.
 108. Proškuvienė R. Mityba. Judėjimas / VPU. Sporto ir sveikatos fakultetas. Sveikatos ugdymo katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 83, [1] p.
 109. Pukinskaitė R. Vaikų skaitymo sutrikimai : metodinė priemonė aukštajai mokyklai / VPU. Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Psichologijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 79, [1] p.
 110. Pustelnikovas O. Geocheminiai procesai geosistemose / VPU. Gamtos mokslų fakultetas. Bendrosios geografijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 19 p.
 111. Pustelnikovas O., Kulbickas D. Vandenynų geografijos pratybos : metodinė priemonė / VPU. Gamtos mokslų fakultetas. Bendrosios geografijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 87 p.
 112. Radzevičienė S. Nežinomas Šeinius : Igno Jurkūno Šeiniaus švediškoji kūryba (mokomoji knyga Lituanistikos fakulteto studentams) / VPU. Lituanistikos fakultetas. Visuotinės literatūros katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 79 p.
 113. Raštai / Zenonas Slaviūnas ; sudarė ir parengė Stasys Skrodenis. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - [T.] 1: Daugiabalsių lietuvių liaudies dainų - sutartinių tyrinėjimai. - 2006 (Vilnius : Petro ofsetas). - 423, [1] p. : iliustr., nat., žml. - Tekstas liet., rus.
 114. Ratkevičienė V. Kursinių darbų rengimo metodiniai nurodymai : Istorijos fakulteto ekonomikos ir verslo pagrindų studijų programos studentams / VPU. Ekonomikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 15 p.
 115. Rodzevičiūtė E. Substantiation of contents and structure of a secondary school teacher's pedagogical competency = Vidurinės mokyklos mokytojo pedagoginio kompetentingumo turinio ir struktūros pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Vilnius Pedagogical University. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 31 p.
 116. Rodzevičiūtė E. Vidurinės mokyklos mokytojo pedagoginio kompetentingumo turinio ir struktūros pagrindimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 261 p.
 117. Rudaitytė R. Šiuolaikinės anglų literatūros kontūrai : metodinė priemonė anglų filologijos studentams / VPU. Užsienio kalbų fakultetas. Anglų filologijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 35 p.
 118. Ruibienė R., Railienė A. Socialinės pedagoginės praktikos vadovas / Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutas. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 42, [1] p.
 119. Rutkauskas S. Įvadas į diferencialinių lygčių teoriją / VPU, Matematikos ir informatikos institutas. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 187 p.
 120. Rutkauskas A. V., Stankevičius P. Investicinių sprendimų valdymas = Management of investment decisions : monografija / VPU. Socialinių mokslų fakultetas. Ekonomikos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 374, [1] p.
 121. Sabaliauskas A. Juodasis kryžius, arba Palydėti pasmerktieji : karo kapeliono atsiminimai / spaudai parengė S.Skrodenis. - 2-asis patais. leid. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 73 p.
 122. Sederevičiūtė Ž. Etiketas kiekvienai dienai. - Vilnius : Alma littera, [2006]. - 190, [2] p.
 123. SKI : jau aušta VPU rytas / [sudarytojas R.Taraila ; vyriausioji redaktorė J.Žvirblytė]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedra, 2006. - 135 p.
 124. Skirius J. Europos šalių ir JAV ekonominė bei vidaus politinė padėtis 1918-1939 metais : (istorinė apžvalga) : naujausiųjų laikų istorijos paskaitų konspektai / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 143 p.
 125. Sirvydis V. K. Moksliniai tyrimai biomedicinos moksluose : (metodinė priemonė) / VPU. - Vilnius : Petro ofsetas, 2006. - 40 p.
 126. Schmithas C. Necrolithuanica / parengė R.Griškaitė, A. Katilius, V.Kazakevičius, A.Mickevičius. - Vilnius : Versus aureus, [2006]. - 269 p.
 127. Skirkevičius A. Darbo su paketu Statistica pradmenys : vadovėlis / VPU. Gamtos mokslų fakultetas. Zoologijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - D. 1. - 197 p.
 128. Socialinis ugdymas : [mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas ; redaktorių kolegija:] Juozas Vytautas Uzdila - vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - [T.] 1(12). - 2006. - 140, [1] p. : iliustr. - Str. liet., angl. - Santr. liet., angl.
 129. Socialinis ugdymas : [straipsnių rinkinys / Vilniaus pedagoginis universitetas ; redaktorių kolegija: Juozas Uzdila - vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
 130. Sporto medicinos pagrindai : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / Rūta Dadelienė. - Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2006 (Vilnius : Petro ofsetas). - 243, [1] p. : iliustr.
 131. Sruoga V., Ivinskis P. Lietuvos elachistidai = Elachistidae of Lithuania : (Lepidoptera, Elachistidae) : monografija / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, VPU. - Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos instituto leidykla, 2005. - 232 p.
 132. Stančienė D. M. Gėrio ženklai būtyje = The signs of goodness in being / Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, [2006]. - 305, [1] p.
 133. Stanaitis S. Lietuvos gamtinė geografija : programa geografijos bakalaurams / VPU. Regioninės geografijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 15 p.
 134. Stasys Keinys : [kalbininkas] : bibliografijos rodyklė / Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centras ; [sudarė A.Noreikaitė]. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. - 78 p.
 135. Subotkevičienė R. Būsimųjų geografijos mokytojų didaktinių kompetencijų raiška ir raida studijuojant specialybės disciplinas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 177 p.
 136. Subotkevičienė R. Presentation and development of the future geography teachers' didactic competences in studying subject disciplines = Būsimųjų geografijos mokytojų didaktinių kompetencijų raiška ir raida studijuojant specialybės disciplinas : summary of the doctor's dissertation : social sciences, educology (07S) / Vilnius Pedagogical University. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 35 p.
 137. Šakių šnektos tekstai / sudarė R.Bacevičiūtė. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. - 215, [1] p.
 138. Sue Cowley mokymo klinika : [patarimai mokytojams, patekusiems į kebliausias situacijas, daugybė strategijų, kaip klasėje įveikti įvairiausias problemas, taiklūs atsakymai į ramybės neduodančius klausimus] / iš anglų kalbos vertė B.Bersėnienė. - Vilnius : Tyto alba, 2006. - 153, [1] p.
 139. Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve : jaunųjų sociologijos mokslininkų darbai / VPU. socialinių mokslų katedra. Švietimo sociologinių tyrimų laboratorija ; [sudarytojai : V.Pruskus, R.Grigas ; redakcinė kolegija : V.Pruskus (pirmininkas) ... [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 374 p.
 140. Šetkus B. Senovės istorija : vadovėlis 7 klasei. - Vilnius : Kronta, [2006]. - 243 p.
 141. Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve : jaunųjų sociologijos mokslininkų darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Socialinių mokslų katedra, Švietimo sociologinių tyrimų laboratorija ; [sudarytojai Valdas Pruskus, Romualdas Grigas ; redakcinė kolegija: Valdas Pruskus (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 374, [2] p. : diagr. - (Jaunųjų mokslininkų darbai : JMD serija).
 142. Šliogeris A. Būtis ir pasaulis : tyliojo gyvenimo fragmentai / Vilniaus universitetas, VPU. - 2-oji patais. ir papild. laida. - Vilnius : Margi raštai, 2006. - 555 p.
 143. Šukys J. Gramatikos šalyje. - Kaunas : Šviesa, 2006. - 127 p.
 144. Šukys J. Kalbos kultūra visiems. - Kaunas : Šviesa, 2006. - 333 p.
 145. Ta palaiminga klevų šviesa : pilietinių esė kūrybinio rašymo studija III-ojo amžiaus universitete / Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras ; [sudarytojai R.Aškinytė, L.Degėsys]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 159 p.
 146. Targamadzė V. Konfliktų kontūrų brėžimas : ugdymo realybės kontekstas / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 190 p.
 147. Tautiškumas ir pilietiškumas : sintezės keliai : (dokumentų rinkinys) / VPU. Socialinių mokslų katedra ; [rinkinio sudarytojai : V.Kniūraitė, R.Grigas ; redakcinė kolegija : V.Senkus, L.Klimka, J.V.Uzdila (kolegijos pirmininkas)]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 124 p.
 148. Teksto slėpiniai / VPU. Lituanistikos fakultetas. Literatūrinės teksto analizės laboratorija / ats. red. V.Martinkus.- Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - Nr. 9. - 152 p.
 149. Tėvynės meilės ir grožio keliu / Lietuvai pagražinti draugija ; [sudarytojai J.Dingelis, V.Ylevičius, fotografas V.Ylevičius]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 207 p.
 150. Trumpai apie proistorę : [metodinė mokymo knyga] / VPU ; sudarė A.Malonaitis. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 226, [1] p.
 151. Tikybos (katalikų) bendroji programa / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija [darbo grupės vadovės : A.Stasiulevičiūtė, G.Rugevičiūtė]. - Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2006. - 31 p.
 152. 1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste = 13 January 1991 in Lithuania in the context of the newest scientific research : mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus pedagoginis universitetas. Istorijos fakultetas. Lietuvos istorijos katedra ; [sudarytojai Liudas Truska, Aivas Ragauskas ; redakcinė kolegija: pirmininkas Algirdas Gaižutis … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 300 p.
 153. Uzdila J. V. Rokiškėnų Gandis : monografija / Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutas. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2007. - 209 p.
 154. Ugdymo psichologija = Educational psychology : mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas ; [redaktorių kolegija: atsakingoji redaktorė Violeta Rimkevičienė … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
  Nr. 16 (2006). - 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 76, [1] p. : iliustr.
 155. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Komparatyvistikos pagrindai : mokomoji knyga filologijos studentams / VPU. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 46 p.
 156. Vaitkus R. Chemija : vadovėlis 10 klasei. - Kaunas : Šviesa, 2006. - 179 p.
 157. Vaitiekūnas D. Literatūrinės semiotikos pradmenys : mokomoji knyga Lituanistikos fakulteto lietuvių filologijos studentams / VPU. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių literatūros katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 66 p.
 158. Vakarų žemaičiai : mokomoji knyga / Lietuvių kalbos institutas ; sudarė Jonas Bukantis, Asta Leskauskaitė, Vilija Salienė. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 211, [1] p. : iliustr. + 1 garso diskas (CD). - (Lietuvių kalbos tarmės mokyklai).
 159. Valentinavičius V. Fizika : vadovėlis 9 klasei. - Kaunas : Šviesa, 2006. - 214 p.
 160. Valentinavičius V. Fizika : vadovėlis 8 klasei. - Kaunas : Šviesa, 2006. - 207 p.
 161. Valeika L., Buitkienė J. Functional English syntax / Vilnius Pedagogical University. Department of English Philology. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 203, [1] p.
 162. Vasiliauskas R. Lietuvių liaudies pedagogika - jaunosios kartos socializacijos fenomenas : (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia) : monografija / VPU. Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Edukologijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 212 p.
 163. Vaškelaitis V. Pinigai : centriniai bankai ir jų funkcijos. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2006. - 443 p.
 164. Vencius D. Medžiagų apykaita žmogaus organizme : mokomoji knyga kūno kultūros specialybės studentams / VPU. Gamtos mokslų fakultetas. Zoologijos katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 107 p.
 165. Verikaitė D. Writing an MA paper : guidelines for students of English Philology / Vilnius Pedagogical University. The Faculty of Foreign Languages. The English Language Department. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 46 p.
 166. Vilkas A. Kūno kultūros teorijos įvadas : (metodinė priemonė) / VPU. Sporto ir sveikatos fakultetas. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 66 , [1] p. [PDF]
 167. Vilniaus pedagoginio universiteto veikla / Vilniaus pedagoginio universitetas. - 2005 : rektoriaus akademiko A. Gaižučio ataskaita. - Vilnius : VPU, 2006. - 82 p. [PDF]
 168. Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. - XIX a. pradžioje : 2002 - 2004 m. istorinių šaltinių paieškos / Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", Lietuvos istorijos institutas ; sudarė R.Ragauskienė. - Vilnius : Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", 2006. - 455 p.
 169. Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. - XIX a. pradžioje : 2002-2004 m. istorinių šaltinių paieškos / Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", Lietuvos istorijos institutas ; sudarė R. Ragauskienė. - Vilnius : Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", 2006. - 455, [1] p.
 170. Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje : dabartis ir perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys / VPU. Istorijos fakultetas. Visuotinės istorijos katedra ; [sudarytojai V.Pukienė, R.Ramoškaitė. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. - 293 p.
 171. Zanavykų šnektos žodynas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. - T. 3 : S-Ž / [teksto autorės R.Bacevičiūtė, R.Petrokienė, V.Sakalauskienė, K.Vosylytė]. - 2006. - 775, [1] p.
 172. Zdanavičius J. Interstellar extinction in the direction of the Camelopardalis dark clouds = Tarpžvaigždinė ekstinkcija Žirafos tamsiųjų debesų kryptimi : doctoral dissertation : physical sciences, physics (02 P), astronomy, space research, cosmic chemistry (P 520) / Institute of Theoretical Physics and Astronomy. Vilnius University. - Vilnius, 2006. - 107 p.
 173. Zdanavičius J. Tarpžvaigždinė ekstinkcija Žirafos tamsiųjų debesų kryptimi : daktaro disertacijos santrauka : fiziniai mokslai, fizika (02 P), astronomija, erdvės tyrimai, kosminė chemija (P 520) / VPU, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas. - Vilnius : [Vilniaus pedagoginis universitetas], 2006. - 31 p.
 174. Žibėnienė G. Neuniversitetinių studijų programų kokybės vertinimo teorinis ir empirinis pagrindimas. - Vilnius : Ciklonas, 2006. - 205 p.
 175. Žvirgždas M. Light and darkness in the poetry of Alfonsas Nyka-Niliūnas : the aspect of vision = Šviesa ir tamsa Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje : vizualumo aspektas : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Vilnius University. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 23 p.
 176. Костюк С. Технологии интерпретации художественного текста как средство гуманитарного развития школьника : диссертация на соискание ученой степени доктора наук : социальные науки, эдукология (07 S) / Вильнюсский педагогический университет. – Вильнюс : [Вильнюсский педагогический университет], 2006. – 208 p.
 177. Сельмистрайтис Л. Сборник упражнений по лексикологии современного русского языка : учебно-методическое пособие для студентов-филологов Вильнюсский педагогический университет. Факультет славистики. – Вильнюс : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. – 83 p.
 178. СССР и Литва в годы Второй мировой войны : сборник документов / Институт истории Литвы, Институт всеобщей истории Российской академии наук ; составили А.Каспаравичюс, Ч.Лауринавичюс, Н.Лебедева. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. - T. 1 : СССР и Литовская Республика (март 1939 - август 1940 гг.). – 774 p.
 179. Формы прилагательного как средство выражения категории определенности/неопределенности в церковнославянском языке (на материале Успенского сборника XII-XIII вв.) = Būdvardžių formos kaip apibrėžtumo ir neapibrėžtumo kategorijos raiškos priemonė bažnytinėje slavų kalboje (remiantis XII-XIII a. Uspenskij kodeksu) / Светлана Власова ; Вильнюсский педагогический университет. Факультет славистики. Кафедра русского языкознания. - Вильнюс : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 208, [1] p. - (Mokslinės monografijos : MM serija).
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
2011  2012  2013