Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1996, T. 32

         Turinys

 • Romanas Vasiliauskas
  Liaudies pedagogika ir kiti giminingi mokslai, p. 3.
 • Marija Barkauskaitė
  Devintųjų klasių mokinių nuostatų, vertybių ir vertinimų tyrimas, p. 15.
 • Vytautas Juozas Černius, Živilė Jonynienė, Margarita Teresevičienė
  12-14 metų paauglių vystymasis bei teisės mokykloje ir namie, p. 38.
 • Eivyda Martišauskienė
  Pedagoginė pagalba paauglių dvasiniam tapsmui, p. 48.
 • Vladas Rajeckas
  Mokymas mokykloje – ypatingas asmenybės ugdymo veiksnys, p. 55.
 • Algimantas Šventickas
  Mokyklos humanizavimo ir demokratizavimo įtaka geriems mokinių ugdymo rezultatams, p. 71.
 • Rimantas Vaivada
  Valstybinė kalba tautinių mažumų mokyklose, p. 80.
 • Jonas Galvydis
  Agronomijos paruošiamųjų dalykų lavinimo turinio ypatumai, p. 88.
 • Rita Makarskaitė
  Papildomo ekologinio ugdymo svarba ir šiandienos realijos, p. 103.
 • Kęstutis Pukelis
  Filosofija ir mokytojų rengimas, p. 112.
 • Valdonė Indrašienė
  Didaktinių žaidimų, kaip mokymo metodo, specifika ir panaudojimo galimybės, p. 131.
 • Danguolė Beresnevičienė
  Europos švietimo sistemų palyginamoji analizė, p. 135.
 • Albinas Pugevičius
  Žemės ūkio švietimo institucijų raida iki 1939 metų, p. 149.
 • Benediktas Šetkus
  Tautinių mažumų mokyklų veiklos reglamentavimas Lietuvos respublikos švietimo įstatymuose 1919-1940 metais, p. 170.
 • Juozas Žilionis. Marija Pečkauskaitė
  Apie meilės Tėvynei ugdymą, p. 185.
 • Vincentas Lamanauskas
  Kai kurios švietimo integracijos problemos Jono Laužiko požiūriu ir jų sąsajos su švietimo reforma Lietuvoje, p. 189.
 • Rimantas Kontvainas
  Kai kurios švietimo transformacijos tendencijos atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, p. 201.
 • Vanda Mikoliūnienė
  Vadovas mokyklos kaitos procese, p. 211.
 • Rimantas Cibulskas
  Švietimo vadyba - mokslas ir praktinė veikla, p. 211.
 • Audronė Dumčienė, Romualdas Malinauskas
  Ugdytini socialinių pedagogų bruožai, p. 228.
 • Monika Lazauskienė
  Auklėjimas Lynhardo ir Gertrūdos šeimoje, p. 235.
 • Alvyda Pacevičiūtė
  Projektinė kultūra ir jos reikšmė švietimo sistemos pertvarkai, p. 241.
Lietuvos edukologijos universitetas