Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         1998, T. 37

         Turinys

 • Rimantas Laužackas
  Profesinė edukologija: sisteminis apibūdinimas
  , p. 3 .

 • Rimantas Želvys
  Lietuvos švietimo vadovų požiūris į vykstančią švietimo reformą
  , p. 14 .

 • Marijona Barkauskaitė
  Humanistinio ugdymo proceso įtvirtinimo ir paauglių saugumo šeimoje bei klasėje sąveika
  , p. 22 .

 • Gražina Šmitienė
  Doroviniai samprotavimai - vaiko dorovinių žinių bei nuostatų lygio atspindys
  , p. 28 .

 • Vladas Rajeckas
  Mokymo tobulinimas - reformos sėkmės sąlyga
  , p. 32 .

 • Jeronimas Žitkevičius
  Muzikos pamokų efektyvinimo galimybės pradinėse klasėse
  , p. 41 .

 • Vilija Targamadzė
  Moksleivių žinių, gebėjimų, įgūdžių vertinimo sistemos tobulinimas - jaunimo mokyklos veiklos rezultatyvumo įvertinimo prielaida
  , p. 46 .

 • Rita Makarskaitė
  Kai kurie mokymo(si) ir išmokimo aspektai jaunųjų gamtotyrininkų akimis
  , p. 51 .

 • Kęstutis Pūkelis
  "Mokytojo-skulptoriaus" rengimo ideali pedagoginių studijų schema
  , p. 62 .

 • Liuda Rupšienė
  Pedagoginio profilio specialybių studentų mokymosi aukštojoje mokykloje motyvacija
  , p. 80 .

 • Jūratė Balžakienė
  LKKI studentų požiūris j užsienio kalbų mokymąsi
  , p. 88 .

 • Jonas Unčiurys, Laima Kaziukevičiūtė
  Pradinukų kalbos sutrikimai ir jų šalinimas
  , p. 99 .

 • Vida Gudžinskienė
  Šeimos ir mokyklos psichologinis klimatas - moksleivių psichinės sveikatos šaltinis
  , p. 106 .

 • Romanas Vasiliauskas
  Vaiko socializacija lietuvių etninėje kultūroje
  , p. 111 .

 • Marytė Gaigalienė
  V-X klasių moksleivių požiūris į moters vaidmenį šeimoje
  , p. 123 .

 • Juozas Vytautas Uzdila
  Šeimos ir ugdymo problemos Vydūno filosofijoje
  , p. 130.

 • Vidmantas Raudys
  Tautinis ugdymas Lietuvos pradžios mokykloje (1918-1940) naudojant geografijos vadovėlius
  , p. 139.

Lietuvos edukologijos universitetas