Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

    Apie leidinį

    Redakcinė kolegija 


    Informacija autoriams


    Išleisti tomai


    Platinimas


    Kontaktai


    Paieška


    Nuorodos


     
 

         2000, T. 40

         Turinys

 • Bronislovas Bitinas, Loreta Žadeikaitė
  Bendrojo išsilavinimo standartų klausimu
  , p. 3.

 • Kęstutis Pukelis, Laima Sajienė
  Curriculum sampratos problema lietuvių pedagoginės kultūros kontekste, p. 14.

 • Rolandas Zuoza
  Jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas Lietuvoje
  , p. 27.

 • Elvyda Martišauskienė
  Vyresniųjų paauglių dorinis tapsmas: prielaidos, ypatumai, ugdymo linkmės, p. 34.

 • Antanina Grabauskienė
  Kai kurie dorovinio pradinukų auklėjimo aspektai
  , p. 42.

 • Romanas Vasiliauskas
  Vaiko dora liaudies išmintyje
  , p. 48.

 • Valentinas Spurga
  Saviugdos motyvų formavimas, p. 56.
 • Vincentas Lamanauskas
  Mokomieji dalykai moksleivių požiūriu, p. 66.
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Integralumo lygmenys mokyklinių fizikos užduočių turinyje, p. 74.
 • Henrika Šečkuvienė
  Muzikinės patirties vieta muzikinio ugdymo struktūroje, p. 85.
 • Aleksandras Sokolovskis
  Kabinetinė mokymo sistema ir pamoka
  , p. 91.
 • Regina Stančikaitė
  Fenomenologinė mokytojo darbo įprasminimo analizė, p. 95.
 • Jonas Unčiurys
  Specialiųjų poreikių vaikų integruotas ugdymas, p. 107.
 • Audronė Dumčienė, Vida Ivaškienė
  Akademinio jaunimo mokymosi aktyvumas, p. 114.
 • Romualdas Malinauskas
  Žmonių bendravimo ir bendradarbiavimo problemos bei pedagogų socialinio rengimo būtinybė, p. 121.
 • Benediktas Šetkus
  Vokiečių pradžios mokyklų Lietuvoje 1918-1940 metais raidos bendrieji bruožai, p. 136.
 • Antanas Svetikas
  Lietuvos vartotojų kooperacijos darbuotojų mokymas ir tarptautinių ryšių raida, p. 148.
 • Arvydas Liepuonius
  Pedagoginio konsultavimo tyrimo objektas, p. 154.
 • Aнута Ковальчик
  Ceмья и cpeдcтвa мaccoвoй инфopмaции, p. 160.
Lietuvos edukologijos universitetas