Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2000, T. 41

         Turinys

 • Bronislovas Bitinas
  Klasės auklėtojo veiklos konceptualusis pagrindas
  , p. 3

 • Elvyda Martišauskienė
  Klasės auklėtojas ugdymo procese, p. 9.

 • Vilija Targamadzė
  Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos tikslų įgyvendinimo galimybė, taikant herzbergo dviejų veiksnių teoriją
  , p. 16.

 • Inga Lupeikytė
  Drovūs vaikai, jų pažinima, p. 25.

 • Audronė Juodaitytė
  Moderniosios vaiko ir vaikystės sampratos ir edukacinės ideologijos paieškos (prielaidos ir kryptys)
  , p. 33.

 • Romualdas Malinauskas
  Pedagogų socialinio rengimo aktualumas ir vieta studijų planuose
  , p. 50.

 • Ona Tijūnėlienė
  Sovietiniu laikotarpiu keltų reikalavimų mokytojo asmenybei problematiškumas, p. 59.

 • Julita Navaitienė
  Būsimųjų mokytojų profesinio kryptingumo kaita, p. 69.

 • Kęstutis Kaminskas
  Prielaidos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo turinio ir formų kaitai, p. 76.

 • Palmira Pečiuliauskienė
  Integruoto ir neintegruoto pobūdžio fizikos vadovėlių turinio apžvalga, p. 85.

 • Aušra Žemgulienė
  Lietuvos mokytojų seminarijų mokymo programų kitimo tendencijos 1918-1940 m.
  , p. 94.

 • Aldona Vilkelienė
  Neįgaliųjų integracija: teigiamo požiūrio į neįgaliuosius formavimas muzikinio ugdymo procese, p. 103
  .

 • Lolita Navickienė
  Emocinio imitavimo metodo taikymas per muzikos pamoką: moksleivių asmenybės atskleidimo galimybės, p. 110.

 • Lidija Ušeckienė
  Šeima ir ikimokyklinė įstaiga: bendro pagrindo ieškojimas, p. 121.

 • Loreta Kačiušytė-Skramtai
  Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, saviraiškos ypatumai, p.131.

 • Kristina Stankevičienė
  Ikimokyklinio amžiaus vaikų tautodailinio ugdymo sąlygos šeimoje, p. 139.

 • Vidmantas Raudys
  Buvusiųjų pradžios mokyklų (1918-1940) mokinių atsiminimai apie tautinį ugdymą pamokų metu, p. 147.

 • Vaidas Matonis, Romualdas Pečeliūnas
  Vaikų muzikinės vokalinės kultūros ugdymas, p. 159.

 • Zbigniew Paweł Kruszewski
  Niektóre wskazniki uzasadnienia modelu uczelni wyęszej regionu plock , p. 169.

Lietuvos edukologijos universitetas