Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

         2000, T. 42

         Turinys

 • Ilona Jonutytė
  Savanorių rengimo darbui su vaikais programos ypatumai
  , p. 3 .

 • Ieva Petrauskienė
  Pradinių klasių mokinių charakterio akcentuacijų pedagoginio koregavimo ypatumai, p. 14.

 • Stasė Ustilaitė
  Moksleivių pirmųjų lytinių santykių motyvai
  , p. 20.

 • Alvyra Galkienė
  Integruotas mokymas- žingsnis demokratijos link, p. 28.

 • Birutė Žygaitienė
  Paauglių žinių apie mandagumą lyginamoji charakteristika
  , p. 38.

 • Violeta Šlekienė
  Moksleivių buitinių vaizdinių ir mokslinių sąvokų sąveika
  , p. 45.

 • Aldona Mazolevskienė
  Dvikalbystė šeimoje, p. 52.

 • Daiva Sirtautienė
  Kalbinio bendravimo gebėjimai: ugdymo galimybės iki mokyklos, p. 56.

 • Nijolė Toleikytė
  Komiškumo ir jo raiškos formų suvokimas 11- 12 klasėse, p. 66.

 • Vilma Leonavičienė
  Naratyvinio teksto laiko raiška nelietuviškų mokyklų V klasės mokinių darbuose, p. 75.

 • Romualdas Pečeliūnas
  Pradinių klasių mokinių dermės pojūčio ugdymas dainuojant chore
  , p. 85.

 • Lolita Navickienė
  Emocinio imitavimo metodas-muzikinio ugdymo optimizavimo priemonė, p.
  92.

 • Henrika Šečkuvienė
  4-6 metų vaikų balsų lavinimo ypatumai, p. 102.

 • Vilmantė Aleksienė
  Muzikinio ugdymo poveikis vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto vaikų socialinių kontaktų plėtotei, p. 113.

 • Kristina Stankevičienė
  Darželių auklėtojų pasirengimas vaikų ugdymui tautodaile, p.120.

 • Vida Kazragytė
  Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo vaidybos priemonėmis ypatumai, p. 126.

 • Audronė Brazauskaitė
  Raidos dailės terapijos taikymas protinės negalios ugdytiniams, p. 137.

 • Vaidas Matonis, Jolita Mulevičienė
  Aplinkos estetika kaip gamtamokslinių dalykų humanizavimo sąlyga, p. 147.

 • Neringa Strazdienė
  Darbo mokėjimų formavimosi ypatumai pirmoje klasėje , p. 156.

 • Sniegina Poteliūnienė
  Studenčių fizinės saviugdos prielaidos, p. 164.

 • Gintautė Žibėnienė
  Pagrindinio profesinio mokymo programų kaita Lietuvos žemės ūkio mokyklose, p. 173.

 • Zina Petrikienė
  Visuminio mokymo reikšmė, p. 178.

 • Nijolė Cibulskaitė
  Humaniškumo samprata šiuolaikinės ugdymo paradigmos plotmėje, p. 181.

Lietuvos edukologijos universitetas