Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2000, T. 47

         Turinys

 • Joana Dailidienė
  Socialinis, edukologinis tyrimas ir jo metodai
  , p. 3 .

 • Vladas Rajeckas
  Studijos - kūrybingo mokymosi tęsinys, p.19.

 • Valentinas Spurga
  Studentų profesinės saviugdos specifika, p. 27.

 • Romualdas Malinauskas, Kęstutis Miškinis
  Pedagogikos studentų socialinės parengties ypatumai dėstytojų akimis, p. 34.

 • Juozas Žilionis
  Savarankiško darbo organizavimas dėstant pedagogikos istorijos kursą, p. 46.

 • Rimantas Kontvainas
  Svarbiausios VPU geografijos katedros ir bendrojo lavinimo mokyklos bendradarbiavimo sritys
  , p. 52.

 • Algimantas Šventickas
  Mokyklos humanizavimo ir demokratizavimo svarba tikrinant ir vertinant mokinių mokymosi rezultatus, p. 60.

 • Vincentas Lamanauskas
  Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas: nuomonės ir požiūriai, p. 68.

 • Birutė Žygaitienė
  V, VI Ir VIII klasių mokinių požiūrio į mandagumą tyrimas, p. 77.

 • Audronė Dumčienė, Neringa Gudėnaitė
  Visuomenės normas pažeidžiančių nepilnamečių ugdymo ypatumai, p. 87.

 • Audronė Prakurotienė
  Kūrybingumo ugdymas lietuvių liaudies menu per dailės ir darbelių pamokas pradinėse klasėse
  , p. 95.

 • Rūta Marija Vabalaitė
  Avangardinio meno vaidmuo formuojant šiuolaikinę studentų pasaulėžiūrą p.
  104.

 • Dalia Šiaulytienė
  Kai kurie dailės mokymo bruožai taikant projektų metodą, p. 113.

 • Dalia Survutaitė
  Apie visuomenės ir pradinės mokyklos santykius Lietuvoje 1918-1940 metais, p. 123.

 • Jonas Dautaras
  Kazys Puida apie mokymą ir auklėjimą, p.130.

 • Lilija Duoblienė
  Filosofijos propedeutika tarpukario Lietuvos skirtingų tipų mokyklose, p. 138.

 • Marytė Gaigalienė
  Mokytojų rengimas kasselio universitete, p. 148.

 • Zbignievv Pawel Kruszewski
  Pedagogikos fakulteto įkūrimo svarba nevalstybinėje aukštojoje Pavlo vlodkovico mokykloje, p. 156.

 • Rasa Kirliauskienė
  Būsimųjų muzikos mokytojų scenos baimė ir jų psichoreguliacinis išprusimas, p. 164.

Lietuvos edukologijos universitetas