Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2001, T. 48

         Turinys

 • Ona Tijūnėlienė
  Pedagoginis talentas - mokytojo autoriteto susidarymo sąlyga
  , p. 3 .

 • Irena Čepienė
  Tautinės savimonės formavimosi galimybės reformuotoje mokykloje, p. 13.

 • Romualdas Malinauskas
  Pedagogikos studentų parengtis pedagoginėms funkcijoms atlikti, p. 22.

 • Sigitas Daukilas
  Profesinės pedagogikos sąvokų problema profesinio rengimo standartuose, p. 32.

 • Vilija Celiešienė
  Makro- ir mikroaplinkos sąlygos formuojant busimo inžinieriaus taisyklingos kalbos įgūdžius, p. 44.

 • Marytė Gaigalienė
  Šeimos funkcijų supratimo sąlygiškumas
  , p. 50.

 • A. Šventickas
  Ugdymo proceso dalyvių (mokinių) požiūriai į mokymosi rezultatų tikrinimą ir vertinimą, p. 60.

 • Audronė Prakurotienė
  Teorinis ir empirinis kūrybingumo ugdymo per dailės ir darbelių pamokas pradinėse klasėse modelis, p. 75.

 • Marija Barkauskaitė
  Bendrojo lavinimo ir jaunimo mokyklų moksleivių vertybių ir nerimastingumo palyginamoji analizė, p. 84.

 • Vida Gudžinskienė
  Mokyklinio nerimastingumo rodikliai ir juos lemiantys veiksniai, p. 91.

 • Vaiva Schoroškienė
  I-II klasių mokinių požiūris į pasakas
  , p. 100.

 • Antanina Grabauskienė
  Šių dienų pradinukas ir jo ugdymo problemos, p.
  110.

 • Valdonė Indrašienė
  Kritinį mąstymą skatinantys metodai ir matematika, p. 116.

 • Romanas Vasiliauskas
  Žaidimai - vaiko ugdymo veiksnys lietuvių liaudies pedagogikoje, p. 125.

 • Stasys Jankevičius
  Pedagogikos istorijos mokslo metodologiniai aspektai (pagal A. Maceiną), p.136.

 • Juozas Žilionis
  P. Maldeikis apie vakarų Europos ir JAV kultūrų įtaką ugdant asmenybę, p. 142.

 • Jonas Dautaras
  Juozas Gabrys apie jaunuomenės švietimą Lietuvoje ir Skandinavijos šalyse XX amžiaus pradžioj, p. 147.

 • Zita Tarvydienė
  Eventuelles Possibilites D'amelioration De L'enseignement / Apprentissage De Francais A L'ecole Elementaire, p. 156.

 • 3бuгнев Павел Крушевский
  Cтpaтeгия кomплeктoвaния и пoдгoтoвкa нaучнo - дидaктичecкиx кaдpoв в нeгocудapcтвeннoй выcшeй шкoлe, p. 162.

Lietuvos edukologijos universitetas