Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2001, T. 49

         Turinys

 • Elvyda Martišauskienė
  Vyresniųjų paauglių požiūris į dvasines vertybes
  , p. 3 .

 • Ona Tijūnėlienė
  Pedagoginė savimonė - autoriteto susidarymo sąlyga, p. 20.

 • Rūta Marija Andriekienė, Jolanta Seneckaitė
  Vaiko socialinis-kognityvinis patyrimas šeimoje ir ikimokyklinėje įstaigoje, p. 31.

 • Vita Daudaravičienė
  Lytinis ugdymas ar lytinis švietimas?, p. 43.

 • Romas Prakapas
  Individualus darbas su rizikos grupės vaikais ir paaugliais taikant teritorinį monitoringą, p. 55.

 • Loreta Statauskienė
  Pamokos tikslų reikšmė ugdymo sistemoje
  , p. 64.

 • Olga Aleksejeva, Alona Rauckienė
  The Impact Of Children's Literature On Extension Of Junior Schoolchildren's Knowledge Of Nature, p. 73.

 • Viktorija Sičiūnienė
  Statistikos ir tikimybių teorijos mokymo pagrindinėje mokykloje motyvai, p. 84.

 • Valentina Dagienė
  Konstruktyvistinė pradinio informatikos mokymo kryptis: teoriniai principai ir taikymas, p. 95.

 • Ramutė Čepienė, Mindaugas Rugevičius, Aldona Žakaitienė
  Vaikų patyrimo skirtingose ikimokyklinėse įstaigose įtaka mokymosi motyvacijos ypatumams, p. 104.

 • Jolanta Kisielytė-Sadauskienė
  Veikla meno kolektyve - mokytojų kompetenci­jos augimo prielaida
  , p. 113.

 • Andrius Porutis
  Istorijos šaltinių analizė - svarbus istorinės rekonstrukcijos elementas, p.
  124.

 • Jonas Kievišas
  Moksleivio muzikinė kultūra kaip ugdymo tikslas, p. 135.

 • Angelė Paulavičiūtė
  Meninė veikla moksleivio vertybių skalėje, p. 142.

 • Ipolitas Mogilnickas
  Techninės estetikos studijų vaidmuo ugdant būsimuosius mokytojus, p. 150.

 • Vilija Grincevičienė
  Studentu su negalia požiūris į ugdymosi galimybes, p. 159.

 • Rimantas Vaivada
  M. Valančiaus pedagoginė įtaka Žemaitei, p. 168.

 • Juozas Žilionis
  Šviečiamosios idėjos J. A. Komenskio „Elėjo šauksmuose", p. 175.

 • Lilia Rašimienė
  J. A. Komenskio „Motinos mokyklos" idėjų ir XX a. pirmosios pusės lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo tendencijų paralelės, p. 180.

 • 3бuгнев Павел Крушевский
  Пpoблemы coздaния peгионнaльныx нeгocудapcтвeнныx выcшиx шкoл и пepcпeктивы иx mиcии, p. 191.

Lietuvos edukologijos universitetas