Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2001, T. 50

         Turinys

 • Rima Adamonienė
  Profesijos pedagogo veiklos bazinė paradigma
  , p. 3 .

 • Margarita Teresevičienė, Ilona Tandzegolskienė
  Mokytojų darbo motyvacijos ypatumai, p. 12.

 • Alfonsas Norkus
  Kvalifikuotų darbuotojų žemės ūkiui rengimo sistemos pakeitimai, p. 22.

 • Ona Tijūnėlienė
  Didaktinis kūrybingumas - mokytojo autoriteto bruožas, p. 30.

 • Ilona Tilindienė
  Trenerių taikomų skatinimo būdų efektyvumo analizė, p. 43.

 • Audronė Juodaitytė
  Vaikų "Laisvojo" mokymo(si) idėjų genezė XX a. švietimo reformose
  , p. 50.

 • Ilona Jonutytė
  Savanorių rengimas - sėkmingos socialinės pedagogikos pagalbos vaikams prielaida, p. 60.

 • Nijolė Grinevičienė
  Vaikų žaidybinių gebėjimų tyrimo kryptys, p. 68.

 • Rasa Braslauskienė
  Bešeimių vaikų socialinių - pedagogių situacijų globos namuose tyrimas, p. 80.

 • Julija Litvinienė
  Posūnių ir podukrų problemos antrinėje šeimoje (socialinis - pedagoginis aspektas), p. 88.

 • Liuda Rupšienė, Lina Auškalnytė
  Infanticidas: raiška ir socialinė pedagoginė prevencija
  , p. 101.

 • Audronė Juodaitytė, Laimondas Taroza
  Vaikų nusikalstamumo raiškos socialinės - edukacinės dimensijos, p.
  115.

 • Ona Jacikevičienė
  Vaikystės pedagogų nuostatos mokymo(si) bendradarbiaujant atžvilgiu, p. 126.

 • Stasė Navasaitienė
  Mokyklos nelankymo reiškinio socialinė determinacija, p. 133.

 • Sigitas Daukilas
  Profesinio ugdymo turinio teoriniai pagrindai, p.143.

 • Rimutė Pilipavičienė, Vytautas Pilipavičius
  Ikiprofesinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje, p. 153.

 • Zenonas Marcinkevičius
  Muzikos mokymo turinio Lietuvos mokykloje kaita ir savitumo puoselėjimas, p. 159.

 • Dalia Karatajienė
  Hierarchinis ir nehierarchinis principas modernistinėje ir postmodernistinėje dailės istorijos mokymo koncepcijoje, p. 170.

 • Kristina Kaluinaitė
  Paauglių dailės mokymosi motyvacijos veiksniai, p. 177.

 • Gražina Šmitienė
  Etinis pokalbis: kai kurie teoriniai bei praktiniai aspektai, p. 184.

 • Almeda Kurienė
  IX-XII klasių moksleivių dalyvavimo chemijos olimpiadose motyvacija, p. 192.

 • Kęstutis Žemaitis
  Moters ugdymo valstybėje tikslai ir priemonės: katalikiškosios akcijos patirtis Lietuvoje 1918-1940 metais, p. 201.

 • Sada Petružienė
  Auklėjimo procesas žydų ugdymo tradicijoje, p. 209.

 • Sigita Montvilaitė
  Jono Šliūpo pedagoginio palikimo idėjos, p. 216.

Lietuvos edukologijos universitetas