Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2001, T. 54

         Turinys

 • Dalia Augienė
  Pedagoginės sėkmės situacijos sudarymas ugdant mokinių laimėjimų motyvaciją
  , p. 5 .

 • Rima Bakutytė
  II-IV klasių mokinių humaniško elgesio su artimiausiais aplinkos žmonėmis bruožai, p. 12.

 • Artūras Blinstrubas
  Bendrojo išprusimo sąvokos apibrėžties problemiškumas, p. 19.

 • Laimutė Bobrova, Aina Ambrazienė
  Kai kurie jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų erdvinio mąstymo ypatumai ir ugdymo galimybės, p. 26.

 • Liana Brazdeikienė, Vytautas Gudonis
  Pedagogų ir kairiarankių asmenų kairiarankystės vertinimo tyrimas, p. 31.

 • Tomas Butvilas
  Pamokų apie netektį integravimas 4 klasėje: moksleivių vertybinių orientacijų kitimas
  , p. 38.

 • Daiva Čėsnaitė, Felicija Ivanauskienė
  Pirmos klasės mokinių psichosocialinės adaptacijos tyrimas, p. 46.

 • Jurgita Damaševičiūtė, Irena Gailienė
  Sėkmės motyvacijos problema mokykloje ir gyvenime, p. 55.

 • Jurgis Dieliautas
  Gyvenimo patirties tyrimas fenomenologiniu požiūriu, p. 61.

 • Irena Gailienė
  Atstumtieji klasėje: situacijos bendrojo lavinimo mokykloje analizė, p. 65.

 • Vytautas Gudonis, Tatjana Abramova
  Pradinių klasių mokinių laiko suvokimas
  , p. 71.

 • Aušrinė Gumuliauskienė
  Jaunesniųjų moksleivių savęs vertinimo ypatumai kaip socialinės brandos apraiškos, p.
  79.

 • Felicija Ivanauskienė
  Klasės auklėtojo veikla: sociokultūrinis kontekstas, p. 87.

 • Vincentas Lamanauskas
  Gamtamokslinis ugdymas pirmo kurso studentų požiūriu, p. 93.

 • Danutė Kiseliova
  Ketvirtokų matematikos gebėjimų testo diagnostinės kokybės charakteristikos dydžiai ir jų matavimas, p. 102.

 • Arkadijus Kiseliovas
  Ketvirtų - penktų klasių matematikos turinys moksleivių adaptacijos kontekste, p. 111.

 • Renata Macaitienė, Ingrida Donielienė
  Matematinių uždavinių turinio ypatumai 5- 7 klasės moksleivių nuomonių tyrimo aspektu, p. 116.

 • Daiva Malinauskienė
  Mokyklinio amžiaus įtaka patarlių supratimui pradinėse klasėse, p. 123.

 • Rasa Pocevičienė
  Mokėjimo spręsti problemas įtaka asmenybės atsakingumo savybės ugdymui ir raiškai, p. 129.

 • Sonata Rimdeikienė
  Specialiųjų pedagogų kompetencijos problema jų rengimo kontekste, p. 135.

 • Diana Strakšienė, Sigitas Balčiūnas
  Mokinių muzikos klausymosi aktyvinimo būdai: mokytojų nuostatos, p. 143.

 • Tomas Stulpinas
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų profesiniai idealai, p. 151.

 • Gintaras Šaparnis
  Mokyklų pedagogų vadybos strategijos vaizdinių ir lūkesčių psichosemantika, p. 155.

 • Diana Šaparnienė, Gediminas Merkys, Sigitas Balčiūnas
  Kompiuterinis raštingumas ir lyčių specifika lygių galimybių koncepto aspektu, p. 165.

 • Teodoras Tamošiūnas
  Pedagogo profesiograma: konceptas ir operacionalizacija, p. 173.

 • Rytis Vilkonis
  Vaikų saugaus eismo mokymas: teoriniai aspektai, p. 180.

 • Lidija Ušeckienė
  Tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimo nuostatos, p. 187.

 • Eugenija Palmira Zambacevičienė, Loreta Stanaitienė
  Mokyklinės adaptacijos veiksniai, p. 192.

Lietuvos edukologijos universitetas