Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2001, T. 55

         Turinys

 • Irena Čepienė
  Patriotinio ugdymo problemos šiuolaikinėje mokykloje
  , p. 3 .

 • Vladas Rajeckas
  Ugdymo tikslo samprata, p. 10.

 • Algimantas Šventickas
  Personalo formavimo bei švietimo liberalizavimo ypatumai, p. 14.

 • Elvyda Martišauskienė
  Emocinė vertybių internalizacija paauglystėje, p. 19.

 • Zina Stanislava Petrikienė
  Svarbiausi visuminio ugdymo principai, p. 27.

 • Vaiva Grabauskienė
  Erdvinių vaizdinių formavimas pradžios mokyklos geometrijos turinio pagrindu
  , p. 31.

 • Aleksandras Velička
  Užsienio kalbų mokomojo metodinio komplekso teorinis pagrindimas, p. 38.

 • Jaronimas Kęstutis Galkauskas
  Technologijų dalyko patrauklumas, p. 45.

 • Jūratė Laurinavičiūtė
  Suaugusiųjų mokymosi samprata, p. 49.

 • Matytė Gaigalienė
  Pedagoginių situacijų raiška pedagoginės praktikos metu, p. 54.

 • Marija Barkauskaitė
  Mokymosi motyvacijos atkūrimo prielaidos jaunimo mokyklose
  , p. 63.

 • Antanas Svetikas
  Lietuvos vartotojų kooperacijos darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas, p.
  68.

 • Vilija Salienė
  Lietuvių kalbos ugdymo turinio kaita vidurinėje ir aukštojoje mokykloje: tendencijos, problemos, jų sprendimo galimybės, p. 71.

 • Ramutė Skripkienė
  Lietuvių kalbos gebėjimų lygmenys: nelietuvių mokyklų pradinukų kalbinės raiškos valstybine kalba tyrimai, p. 78.

 • Elena Akimova, Ina Boikienė
  Psicholingvistinės ir pedagoginės vaikų kalbos tyrinėjimo problemos, p. 87.

 • Sniegina Poteliūnienė
  Aerobikos veiksmingumas fiziniu, psichologiniu bei socialiniu aspektais, p. 95.

 • Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
  Grojimo fortepijonu pradžiamokslių istorinio tyrimo aspektai, p. 101.

 • Remigijus Vitkauskas
  Muzikos mokytojas: jo savirealizacijos problema, p. 108.

 • Loreta Statauskienė
  Studijų ir paslaugų verslo integracijos teorinio modelio analizė studijų kokybės gerinimo procese, p. 115.

 • Jonas Unčiurys
  Sutrikusios kalbos pirmaklasių rašymo ypatybės, p. 119.

 • Rimantas Vaivada
  Lietuviška literatūra pietryčių Lietuvos mokyklų bibliotekose, p. 131.

 • Juozas Žilionis
  Ikimokyklinio ugdymo gairės J. A. Komenskio „Motinos mokykloje", p. 131.

 • Dalia Survutaitė
  Pradžios mokyklos vieta lietuvos visuomenėje 1918 -1940 m., p. 135.

Lietuvos edukologijos universitetas