Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2002, T. 56

         Turinys

 • Daiva Alifanovienė, Odeta Šapelytė
  Socialinės pedagogikos studijų modernizavimo galimybės
  , p. 5.

 • Rima Bakutytė
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų požiūris į humaniškumą ir jo formavimo reikšmė, p. 14.

 • Ingrida Baranauskienė
  Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų pirminio profesinio rengimo lietuvoje modeliavimas, p. 21.

 • Reda Baranauskienė
  Anglų kalbos mokytojų rengimo kaita ir problemos edukacinės paradigmos virsmo sąlygomis, p. 30.

 • Artūras Blinstrubas
  Bendrasis išprusimas: santykis su žmogaus intelektu ir semantine atmintimi, p. 40.

 • Laimutė Bobrova
  Moksleivių saugos problema fizinio ugdymo procese
  , p. 47.

 • Stasė Dapkienė
  Klasės mokinių savivalda - klasės bendruomenės organizavimo metodas, p. 52.

 • Jūra Nijolė Viktorija Daulenskienė, Liuda Radzevičienė
  Rizikos grupėms priklausančių kūdikių namų auklėtinių elgsenos ypatumai, p. 58.

 • Edvardas Gribačiauskas, Lidija Ušeckienė, Gediminas Merkys
  Pedagogų nuostata į fizinių ir psichologinių sankcijų taikymą ugdymo tikslais, p. 66.

 • Vytautas Gudonis, Henrika Augienė
  Ikimokyklinio amžiaus vaikų laiko suvokimas, p. 75.

 • Vytautas Gudonis, Liucija Samkuvienė
  Sutrikusios regos vaikų vaizduotės ypatumai
  , p. 80.

 • Aušrinė Gumuliauskienė, Natalija Šedžiuvienė
  Neuniversitetinių studijų programos: studentų ir socialinių partnerių požiūriai, p.
  86.

 • Audronė Juodaitytė
  Vaikystės fenomenologinė dimensija šiuolaikinėje pedagogikoje, p. 96.

 • Adolfas Juodraitis
  Probleminio elgesio nepilnamečių socializacijos prielaidų kintamosios, p. 101.

 • Liudvikas Kaklauskas
  Edukaciniai kompiuterinių technologijų taikymo aspektai, p. 106.

 • Albina Kepalaitė
  Mokytojų socialinio aktyvumo ypatumai, p. 114.

 • Danutė Kiseliova, Arkadijus Kiseliovas
  IV klasės matematikos skaičiavimo subtesto konstravimas, p. 118.

 • Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova
  VII - VIII klasių mokinių požiūris į matematikos mokymą ir mokymąsi, p. 128.

 • Vincentas Lamanauskas, Laima Railienė
  IX klasės moksleivių vertybinės orientacijos, p. 133.

 • Vincentas Lamanauskas, Lidija Ušeckienė
  Kai kurie metodologiniai gamtamokslinio ugdymo aspektai bendrojo lavinimo mokykloje, p. 140.

 • Vilhelmina Lukavičienė, Felicija Ivanauskienė
  Žmogaus ir gamtos santykiai vaikų dorovinio vertinimo kontekste, p. 147.

 • Daiva Malinauskienė
  Pradinių klasių mokinių metaforinio mąstymo raiškos ypatumai, p. 152.

 • Juozas Pumputis
  Specialiųjų poreikių mokinių istorijos vaizdinių ypatumai, p. 158.

 • Rasa Pocevičienė
  Demografinių veiksnių įtaka mokinių atsakingumo išsivystymo lygiui, p. 163.

 • Tomas Stulpinas
  Moksleivių neigiamų emocijų priežastys, p. 169.

 • Gintaras Šaparnis
  Psichosocialinės vadybos problemos mokykloje: santykių sritis vadovas – mokinys, p. 174.

 • Teodoras Tamošiūnas
  Pradinių klasių mokytojų profesinis kryptingumas, p. 182.

 • Lidija Ušeckienė
  Veiksniai, veikiantys pedagogų požiūrį į neįgaliųjų ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje, p. 189.

 • Jūra Vladas Vaitkevičius, Regina Blauzdienė
  Ugdymo metodų įtaka 5-6 metų vaikų protiniam darbingumui, p. 196.

Lietuvos edukologijos universitetas