Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2002, T. 57

         Turinys

 • Rūta Marija Andriekienė, Vilija Targamadzė
  Švietimo organizacija: strategijos ir organizacijos elgsenos dermės aspektas
  , p. 5.

 • Beatričė Andziulienė
  Informacija ugdymo procese, p. 11.

 • Genovaitė Avižonienė, Rasa Gylienė
  Studentų savo fizinės būklės vertinimas ir jų fizinio aktyvumo motyvacija, p. 18.

 • Elena Brazauskienė
  Vaiko gimtosios kalbos ugdymo šeimoje problemos, p. 23.

 • Danutė Česnauskienė
  Kompiuterinės matematikos mokomosios programos I ir II klasėse, p. 28.

 • Vilhelmas Dundulis, Juozas Rauckis
  Priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūno deformacijų ypatumai
  , p. 34.

 • Elvyra Giedraitienė, Rita Vaičekauskaitė
  Vaikų su negalia lytinio ugdymo mokykloje problema, p. 44.

 • Rasa Jautakytė
  Muzikinio ugdymo problemos pradinėje mokykloje, p. 51.

 • Audronė Juodaitytė
  Vaikystės kaip ugdymo vertybės sampratų genezė, p. 57.

 • Dalia Kiliuvienė
  Integruotojo mokymo didaktiniai aspektai, p. 62.

 • Dalia Kiliuvienė, Algirdas Ruškys
  Vaiko kalbinės sambrandos tyrimas
  , p. 68.

 • Ramutė Kučinskienė
  Mokytojų ugdymo filosofijos kaitos prielaidos, p.
  73.

 • Audronė Liniauskaitė, Džiuginta Valeckienė
  Vaiko mokyklinio brandumo įvertinimo galimybių problema, p. 81.

 • Antanas Lukoševičius, Ona Tijūnėlienė
  Reikalavimai reformuotos mokyklos klasės auklėtojui, p. 89.

 • Gitana Martinkienė
  Mokymo metodai ir jų panauda šiuolaikinėmis sąlygomis, p. 96.

 • Sergejus Neifach
  Švietimo organizacijų valdymas ir komunikacijos procesų rekonstrukcijos, p. 107.

 • Sada Petružienė, Alysa Ruzgienė
  Vaikų loginiai-konstrukciniai žaidimai ir priešmokyklinis ugdymas: pedagoginė diagnostika, p. 117.

 • Raimonda Račkauskaitė, Vytolis Kučinskas
  Kaimo mokyklų pertvarka, p. 123.

 • Alona Rauckienė, Vilija Kolaitienė
  Vaikų delinkventinės elgsenos raiškos soclalinė-pedagoginė klinika, p. 128.

 • Vidimantas Raudys
  Istorijos mokymo aktualijos integruotoje programoje "Aš ir pasaulis", p. 135.

 • Mindaugas Rugevičius, Jurgita Juknaitė-Kozlova
  Globos namų auklėtinių ateities orientacijos, p. 140.

 • Liudmila Rupšienė
  Šeimos mikroklimatas kaip moksleivių mokymosi motyvacijos veiksnys, p. 147.

 • Laimutė Servaitė
  Translationin The History Of Foreign Language Teaching, p. 155.

 • Laimondas Taroza
  Vaikų nusikalstamumo raiškos fenomenologinė analizė, p. 161.

 • Ona Tijūnėlienė
  "Lietuvos mokykla": mokytojų ir mokinių santykių (ryšių)  interpretacijos 1939-ųjų metų publikacijose, p. 167.

Lietuvos edukologijos universitetas