Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2002, T. 58

         Turinys

 • Antanina Grabauskienė
  Asmenybės ugdymo problemos informacinės visuomenės plėtros sąlygomis
  , p. 3 .

 • Jonas Ruškus, Odeta Šapelytė, Rasa Merkienė
  Mokinių požiūris į socialinį psichologinį klasės klimatą, p. 8.

 • Marija Barkauskaitė
  Žinių visuomenės pagrindai dešimtmetėje mokykloje, p. 17.

 • Elvyra Martišauskienė
  Ugdymo profilio įtaka vyresniųjų paauglių religinei pasaulėžiūrai, p. 24.

 • Rasa Braslauskienė
  Vaikų globos namų auklėtinių socialinis-kognityvinis patyrimas: problemos, sunkumai, sprendimai, p. 29.

 • Vaiva Vaicekauskienė
  Suaugusiųjų paskatinimai ir bausmės ugdant vaikus (remiantis 9-12 metų vaikų nuomonėmis)
  , p. 35.

 • Jūratė Paulionytė
  Vaiko piešimo pradžios mokykloje kaitos tendencijos, p. 41.

 • Aušra Griciūtė
  Vyresniojo ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų serijavimo ypatumai ir jo vystymosi pokyčiai, p. 47.

 • Nijolė Elena Grinevičienė
  Tradiciniai (lietuvių liaudies) žaidimai šiuolaikiniame vaikų darželyje, p. 54.

 • Sada Petružienė, Alysa Ruzgienė
  Vaikų loginiai-konstrukciniąi žaidimai priešmokyklinio ugdymo procese: pedagoginės diagnostikos aspektas, p. 60.

 • Rasa Bortkevičienė
  Vaikų ir pedagogų kalbinio bendravimo ypatumai reformuotame darželyje
  , p. 66.

 • Lilija Duoblienė
  Sokratiškojo klausimo metodas mokant etikos: galimybės ir ribos, p.
  70.

 • Ramutė Skripkienė
  Dialogas valstybine kalba kaip viena iš tautinių mažumų moksleivių antrinės socializacijos prielaidų, p. 76.

 • Aleksandras Velička
  Užsienio kalbų mokymo kontrolės prioritetai, p. 81.

 • Palmira Pečiuliauskienė
  Integruotų ir neintegruotų fizikos vadovėlių užduočių turinio integralumas, p. 86.

 • Vilija Lesauskienė
  Mokinių meninio konstravimo gebėjimai: turinys ir struktūra, ugdymo aktualumas, p. 91.

 • Romaldas Pečeliūnas
  Metroritminio ugdymo reikšmė plėtojant mokinių vokalinę kultūrą, p. 98.

 • Dalia Matijkienė
  Mokinių integruotos meninės veiklos vertinimo principai ir kriterijai: teorinis modelis, p. 104.

 • Jonas Kievišas
  Mokytojo rengimas lavinti muzikos atlikimo įgūdžius, p. 111.

 • Marytė Gaigalienė, Gerhard Gerdsmeier, Rita Makarskaitė
  Teorijos ir praktikos sintezės galimybės dėstant pedagogiką, p. 117.

 • Šarūnas Šniras
  Žaidžiančių krepšinį moksleivių dorovinių-socialinių įgūdžių ypatumai, p. 123.

 • Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
  Moksleivio asmenybės ugdymas alytaus mokytojų seminarijoje (pegagoginėje mokykloje) 1941-1957 m., p. 130.

Lietuvos edukologijos universitetas