Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2002, T. 59

         Turinys

 • Genutė Gedvilienė
  Sąveikos reikšmė mokymo(si) procese
  , p. 3 .

 • Laimutė Anužienė, Juozas Vytautas Uzdila
  Mokyklinė organizacija: vadybinis suderinamumas, p. 13.

 • Rūta Brazienė, Irena Luobikienė
  Profesinė lyčių segregacija ir ją įtakojantys veiksniai Lietuvoje, p. 18.

 • Violeta Ivanauskienė
  Paauglių vertybinių orientacijų reitingo ypatumai, p. 25.

 • Jūratė Šačkutė
  Penktos klasės mokinių požiūris į Lietuvos pilietį, p. 32.

 • Liudmila Rupšienė, D.Plačenienė
  Vaikų agresyvumas: šiuolaikinės pradžios mokyklos problema ir jos sprendimo gairės
  , p. 37.

 • Kęstutis Grinkevičius
  Gamtamokslinio kurso "Gamta Ir Žmogus" pamokos: penktųjų ir šeštųjų klasių mokinių požiūris (lyginamoji analizė), p. 45.

 • Alicija Ramanauskaitė, Nida Stankevičienė
  Mokinių požiūris į technologinį ugdymą ir technologinį raštingumą, p. 50.

 • Sigitas Daukilas
  Mokinių adaptyviškų gebėjimų ugdymo tyrimas žemės ūkio profilio mokyklose, p. 55.

 • Almeda Kurienė
  Neformalaus chemijos mokymo bendrojo lavinimo mokykloje ypatumai, p. 62.

 • Audronė Dumčienė, Antanas Dumčius
  Studentų kūrybingumo ugdymo ypatumai
  , p. 70.

 • Irena Luobikienė, Rūta Brazienė, Stasė Navasaitienė
  Studentų socialinės situacijos ir gyvenimo perspektyvų vertinimas, p.
  75.

 • Nemira Mačianskienė
  Metakognityvinės strategijos mokantis anglų kaip užsienio kalbos, p. 82.

 • Jolanta Abramauskienė
  Studentų vertybinių orientacijų ir muzikinio pasirengimo ryšys, p. 91.

 • Povilas Tamošauskus
  Būsimų dailininkų sensomotorikos ypatumai – fizinį ugdymą determinuojantys veiksniai, p. 96.

 • Vytautus Žalys
  Mokinių muzikinės kultūros ugdymas džiazo priemonėmis, p. 104.

 • Aldona Palujanskienė
  Vidinė profesijos pedagogo motyvacija darbo veikloje, p. 111.

 • Rima Adamonienė
  Profesijos pedagogo saviugdos motyvacija, p. 117.

 • Jonas Kievišas
  Muzikos disciplinos rengiant pedagogą, p. 125.

 • Romualdas Malinauskas
  Sporto pedagogų socialinių įgūdžių raida socialinio rengimo kontekste, p. 131.

 • Asta Valackienė
  Lietuvos moterų socializacija: praktinis įgyvendinimas taikant edukacinių novacijų modelį, p. 137.

 • Irena Žemaitaitytė
  Neformaliajame suaugusiųjų švietime besimokančiųjų motyvacija ir dalyvavimo galimybės, p. 142.

 • Jolanta Kanapickaitė
  Suaugusiųjų meninio ugdymo sociokultūrinė integracija ir individualizacija, p. 148.

 • Eglė Butkevičienė
  Mokymosi suaugusiųjų mokymo centruose veiksniai ir motyvai, p. 156.

 • Kęstutis Žemaitis
  Tarpukario Lietuvos katalikiškų organizacijų veikla (bendražmogiško, profesinio ir religinio ugdymo aspektai), p. 163.

 • Jolita Šliogerienė
  Self-Direction In The Individualized Studies Of A Foreign Language, p. 168.

Lietuvos edukologijos universitetas