Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2002, T. 60

         Turinys

 • Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė
  Dvasinio ugdymo Lietuvoje prasmė ir kryptis
  , p. 5.

 • Sigita Montvilaitė
  Ugdymo mokslinių tyrimų paradigmos ir jų raiška, p. 11.

 • Juozas Žilionis
  Švietimas Lietuvoje XX a.: praradimai ir atradimai, p. 16.

 • Antanina Grabauskienė
  Pirmojo Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio (1918-1928 m.) pedagoginės problemos periodinėje spaudoje, p. 21.

 • Marija Barkauskaitė
  Švietimo reformos Lietuvoje 1918-1940 metais, p. 26.

 • Jonas Dautaras
  Lyginamoji pedagogika Lietuvoje 1918-1940 metais: žymiausi tyrinėtojai ir jų darbai
  , p. 31.

 • Dalia Survutaitė
  Pradžios mokyklos mokytojo vaidmuo kuriant besimokančią bendruomenę Lietuvoje 1918-1940 m., p. 36.

 • Aušra Žemgulienė
  Pradinės mokyklos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kryptys Lietuvoje 1918-1940 m., p. 43.

 • Zenonas Marcinkevičius
  Kitų šalių švietimo įtaka muzikos mokymui Lietuvos mokykloje 1940-1998 m., p. 49.

 • Lilia Rašimienė
  Užsienio pedagogų ugdymo teorijų interpretacija Xx a. pirmosios pusės lietuvos švietėjų darbuose (J. A. Komenskio „Motinos mokyklos" pagrindu), p. 55.

 • Irena Stonkuvienė
  Lietuvos kaimo bendruomenės vaidmuo vaikų socializacijoje (XX a. pirmoji pusė)
  , p. 60.

 • Rimantas Vaivada
  Ugdomoji tradicijų reikšmė žemaitės kūryboje vaikam, p.
  66.

 • Aleksandras Sokolovskis
  Vokiečių okupacinės valdžios ir vietos švietimo savivaldos įtaka švietimui Lietuvoje 1941-1944 m., p. 72.

 • Antanas Lukoševičius, Alysa Ruzgienė
  Mokytojų požiūris į mokyklos ryšį su bendruomene, p. 77.

 • Marytė Gaigalienė
  Šeimos funkcijų tyrimo pedagoginiai aspektai, p. 84.

 • Rita Dukynaitė
  Bendruomenės kūrimo gimnazijoje problemos, p. 88.

 • Ona Tijūnėlienė
  Tautinio kultūrinio tapatumo ugdymas mokykloje - mokytojų įsisąmonintas uždavinys, p. 94.

 • Rasa Braslauskienė
  Etninio ugdymo ypatumai globos institucijose, p. 101.

 • Birutė Žygaitienė
  Etiketo ugdymo svarba istorijos raidoje, p. 105.

 • Ilona Jonutytė
  Savanoriška Socialinė veikla - jaunimo neformalaus ugdymo ir saviugdos forma, p. 111.

 • Vitalija Gražienė
  Priešmokyklinio ugdymo pakopa ir pedagogo kompetencijų plėtra, p. 118.

 • Vida Gasparkaitė
  M. Montessori sistemos realizavimas Lietuvoje, p. 122.

 • Stanislava Valatkienė
  Šiuolaikinių didaktinių ieškojimų istorinės ištakos, p. 126.

 • Remigijus Vitkauskas
  Estetinės saviugdos aspektas XX a. ugdymo realybėje, p. 130.

 • Jūratė Paulionytė
  Meninio ugdymo pradžios mokykloje kaita: problemos ir sprendimai, p. 135.

 • Marija Jonilienė
  Ankstyvojo amžiaus vaikų tikslios muzikinės intonacijos lavinimas, p. 140.

 • Jonas Kievišas
  Moksleivio muzikinės raiškos studijos - mokytojų rengimo problema
  , p. 146.

 • Rita Bieliauskienė
  Pasaulinės pianizmo pedagoginės minties įtaka Lietuvos pianizmo pedagogikos kaitai, p. 152.

 • Vida Gudžinskienė, Jūratė Česnavičienė
  Sveikatos ugdymas bendrojoje ugdymo sistemoje, p. 157.

 • Zina Birontienė
  Vaikų fizinio rengimo mokyklai sisteminė plėtra, p. 163.

 • Vida Gudžinskienė, Valdonė Indrašienė
  Pedagogų gebėjimo apdoroti informaciją svarba, kuriant žinių visuomenę, p. 168.

 • Sada Petružienė, Alysa Ruzgienė
  Mokyklų kaita ir tobulinimas vykdant ALF ir tarptautinių projektų programas, p. 173.

 • Jozef Wojnar, Michal Szepelawy
  Trenerių rengimas Lenkijoje 1945-2002 m., p. 179.

 • Rasma Jansone
  Knowledge content about olympic movement for grade 12 pupils, p. 185.

 • Agita Abele
  Value in the process of personality development, p. 189.

 • Inta Immere
  Task selection for sports classes in elementary school, p. 196.

 • Irena Upeniece
  Theoretical And Practical Development Of Physical Education In Latvian Schools Before 1940, p. 201.

 • Anna Kopelovica, Leonards Zukovs
  Teacher Education in Latvia in 1990-ties, p. 205.

 • Danguolė Beresnevičienė
  Lifelong Learning For Equity And Social Cohesion As The Mission Of European University, p. 211.

 • Auдa Kpyзe, Ивeтa Kecmepe
  Подготовка учителя в Латвийском универитете: исторический опыт, p. 217.

 • Vugule Эrika
  M еждународное педагогическое сотруднучество балтийских государств в 20 - тых 30 -тых годах 20-го вeka, p. 223.

 • Aйнa Bacuлeнoкa
  Ycвoeниe Лaтвийcкoгo   языкa в шкoлax нaциoнaльныx мeншынcтв  (1920-1940), p. 229.

 • Эмули Янepнoвa
  Opгaнизaция дошкoльнoгo вocпитaния в Лaтвии (1918-1940), p. 234.

Lietuvos edukologijos universitetas