Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2002, T. 61

         Turinys

 • Dalia Augienė
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių socialinio pažinimo plėtros ypatumai
  , p. 5.

 • Rima Bakutytė, Kęstutis Ališauskas
  Emocinių išgyvenimų vaidmuo formuojant II-IV klasių mokinių  humanišką elgesį, p. 11.
 • Artūras Blinstrubas
  Bendrasis išprusimas: santykis su mąstymu, kūrybiškumu ir interesais, p. 18.

 • Laimutė Bobrova, Neringa Brazaitienė
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų koordinacinių gebėjimų ypatumai ir ugdymo galimybės, p. 26.

 • Nijolė Bražienė
  Mokinių sukurtų pasakų analizės aspektai, p. 33.

 • Stasė Dapkienė
  Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas: teorinis aspektas
  , p. 39.

 • Daina Eitutytė, Virginija Šidlauskienė
  Pradinės mokyklos mokymo ir mokymosi priemonių galimybės įtvirtinti lyčių lygiavertiškumą ugdymo turinyje, p. 44.
 • Irena Gailienė, Renata Macaitienė
  Akademinio jaunimo psichosocialinės adaptacijos problemos, p. 51.
 • Gedutė Grigaliūnaitė
  Daiktinė aplinka kaip kasdieninio estetinės refleksijos ugdymo faktorius, p. 59.
 • Vytautas Gudonis
  Specialiojo ugdymo terminijos kaitos analizė, p. 57.
 • Vytautas Gudonis, Aušra Gabrėnienė
  Sutrikusios regos mokinių atminties ypatumai
  , p. 73.
 • Aušrinė Gumuliauskienė, Renata Macaitienė
  Būsimųjų pedagogų profesinės vertybės, p.
  83.
 • Felicija Ivanauskienė
  Pozityvusis vaikų skatinimas ir stimuliavimas šeimoje, p. 92.
 • Felicija Ivanauskienė, Dalia Martišauskienė
  Pradinių klasių mokinių savęs vertinimas mokymosi procese, p. 98.
 • Eugenija Karbočienė
  Studenčių požiūris į kūno kultūrą, p. 104.
 • Danutė Kiseliova, Aušra Kazlauskienė, Arkadijus Kiseliovas
  Ketvirtokų statistinių gebėjimų subtesto diagnostinės kokybės charakteristikos, p. 108.
 • Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova
  Penktokų startinių matematikos pasiekimų subtestų kokybės charakteristikos, p. 116.
 • Vincentas Lamanauskas
  Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje mokykloje: mokytojų kompetencijos aspektas, p. 125.
 • Genovaitė Lipnevičienė, Dalia Augienė
  Būsimųjų pradinių klasių mokytojų bendravimo kompetencijos ypatumai, p. 133.
 • Daiva Malinauskienė
  Socioedukacinių veiksnių įtaka pradinukų patarlių supratimui, p. 139.
 • Natalija Mažeikienė
  Nematomojo ugdymo rezultatų diagnostika: makiavelistinių jaunimo nuostatų matavimo patirtis, p. 144.
 • Kristina Norgėlienė, Artūras Blinstrubas
  Vienuoliktokų žinios apie dangaus kūnus kaip pedagoginės diagnostikos objektas, p. 151.
 • Rasa Pocevičienė
  Lyties įtaka mokinių atsakingumo išsivystymo lygiui, p. 157.
 • Sonata Rimdeikienė
  Specialiųjų pedagogų profesinio rengimo ypatumai Lietuvoje, p. 163.
 • Tomas Stulpinas
  Moksleivių teigiamų emocijų tyrimas, p. 171.
 • Diana Šaparnienė
  Raštingumas ir kompiuterinis raštingumas: apibrėžtis ir istorinis kultūrinis kontekstas, p. 175.
 • Gintaras Šaparnis
  Psichosocialinės vadybos problemos mokykloje: santykių sritis - vadovas ir mokytojas
  , p. 156.
 • Birutė Šilėnienė
  Pradinių klasių mokinių higieninių ir darbinių įgūdžių tyrimas, p. 189.
 • Teodoras Tamošiūnas
  Pedagogo profesiniai gebėjimai: ekspertų nuostatų analizė, p. 194.
 • Regina Tamulaitienė
  Pradinių klasių mokinių istorijos terminų ir jų turinio suvokimas, p. 200.
 • Lidija Ušeckienė
  5-6 metų vaikų humaniškumo ugdymo galimybės šeimoje, p. 206.
 • Lidija Ušeckienė, Rima Bakutytė
  Gabių vaikų ugdymo problema, p. 211.
 • Jūra Vladas Vaitkevičius, Danė Šlapkauskaitė, Jūra Nijolė Viktorija Daulenskienė
  Specialiųjų globos namų auklėtinių žalingi įpročiai, p. 217.
 • Henrikas Volodka
  Mokyklos ekologinė būklė: pedagogų nuomonių interpretacija, p. 222.
Lietuvos edukologijos universitetas