Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2002, T. 62

         Turinys

 • Kęstutis Pukelis, Izabela Savickienė
  Edukologijos sąvoka: samprata ir sandara
  , p. 5.

 • Asta Meškauskienė
  Svarbesni asmenybės orumo ugdymo bei apsaugos aspektai, p. 13.

 • Stasė Ustilaitė
  Šiuolaikinių paauglių meilės samprata, p. 20.

 • Jūratė Mikulevičiūtė
  Klasės auklėtojas paauglių akimis, p. 23.

 • Marytė Gaigalienė, Laima Lukšienė
  Paauglių laisvalaikio ypatumai, p. 27.

 • Vladas Rajeckas
  Mokymas - ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje pagrindas
  , p. 33.

 • Audronė Dumčienė
  Mergaičių požiūrio į kūno kultūrą pedagoginis koregavimas, p. 38.

 • Danguolė Beresnevičienė
  Psichologinis bendruomenės kūrimo Lietuvoje modelis, p. 43.

 • Vida Kazragytė
  Komunikacinis priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymo modelis, p. 51.

 • Liuda Rupšienė, Jolanta Andriukonienė
  Pradinių klasių moksleivių nenoro mokytis atribucija, p. 57.

 • Vaiva Grabauskienė
  Ketvirtųjų klasių moksleivių, besirengiančių penktajai klasei, geometrinių vaizdinių lygiai
  , p. 63.

 • Marija Barkauskaitė
  Mokymo mokytis modelio kūrimas pradinėse klasėse, p.
  69.

 • Aušrinė Zulumskytė
  Pradinio ugdymo struktūros ir programos turinio kaita lietuvoje XX a. 6-7 dešimtmečiais, p. 74.

 • Giedrė Poderienė
  Pradinių mokyklų mokinių adaptacija penktoje klasėje, p. 80.

 • Rimantas Kontvainas
  Žemėlapio geografijos mokant svarba, p. 86.

 • P. Pečiuliauskienė
  Integruotų ir neintegruotų fizikos užduočių vertinimas pagal įdomumo ir sunkumo kriterijus, p. 90.

 • Vincentas Lamanauskas
  Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje mokykloje: mokytojų kompetencijos aspektas, p. 95.

 • Vidas Augustinavičius
  Technologijos sąvokos eksplikavimas bendrojo lavinimo sistemoje, p. 103.

 • Zita Žebrauskienė, Alma Jurčiukonienė
  Ugdymo proceso tobulinimas darbų ir buities kultūros pamokose, p. 109.

 • Antanas Dumčius
  Studentų verbalinės komunikacinės kompetencijos ugdymas, p. 119.

 • Jūratė Balžakienė
  Pedagoginio bendravimo svarba per užsienio kalbos pratybas, p. 124.

 • Vilija Grincevičienė
  Mokytojų požiūris į pedagogo profesiją kintančios realybės kontekste, p. 128.

 • Renata Jarovaitienė
  Žaidimo teoriniai pagrindai nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 metais, p.

 • Dovilė Juodkaitė
  Asmenų, turinčių psichinę negalią, benamystės problema: jungtinių amerikos valstijų socialinės pagalbos sistema apgyvendinimo srityje, p. 141.

 • Stanislovas Stašaitis
  Istorijos didaktinės minties ištakos lietuvoje ir istorijos kelias į mokyklas (XVI-XVIII a.), p. 147.

 • Libertas Klimka
  Mokytojų rengimas senajame Vilniaus universitete, p. 152.

 • Antanina Grabauskienė
  Ugdomasis motinos vaidmuo M. Pečkauskaitės pedagogikoje, p. 156.

Lietuvos edukologijos universitetas