Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2002, T. 64

         Turinys

I. Naujos technologijos ugdymo procese

 • Alina Dėmenienė
  Kompiuterinių mokymo formų lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose tyrimas
  , p. 5
 • Živilė Sederavičiūtė
  Kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybės per technologijų pamokas, p. 12.
 • Zita Tarvydienė
  Developpment de la reflexion critique en classe de lecture, p. 18.
 • Inga Smalinskaitė
  Moksleivių olimpizmo žinių lygio kaita taikant integruotą olimpinio ugdymo programą 7-8 klasėse, p. 22.
 • Eduardas Balčytis
  Kompleksinio muzikinio ugdymo V-X klasėse sistemos principai, p. 27.
 • Aušra Birgelytė
  Projektas kaip aukštosios ir bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo procesą integruojantis metodas
  , p. 34.

II. Asmenybės ugdymo galimybių paieškos

 • Jolanta Kanapickaitė
  Suaugusiųjų meninio ugdymo individualizacija kaip sociokultūrinės integracijos problema, p. 40.
 • Daiva Mockevičienė
  Socialinio pedagogo vaidmuo gerinant vaikų užimtumą ir laisvalaikį, p. 47.
 • Angelė Jelagaitė
  Būsimų mokytojų racionalios mitybos žinios ir įpročiai: diagnostinis tyrimas, p. 53.
 • Ieva Petrauskienė, Bronislovas Bitinas
  Vaikų charakterio akcentuacijų diagnostika: pagrindimas ir realizavimas, p. 62.
 • Gintaute Žibėnienė
  Neuniversitetinių studijų programos: rengimo ištakos ir vertinimas , p. 68.
 • Regina Juozokienė
  Tautinis ugdymas - svarbi pilietinio ugdymo sąlyga, Lietuvai integruojantis Į Europos Sąjungą, p.
  76.
 • Irena Zaleskienė
  Bręstančio piliečio kompetencijos ir jų ugdymas, p. 85.

 • Liuda Radzevičienė
  Edukacinės ir institucinės aplinkos sąveika, ugdant kūdikių namų auklėtinius, p. 90.

 • Jolita Mulevičienė
  Paauglių estetinių nuostatų ypatumai, p. 97.

 • Kristina Kaluinaitė
  V-VII klasių mokinių požiūris į diferencijuotą dailės mokymą, p. 102.

 • Ona Tijūnėlienė
  Antano Tretininko - daraktoriaus - asmenybės pedagogiškumas, p. 125.

 • Rimantas Vaivada
  Švietimo idėjų raida XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje, p. 114.

III. Kronika

 • Sefanijos Ališauskienės daktaro disertacija "Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas konsultuojant bendradarbiavimo su šeima modelį", p. 119
Lietuvos edukologijos universitetas