Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2003, T. 66

         Turinys

I. Ugdymos proceso kaitos ir sklaidos problemos

 • Ona Tijunėlienė
  Tautos Prigimčiai Svetimų Idėjų Sklaida Lietuvoje 1940 m.
  , p. 5

 • Loreta Statauskienė
  Technologinio ugdymo paradigmos erdvė pasaulyje ir Lietuvoje, p. 15.

 • Valentina Ratkevičienė, Leonas Milčius
  Kaimo žmonių mokymosi poreikis jr sociologinės jo tenkinio galimybės, p. 23.

 • Rima Adamonienė
  Savęs vertinimas - asmenybės socializacijos dispozicija, p. 31.

 • Audronius Vilkas, Renata Kviklienė
  Merginų fizinio parengtumo kaita puberteto periodu ir vertinimas pagal eurofito testų sistemą, p. 37.

 • Romualdas Malinauskas
  Socialinio rengimo įtaka sporto pedagogų socialinei kompetencijai
  , p. 44.

 • Aldona Palujanskienė, Bronislovas Krikščiūnas
  Aukštesniosios mokyklos kuratoriaus vaidmuo asmenybės raidoje p. 51.

 • Marija Barkauskaitė, Daiva Jakavonytė
  Mokinių nuomonė apie dialoginės kalbos vartojimą, p. 56.
 • Aldona Zaukienė
  Pradinių klasių mokytojo profesinės saviugdos raida, p. 64.

 • Bronislavas Šalkus, Živilė Sederevičiūtė, Egidijus Kučinskas
  Dalykų integracijos problema, rengiant dviejų specialybių mokytojus, p. 70.

 • Laimutė Kardelienė, Vida Mickuvienė
  Pradinukų ir penktokų skaitymo motyvai bei rašomosios kalbos mokėjimų įsivertinimo sąsajos
  , p. 77.

 • Danutė Kiseliova, Arkadijus Kiseliovas, Virginija Mejerienė
  Ketvirtokų matematinių gebėjimų testų užduočių validacija, p.
  87.

 • Diana Strakšienė
  Muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: dažniausi mokytojų darbo būdai muzikos klausymosi metu, p. 94.

 • Jonas Kievišas, Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, Ramutė Gaučaitė
  Muzikos pedagogų meninio ugdymo ir profesinio rengimo vienovė, p. 101.

 • Vida Palubinskienė
  Kankliavimas, kaip moksleivių ugdymo būdas, lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, p. 108.

 • Vytautas Gudonis, Audronė Petronaitytė
  Sutrikusios regos vaikų mąstymo ypatumai, p. 115.

 • Algimantas Martinkėnas
  Zum phaenomen des phonetischen fehlers aus psycholinguistischer und didaktischer sicht und moeglichkeiten seiner bewusstmachung, p. 125.

 • Liudmila Mauzienė
  Vorteile der gruppenarbeit im fremdsprachenunterricht, p. 131.

 • Jurga Misiūnienė, Bronislava Grigaitė
  Dėmesio ypatumai pradiniame mokykliniame amžiuje, p. 135.

 • Dalia Prakapienė
  Ugdymo turinio realizavimo problemos ir jo sklaidos kryptys semiotiniame kvadrate, p. 141.

Kronika

Lietuvos edukologijos universitetas