Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2003, T. 67

         Turinys

I. Profesinio rengimo paradigmos

 • Algimantas Dževečka
  Lietuvos pedagogų vertybių hierarchijos problema, p. 7
 • Irena Leliūgienė, Liudmila Rupšienė, Asta Baušytė
  Lietuvos socialinių pedagogų profesinio nuovargio priežastys, p. 12.
 • Rima Adamonienė
  Profesijos pedagogo asmenybės tapsmo psichosemantinės dispozicijos, p. 19.
 • Rimantas Kontvainas, Regina Subotkevičienė
  Geografijos mokytojo profesinės kompetencijos problema ir jos sprendimo prielaidos, p. 25.
 • Asta Valackienė, Alina Dėmenienė
  Profesijos pasirinkimas ir pažangios technologijos, p. 30.
 • Saulius Šukys
  Pedagoginių priemonių įtaka futbolininkų vertybinių Ir garbingos kovos nuostatų kaitai
  , p. 37.
 • Palmyra Pečiuliauskienė
  Integruotų ir neintegruotų fizikos užduočių vertinimas pagal įdomumo ir sunkumo kriterijus, p. 44.
 • Rūta Elžbieta Katalynaitė
  Sociokultūrinė leksika mokant prancūzų kalbos, p. 49.
 • Nijolė Bankauskienė, Nijolė Čiučiulkienė, Liuda Šiaučiukėnienė
  Probleminis mokymasis kaip filologinio prusinimo raiška, p. 54.
 • Stasys Smagurauskas
  Phonetische, Allophonische Und Lautkombinatorische Interferenzfehler Und Ausspracheschwierigkeiten Bei Deutsche Phonetik Lerneneden Litauern Und Polen In Litauen, p. 62

II. Ugdymo vystymo ypatumai

 • Eivyda Martišauskienė
  Paauglių požiūriai į tautą jų dDvasinio tapsmo kontekste, p. 67
 • Birutė Zygaitienė
  VI-VIII klasių moksleivių nuostatos elgesio kultūros vertybių atžvilgiu, p. 72
 • Marija Barkauskaitė, Andrius Guoba
  IX-XII klasių moksleivių vertybinių orientacijų ypatumai, p. 77
 • Margarita Pileckaitė-Markovienė
  Skirtingo pažangumo jaunesniųjų moksleivių savtvertės, mokymosi motyvacijos ir mokyklinio nerimastingumo ypatumai, p. 84
 • Marytė Gaigalienė, Laura Žarskienė
  Profesinės mokyklos jaunuolių tarpusavio santykių ypatumai, p. 92
 • Marija Barkauskaitė, Kristina Mileikytė
  Pradinių klasių moksleivių pažintiniai interesai informacinės visuomenės sąlygomis, p. 98
 • Vida Puntaitė, Daiva Jakavonytė
  III-IV klasių moksleivių išgalės vartoti dialoginę kalbą rašiniuose, p. 104
 • Asta Grigišaitė, Bronislava Grigaitė
  Kai kurie vaikų melo ypatumai, p. 110
 • Lidija Uleckienė, Rima Ališauskienė
  Skatinimo ir bausmių sampratos raida lietuvos pedagogikoje, p. 115

III. Kronika

 • Vilniaus pedagoginiame universitete parengti pirmieji švietimo vadybininkai, p. 121
 • "Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys" - dr. Elvydos Martišauskienės apginto habilitacinio darbo tema, p. 122
Lietuvos edukologijos universitetas