Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2003, T. 68

         Turinys

 
 • Marija Barkauskaitė
  Profesoriaus J. Laužiko kredo: laisvė, protas, kūryba, p. 9.
 • Magdelena Karčiauskienė
  Profesorius Jonas Laužikas apie švietimo reformą, jos ištakas, paskirtį ir organizavimą, p. 15.
 • Žibartas Jackūnas
  Šiuolaikinė ugdymo turinio kaita prof. J. Laužiko integracijos idėjų atžvilgiu, p. 19.
 • Rimantas Želvys
  Managing Higher Education In Lithuania: New Challenges In The New Millenium, p. 24.
 • Vanda Aramavičiūtė
  Gyvenimas mokykloje, kaip integralus ugdymo veiksnys, p. 29.
 • Audronė Juodaitytė
  J. Laužiko pedocentrinių idėjų raiška šiuolaikinėje vaikystės fenomeno sampratoje, p. 35.
 • Andrius Porutis
  Prof. J. Laužiko studija „Mokyklinės ėmybos apraiškos ir mūsų tyrimo rezultatai, p. 42.
 • Terrence C. Mason, Giedre Kvieskiene
  Civic Education In Social Work And Social Education Study Programme: The Social Educator Master's Degrei Program At Vilnius Pedagogical University, p. 46.
 • Irena Zaleskienė
  Globalizacijos įtaka pilietinei edukacijai, p. 56.
 • Jonas Dautaras
  Lyginamosios pedagogikos aspektai jono laužiko darbuose, p. 62
 • Antanina Grabauskienė
  Valios ugdymo problema pedagogikos teorijoje ir šių dienų aktualijos, p.67.
 • Dalia Survutaitė, Juozas Žilionis
  J. Laužikas apie mokyklos ir šeimos ryšius, p.
  71.
 • Romanas Vasiliauskas
  Požiūris į grožį etnopedagogikoje kaip estetinio mokinių auklėjimo veiksnys, p. 76.
 • Stanislovas Stašaitis
  Lietuviškoji komeniologija ir prof. J. Laužikas, p.80.
 • Giedrė Kvieskienė, Odeta Merfeldaitė
  J. Laužiko edukacinės idėjos tąsa ieškant optimalaus sociopedagoginio poveikio modelių, p. 85.
 • Romas Prakapas
  Individualus priėjimas mokyklinio monitoringo sąlygomis, p. 91.
 • Manefa Miškinienė, Jūratė Česnavičienė
  Integruotas ugdymas švietimo reformos ir J. Laužiko idėjų kontekste, p. 97.
 • Rimantas Kontvainas
  Kai kurie mokinio rengimo gyvenimui ir jo individualybės ugdymo aspektai prof. J. Laužiko darbuose, p. 103.
 • Elena Marcelionienė, Vida Plentaitė
  Literatūrinio ir kalbinio ugdymo integracija, p. 108.
 • Dalia Matijkienė
  J. Laužiko integracijos idėjos dailės ugdymo turinyje,
  p. 113.
 • Ona Tijūnėlienė
  Mokytojo asmenybės reikšmės ugdymo procese interpretacija Jono Laužiko publikacijose (1930-1939 M.), p. 119.
 • Emilija Rodzevičiūtė
  Prof. Jonas Laužikas apie mokytojo kompetencijas, p. 127.
 • Aldona Vilkelienė
  Būsimųjų mokytojų gebėjimai ugdymo sistemos kontekste, p. 134.
 • Aldona Mazolevskienė
  Pedagogų nuostatos bei kompetencija ugdyti priešmokyklinio amžiaus kitakalbių vaikų lietuvių kalbą, p. 140.  
 • Aušra Žemgulienė
  Pradinės mokyklos mokytojų rengimo tobulinimo kryptys Lietuvoje (1918-1940 M.), p. 145.
 • Aldona Zaukienė
  Pradinių klasių mokytojų mokymo(si) poreikis, p. 150.
 • Violeta Laurukėnaitė, Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Pradinių klasių mokytojų refleksijos gamtamokslinio ugdymo kompetencijos klausimu, p. 154.
 • Albertas Piličiauskas
  Meninio ugdymo mokytojų rengimas, p. 161.
 • Bronislavas Krikščiūnas
  Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, mokytojo asmenybė, p. 168.
 • Gintautė Žibėnienė
  Kolegijų pedagogai kryžkelėje: kaip veiksmingai pasiekti žinių ir gebėjimų dermę, p. 173.
 • Bronislovas Bitinas, Loreta Žadeikaitė
  Abiturientų akademinių gebėjimų raiškos analizė, p. 181.
 • Rita Dukynaitė
  Gimnazijų moksleivių mokymosi kryptingumo aspektai, p. 186.
 • Stasys Jankevičius
  Demokratinės jaunimo rengimo profesinei veiklai nuostatos J. Laužiko ugdymo koncepcijoj
  , p. 194.
 • Vitolda Sofija Glebuvienė, Vijolė Leleikienė
  Vaiką aktyvinantis pedagogo bendravimas darželyje, p. 198.
 • Vitolda Sofija Glebuvienė, Aldona Lucija Tarasonienė
  Priešmokyklinio ugdymo grupė: vaiko ir pedagogo bei pedagogo ir vaiko bendravimo ypatumai, p. 203.
 • Albina Katinienė, Marija Jonilienė
  Vaiko socialinio emocinio brendimo darželio muzikinėje veikloje įžvalgo, p. 210.
 • Kristina Stankevičienė
  Ikimokyklinio amžiaus vaikų tautodailinės patirties kaupimo būdų šeimoje ir darželyje plėtra, p. 216.
 • Ona Monkevičienė
  Lietuvos priešmokyklinio ugdymo grupėse taikomos ugdymo technologijos, p. 222.
 • Daina Liegeniece
  Holistic Approach To Education Of A 5-7 Year Old Chil, p. 228.
 • Audronė Juodeikaitė, Rasa Pocevičienė
  Motyvacinis Individualumo pažinimas pradiniame ugdyme, p. 234.
 • Saulė Raižienė, Bronislova Grigaitė
  Mąstymo operacijų - klasifikavimo ir serijavimo - kitimas septintaisiais vaiko gyvenimo metais, p. 240.
 • Felicija Ivanauskienė, Vilhelmina Lekavičienė
  Ekologinė veikla: samprata, vertinimas ir organizavimo situacija, p. 246.
 • Vaiva Grabauskienė
  III-IV klasių moksleivių metrinių vaizdinių klaidų priežastys, p. 254.
 • Margarita Pileckaitė-Markovienė, Rūta Mackonienė
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių, turinčių klausos sutrikimų, savęs vertinimo ir vidines darnos ypatumai, p. 259.
 • Vytautas Gudonis
  Neregio paveikslas vaizduojamajame mene kaip visuomenės nuostatų į akluosius išraiška, p. 266.
 • Elvyda Martišauskienė
  Pasaulėžiūros nuostatos - paauglių dvasinį tapsmą integruojantis veiksnys (J. Laužiko ir krikščioniškosios sampratų palyginimas), p. 271.
 • Akvilė Virbalienė
  Paauglių valios saviugdos reikmė - savęs pažinimui, p. 278.
 • Vilija Salienė
  Žinių ir gebėjimų formavimo(si) prielaidos: VI klasės moksleivių skaitymo pasiekimų analizė, p. 284.
 • Jolita Mulevičienė, Jonas Kievišas
  Vizualioji aplinka - paauglių estetinių nuostatų veiksnys, p. 292.
 • Vaidas Matonis
  Estetinis ir meninis ugdymas sportu, p. 297.
 • Kristina Kaluinaitė
  Vaizduotės lavinimas dinamiškai diferencijuoto dailės mokymo procese p. 302.
 • Birutė Žygaitienė
  Teorinis elgesio kultūros ugdymo modelis ir jo integravimo į technologijų pamokas galimybės, p. 309.
 • Sandra Balevičienė
  Vidurinės mokyklos moksleivių chemijos mokymosi motyvacijos tyrimas, p. 315.
 • Algimantas Bagdonas
  Mokinių stresas ir mokyklos baimė: turinys ir raiškos ypatumai, p. 322.
 • Dalia Nasvytienė, Jurgita Montvydaitė
  16-19 m. jaunuolių frustracijos ypatybės, p. 328.
 • Jonas Kievišas, Aida Jasiukonytė
  Asmens muzikinės raiškos paralelės ugdymo procese ir besimokančioje visuomenėje, p. 335.
Lietuvos edukologijos universitetas