Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2003, T. 69

         Turinys

 • Kęstutis Ališauskas
  Vadybinių gebėjimų ugdymas(is) socialinių mokslų studijose
  , p. 5.
 • Rima Ališauskienė
  Darbingo amžiaus asmenų tęstinio mokymo(si) veiklos ypatumai, p. 12.
 • Ona Barčkutė
  Mokytojo vaidmuo kuriant informacinę visuomenę, p. 19.
 • Artūras Blinstrubas, Gediminas Merkys
  Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinio dalykų temų vertinimas: žinių išliekamosios vertės problema, p. 25.
 • Laimutė Bobrova
  Kai kurie akademinio jaunimo psichofizinių ir socialinių problemų aspektai, p. 34.
 • Nijolė Cibulskaitė
  Matematikos mokymo(si) XII klasėje metodikos modernizavimo aspektai
  , p. 43.
 • Algirdas Garalis
  Nauja organizacinė kultūra: nuolat besimokanti organizacija, p. 48.
 • Vilija Grincevičienė, Lidija Ušeckienė
  Socialinė neįgaliųjų integracija švietime, p. 59.
 • Vytautas Gudonis, Lijana Brazdeikienė
  Suaugusiųjų laterališkumo tyrimas, p. 65.
 • Audronė Juodaitytė
  Tėvų, kaip suaugusiųjų, konstruktyvaus švietimo paradigmos raiška ikimokyklinio ugdymo kaitoje, p. 73.
 • Donatas Jurgaitis, Danutė Kaklauskienė, Liudvikas Kaklauskas
  Nuotolinių studijų taikymo kvalifikacijos kėlimui sąlygos, p. 81.
 • Genovaitė Kačiuškienė
  Trečiojo amžiaus universitetas šiauliuose: klausytojų požiūris į gimtąją tarmę, p.88.
 • Albina Kepalaitė
  Pedagogų savęs vertinimo ypatumai individualiosios psichologijos aspektu, p. 93.
 • Ala Kovierienė, Gediminas Merkys
  Techninis išprusimas ir lytiškumas: 19-25 metų Lietuvos jaunuolių diagnostinis tyrimas, p. 99.
 • Ala Kovierienė
  Bendrojo ir techninio išprusimo sąveika, p. 106.
 • Vincas Laurutis, Aušrinė Gumuliauskienė, Erika Šaparnytė
  Informacinių ir komunikacinių technologijų integravimo švietimo sistemoje tendencijos nuolatinio mokymosi kontekste, p. 112.
 • Giedra Marija Linkaitytė, Dangira Lukšytė
  Pasirengimas mokytis visą gyvenimą: savivada pagrįsto mokymosi modelis, p. 124.
 • Daiva Malinauskienė
  Pedagogų kvalifikacinės kategorijos įtaka vaikų metaforinio mąstymo diagnostikai, p. 132.
 • Gintautas Mažeikis, Inga Balčiūnienė
  Religinio pilietiškumo plėtra nuolatinio mokymosi ir suaugusiųjų ugdymo požiūriu, p. 137.
 • Juozas Pabrėža, Rima Ališauskienė
  Darbingo amžiaus asmenų pasirengimo tęsti mokymąsi kognityvinis ir emocinis aspektai,
  p. 147.
 • Rasa Pocevičienė, Algirdas Malakauskas
  Nuolatinio mokymosi gebėjimų raiška mokytojų ir būsimų mokytojų populiacijoje, p. 154.
 • Juozas Pumputis
  Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių istorijos žinių ypatumai, p. 162.
 • Irena Ramaneckienė, Irena Ptašinskienė
  Svarbiausi veiksniai, lemiantys trečios klasės moksleivių kuriamų aprašymų kokybę, p. 167.
 • Jonas Ruškus, Natalija Mažeikienė, Sigitas Balčiūnas
  Nuolatinis mokymasis kaip moterų profesinio konkurencingumo veiksnys, p. 180.
 • Diana Strakšienė, Eduardas Balčytis
  Muzikos mokytojų požiūrio į gyvą grojimą formavimo prielaidos, p. 188.
 • Diana Šaparnienė, Gintaras Šaparnis
  Kompiuterinis raštingumas: definicija ir turinys, p. 198.
 • Natalija Šedžiuvienė
  Kolegijos dėstytojų pedagoginio meistriškumo tobulinimas: bendroji struktūra ir vertinimas, p. 208.
 • Teodoras Tamošiūnas
  Regiono plėtros planas kaip didaktinė medžiaga ekonomikos ir vadybos specialistų rengimui, p. 216.
 • Lina Tankelevičienė, Sigita Turskienė
  Moksleivių ir studentų nuostatų į nuotolines studijas tyrimas, p. 223.
 • Margarita Teresevičienė, Nijolė Burkšaitienė
  Suaugusiųjų neformaliojo bei savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas aukštojo mokslo studijose, p. 230.
 • Stasys Tumėnas
  Mokytojų požiūrio į tarmes sociolingvistinė analizė, p. 238.
 • Stasė Ustilaitė
  Seksualinių santykių paplitimas tarp 14-17 metų amžiaus moksleivių, p. 243.
 • Lidija Ušeckienė
  Darbingo amžiaus asmenų pasitenkinimo kvalifikacijos kėlimo kursų dėstytojais ypatumai
  , p. 249.
 • Zita Žebrauskienė, Renata Matiulevič
  Technologijų dalyko svarba ugdant vartotoją subalansuotosios plėtros siekiančioje visuomenėje, p. 255.
Lietuvos edukologijos universitetas