Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2004, T. 70

         Turinys

 • Jolanta Abramauskienė
  Pradinių klasių mokytojų muzikinės kompetencijos ypatumai
  , p. 9.
  Visas tekstas

 • Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė
  Ryškesni paauglių ir jaunuolių socializacijos ypatumai, p. 14.
  Visas tekstas

 • Rasa Aškinytė
  Racionalusis dorinio ugdymo aspektas: Matthew Lipmano ugdymo filosofija, p. 21.
  Visas tekstas

 • Algimantas Bagdonas
  Mokyklos stresas ir mokyklos baimė: mokytojų nuomonių tyrimas, p. 26.
  Visas tekstas

 • Marija Barkauskaitė, Valdonė Indrašienė, Marytė Gaigalienė, Violeta Rimkevičienė, Romanas Vasiliauskas
  Nesėkmingo mokinių mokymosi priežasčių tyrimo teoriniai ir empiriniai aspektai, p. 32.
  Visas tekstas

 • Marija Barkauskaitė, Elena Motiejūnienė
  Mokymosi motyvacijos problema ir jos sprendimo galimybės
  , p. 38.
  Visas tekstas

 • Rūta Dačiulytė
  Būsimųjų technologijų mokytojų savarankiškumo skatinimas dirbant projektų metodu, p. 44.
  Visas tekstas
 • Liutauras Degėsys
  Etika kaip loginio mąstymo teorija ir praktika, p. 50.
  Visas tekstas
 • Asuman Duatepe, Oylum Akkus-Cikla
  The Relationship Between Primary School Teachers' Burnout And Some Of Their Demographic Variables, p. 55.
  Visas tekstas

 • Asuman Duatepe, Oylum Akkus-Cikla
  The Attitudes Towards Teaching Professions Of In-Service And Pre-Service Primary School Teachers, p. 61.
  Visas tekstas

 • Krystyna Dziubacka
  Дейтвительноть после общественной трансформации – бызов для педагогов, p. 66.
  Visas tekstas

 • Pentti Hakkarainen
  Quality In Academic Work, p.
  71.
  Visas tekstas

 • Pentti Hakkarainen, Milda Bredikyte
  Vertical Integration In Developmental Teaching At The Age Of 4-8 Years, p. 76.

  Visas tekstas

 • Marija Jonilienė
  Pedagogų ir tėvų nuostatų etnomuzikai svarba  ikimokyklinio amžiaus vaiko doriniam ugdymui, p. 81.
  Visas tekstas

 • Audronė Juodaitytė
  Vaikystės pedagogo pasaulėžiūrinė koncepcija: „laisvojo" ugdymo kontekstas, p. 87.
  Visas tekstas

 • Kristina Kaluinaitė
  Dailės mokytojas: profesiniai nuostatai ir praktika, p. 92.
  Visas tekstas

 • Laimutė Kardelienė, Kęstutis Kardelis
  Būsimųjų kūno kultūros mokytojų požiūris į akademinės bibliotekos kaip mokymosi aplinkos sąlygas, p. 98.
  Visas tekstas

 • Eda Kargi, Gelengul Haktanir
  An Investigation Of The Relationship Between Self-Images And Career Maturity Of The Students In Pre-School Teacher Education Undergraduate Programmes, p. 104.
  Visas tekstas

 • Jolanta Kisielytė-Sadauskienė
  Būsimojo mokytojo sociokultūrinė raiška ir jos raida meno kolektyve, p. 110.
  Visas tekstas

 • Lidija Kutkienė
  Socializacijos ypatumai viduriniojoje vaikystėje paslapčių atskleidimo draugui aspektu
  , p. 116.
  Visas tekstas

 • Joana Lipeikienė
  Programavimas šiuolaikiniame informatikos mokyme, p. 121.

  Visas tekstas

 • Ona Monkevičienė
  Pedagogų kompetencija ugdyti vaikų gebėjimą įveikti kasdieninius sunkumus, p. 127.
  Visas tekstas

 • Julita Navaitienė
  VPU studentų požiūris į profesinio rengimo kliūtis, p. 133.
  Visas tekstas

 • Rimantas Pacenka
  Kūno kultūros mokytojų rengimo konceptualios atgaivos prielaidų tyrimas, p. 137.
  Visas tekstas

 • Aldona Palujanskienė, Albinas Pugevičius
  Karjeros samprata pedagogo darbe, p. 143.
  Visas tekstas

 • Palmira Pečiuliauskienė, Stanislava Cvirkienė
  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos decentralizacija: pedagogų požiūris, p. 149.
  Visas tekstas

 • Margarita Pileckaitė-Markovienė, Jelena Dementjeva
  Būsimų pedagogų suicidiniai polinkiai ir požiūris į savižudybę, p. 154.

  Visas tekstas

 • Rasa Pocevičienė
  Gebėjimo spręsti problemas raiškos ypatumai pradinių klasių mokinių ir mokytojų populiacijoje, p. 160.

  Visas tekstas

 • Regina Proškuvienė, Vida Zlatkuvienė, Vida Juškelienė, Marijona Černiauskienė
  Vilniaus pedagoginio universiteto studentų psichoemocinė savijauta, p. 165.
  Visas tekstas

 • Agota Giedrė Raišienė
  Studentų ir dėstytojų požiūrio į aukštųjų mokyklų dėstytojų edukacinę kompetenciją raiška, p. 169.
  Visas tekstas

 • Liudmila Rupšienė
  Individualus socialinių pedagogų darbas su vengiančiais lankyti mokyklą mokiniais, p. 175.
  Visas tekstas

 • Vilija Salienė
  Gimtosios kalbos ugdymo didaktika: integruoto mokymo galimybės, p. 185.
  Visas tekstas

 • Alicja Szerląg
  Межкультурное образование – предпосылки, практика, преподавательские компетенции, p. 187.
  Visas tekstas

 • Gintaras Šaparnis, Diana Šaparnienė
  Pedagogų vadybos vaizdinių psichosemantika identifikuojant mokyklos vadybos problemas, p. 195.
  Visas tekstas

 • Stasė Ustilaitė, Vida Juškelienė
  Teigiamo požiūrio į dorovines vertybes ugdymas - brandaus lytiškumo ugdymo pamatas, p. 201.
  Visas tekstas

 • Dalia Verbylaitė
  Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo samprata, p. 207.
  Visas tekstas

 • Aldona Vilkelienė
  Pedagogo padėjėjo veikla: socializacijos aspektai, p. 213.
  Visas tekstas

 • Akvilė Virbalienė
  Paauglių bendraamžių grupės - sėkmingos socializacijos veiksnys, p. 217.
  Visas tekstas

 • Remigijus Vitkauskas
  Socializacija ir tautinio identiteto sklaida muzikos mokytojo profesinės savirealizacijos kontekste, p. 223.
  Visas tekstas

 • Stefania Walasek
  Учителя начальных школ и реформа ситемы образования 1999 г., p. 228.
  Visas tekstas

 • Jozef Podgorecki
  Empathy in Social Communication, p. 235.
  Visas tekstas

© Lietuvos edukologijos universitetas