Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2004, T. 73

         Turinys

 • Kęstutis Pūkelis, Izabela Savickienė
  Studijų kokybės vertinimo sistemos: institucinis ir programų lygmenys
  , p. 5.
  Visas tekstas

 • Toma Lileikienė
  Būsimųjų pedagogų klubo veikla - atrankos ir saviatrankos forma, p. 15.
  Visas tekstas

 • Violeta Laurukėnaitė, Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Ekologinių-etinių nuostatų ugdymas lietuvos ir latvijos pradinės mokyklos gamtamoksliniuose kursuose, p. 25.
  Visas tekstas

 • Ona Tijūnėlienė
  Vakarų Europos moterų indėlis į pedagogiką (XVII-XIX a.), p. 33.
  Visas tekstas

 • Vilija Janušauskienė
  Lanksčių ugdymo pažiūrų patirtis siekiant taikomosios lituanistinės kompetencijos, Visas tekstas >

 • B. A. Бондаь, C. A. Горбацевич
  Наблюдение явлений окружающего мира как основа формирования познавательного интереса обучающегося, p. 45.
  Visas tekstas

 • Laimutė Kardelienė, Ona Laima Gudzinevičiūtė, Ligita Mykolaitienė
  Būsimųjų kūno kultūros specialistų ir sporto pedagogų kalba kaip kokybiškos komunikacijos kodas, p. 49.
  Visas tekstas

 • Almeda Kurienė
  Lyginamoji olimpiadininkų ir neolimpiadininkų chemijos žinių ir gebėjimų kaita, p. 55.
  Visas tekstas

 • Zita Tarvydienė
  Literatūrinis tekstas ir būsimųjų prancūzų kalbos mokytojų rengimas, p. 48.
  Visas tekstas

 • Kristina Stankevičienė
  Pedagoginės praktikos modelis ir jo veiksmingumas edukologijos (ikimokyklinio ugdymo) studijose, p. 64.
  Visas tekstas

 • Ona Monkevičienė, Lina Bagdonaitė
  Priešmokyklinių grupių pedagogų profesinės savirefleksijos ypatumai, p. 70.
  Visas tekstas

 • Asta Rudienė
  Pradinių klasių mokytojų matematinio rengimo praktika ir problemos
  , p. 77.
  Visas tekstas

 • Sigita Burvytė
  Adaptacija ir jos raiška pradinėje mokykloje, p. 83.

  Visas tekstas

 • Marija Barkauskaitė, Emilija Rodzevičiūtė
  Nenoro mokytis priežastys mokinių ir mokytojų požiūriu, p. 89.
  Visas tekstas

 • Simona Steponavičienė
  Abstraktaus žodyno reprezentacija ir apdorojimas: nuorodos į mokymo / mokymosi praktiką, p. 94.
  Visas tekstas

 • Jūratė Balžakienė
  Užsienio kalbos mokomojo turinio kryptingumo problema aukštojoje nekalbinėje mokykloje, p. 100.
  Visas tekstas

 • Aleksandras Velička
  Kalbinės veiklos rūšių tarpusavio sąsajos ir integracija mokant užsienio kalbos, p. 104.
  Visas tekstas

 • Vilija Malonaitienė
  Didaktinių žaidimų naudojimas V-VII klasių moksleivių gebėjimams ugdyti istorijos pamokose, p. 112.
  Visas tekstas

 • Elvyda Martišauskienė
  Mokyklinio nerimo ir dvasinės sklaidos paralelės paauglystėje, p. 118.
  Visas tekstas

 • Aldona Palujanskienė, Juozas Vytautas Uzdila
  Agresija ir konfliktai mokykloje, p. 124.
  Visas tekstas

 • Rūta Pabedinskienė
  Vaiko globos teoriniai metmenys, p. 128.
  Visas tekstas

 • Ipolitas Mogilnickas
  Ergonomika: rekomendacijos mokykloms ir mokytojams, p. 135.
  Visas tekstas

 • Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
  Jaunimo organizacijų poveikis asmenybės savirealizacijai, p. 141.
  Visas tekstas

 • Elena Čeremnych, Vidmantas Alekna, Marija Barkauskaitė, Viktor Gribniak
  Pagyvenusių žmonių nuomonės apie mokymąsi vėlyvesniais gyvenimo metais bei poreikių mokytis tyrimai, p. 148.
  Visas tekstas

 • Aistė Pakalkaitė
  Grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų socialinės reintegracijos problemos, p. 154.
  Visas tekstas

© Lietuvos edukologijos universitetas