Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

         2004, T. 74

         Turinys

I. Aukštosios mokyklos didaktikos tendencijos

 • Antanas Lukoševičius, Sada Petružienė, Regina Saveljeva
  Pedagogų rengimo lietuvos aukštosiose mokyklose situacija: studentų požiūris, p. 7.
  Visas tekstas

 • Stasys Smagurauskas
  Foneminės bei alofoninės interferencijos klaidos ir tarimo sunkumai, su kuriais susiduria lietuviai ir lenkai mokydamiesi vokiečių kalbos priebalsių tarimo, p. 14.
  Visas tekstas

 • Algirdas Ališauskas
  Pedagogo pasirengimas ugdyti moksleivį, turintį specialiųjų ugdymo(si) poreikių: situacijos ir kompetencijų analizė, p. 18.
  Visas tekstas

 • Jaronimas Kęstutis Galkauskas
  Rankų darbai kaip mokymo dalykas (istorinis aspektas), p. 25.
  Visas tekstas

 • Vilija Grincevičienė, Rimantas Vaivada
  Pedagogai apie moksleivių krūvį: ugdymo turinio aspektas, p. 28.
  Santrauka / Visas tekstas

 • Antanas Goštautas, Bronislava Grigaitė, Rima Klasavičienė
  Kolegijos studentų savęs vertinimo ypatumai, p. 33.
  Visas tekstas

 • Laimutė Kardelienė, Kęstutis Kardelis
  Deprivuotų jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų savęs vertinimo sąsajos su pedagogų vertinimu profesinės etikos požiūriu, p. 38.
  Visas tekstas

 • Lina Bagdonienė, Vincentas Blauzdys
  VI klasių mokinių požiūris į mokymą(si) bendradarbiaujant per kūno kultūros pamokas, p. 43.
  Visas tekstas

 • Aušra Žemgulienė
  Lietuvos pradinės mokyklos mokytojų rengimo patirtis ir šiandienos aktualijos, p. 48.
  Visas tekstas

 • Marytė Gaigalienė, Inga Jagelevičiūtė
  Grupinio darbo metodo taikymo galimybės suaugusiųjų ugdymo(si) procese, p. 53.
  Visas tekstas

 • Asta Rudienė
  Ryšys tarp IV klasės mokinių matematikos mokymosi rezultatų ir jų mokytojų profesinės kompetencijos, p. 59.
  Visas tekstas

II. Ugdymo proceso problemos

 • Romanas Vasiliauskas
  Vertybių integravimas į ugdymo procesą mokykloje, p. 69.

  Visas tekstas

 • Diana Laiveniecė
  Latvių (gimtosios) kalbos ugdymo sistemos naujovės pagrindinėje mokykloje (V-IX klasėse), p. 73.

  Visas tekstas

 • Vida Gudžinskienė, Raimunda Brusokaitė
  III-IV klasių moksleivių kritinio mąstymo sveiką gyvenseną raiškos aspektai, p. 80.
  Visas tekstas

 • Vida Plentaitė, Daiva Jakavonytė, Danguolė Kalesnikienė
  Ketvirtaklasių  berniukų ir mergaičių skaitymo skirtumai - viena iš lietuvių kalbos didaktikos problemų, p. 86.
  Visas tekstas

 • Ramutė Gaučaitė
  Vaiko judesio kaita choreografinės veiklos kontekste ikimokykliniu laikotarpiu, p. 92.
  Visas tekstas

 • Marija Barkauskaitė, Marija Gaigalienė, Valdone Indrašienė, Violeta Rimkevičienė
  Rizikos veiksniai, lemiantys šalinamų iš pagrindinės mokyklos moksleivių nepažangumą, p. 97.
  Visas tekstas

 • Vida Juškelienė, Stasė Ustilaitė
  Skirtingų Lietuvos edukacinių kontingentų rūkymo įpročių socialinės prielaidos, p. 101.
  Visas tekstas

 • Aleksandras Sokolovskis
  Dėmesys profesiniam ugdymui Lietuvoje vokiečių okupacijos metais (1941-1944 m.), p. 110.
  Visas tekstas

 • Vaiva Schoroškienė
  Kūrybinių nuostatų ugdymas pirmoje ir antroje klasėse, p. 115.
  Visas tekstas

 • Sigita Montvilaitė
  Vaikų ugdymo praktikos raiška svetimos kultūros kontekste: situacija ir vertinimas, p. 120.
  Visas tekstas

 • Kaisa Jakkula, Aili Helenius
  Ankstyvosios sąveikos kokybė motinos ir vaiko diadose, p. 125.
  Visas tekstas

 • Aldona Palujanskienė, Rima Adamonienė
  Profesinė paauglių ir jaunuolių raida, p. 129.
  Visas tekstas

 • Lidija Ušeckienė M.
  Montessori sistemos taikymas šeimoje, p. 137.
  Visas tekstas

III. Kronika

 • Pro memoria, p. 153
 • Informacija apie autrorius, p. 155
 • Naujausi edukologijos leidiniai, p. 159
© Lietuvos edukologijos universitetas