Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     
 

         2005, T. 76

             Turinys

I. Ugdymo(si) paradingmos kaitos procese

 • Rimantas Želvys
  Aukštojo mokslo valdymas Lietuvoje: Societinės praeities iššūkiai ir gobalios ateities perspektyvos, p. 7.
  Visas tekstas
 • Albina Kepalaitė
  Pedagogų profesinių santykių ypatumai, p. 12.
  Visas tekstas
 • Giedra Marija Linkaitytė, Dangira Lukšytė
  Roberto Sternbergo mentalinės savivaldos teorija ir jos taikymo andragoginėje veikloje perspektyva, p. 17.
  Visas tekstas
 • Vilma Žydžiūnaitė, Gediminas Merkys, Simona Jonušaitė
  Socialinio pedagogo profesinės adaptacijos kokybinė diagnostika, p. 23.
  Visas tekstas
 • Natalija Šedžiuvienė
  Kolegijų dėstytojų pedagoginės veiklos vertinimo sistemos sudarymas (principai ir kryptys), p. 33.
  Visas tekstas
 • Nina Kuitienė
  Užsienio kalbų pedagogikos studentų požiūrių kaita vertinant kompetetingo pedagogo savybes, p. 39
  Visas tekstas
 • Algimantas Piliponis
  Socialiniai kalbiniai šiuolaikinės komunikacijos vadybos aspektai: pašto veiklos specialybės studentų požiūrių lyginamoji analizė, p. 45.
  Visas tekstas
 • Odeta Merfeldaitė
  Socialinės pedagoginės pagalbos komanda ugdymo institucijoje: veiklos prielaidos ir organizavimo ypatumai, p. 51.
  Visas tekstas
 • Ilona Jorutytė, Asta Budreikaitė
  Tėvų dalyvavimas ikimokyklinės įstaigos bendruomenės valdymo procese, p. 56.
  Visas tekstas

II. Ugdymo(si) proceso dalyvių didaktinių nuostatų, gebėjimų ir vertybių analizė

 • Živilė Sederevičiūtė
  Technologijos ir namų ūkis? Dalyko raidos Europoje lyginamoji analizė, p. 67.
  Visas tekstas
 • Valentina Ratkevičienė
  Akademinio jaunimo požiūris į studijas ir gyvenimo sąlygas,
  p. 73.
  Visas tekstas
 • Kristina Dirmeikytė, Sniegina Poteliūnienė
  Studenčių fizinė būklė ir subjektyvus požiūris į ją, p. 80.
  Visas tekstas
 • Vilija Malonaitienė
  Istorijos mokytojų požiūris į dalykinių žaidimų taikymą istorijos pamokose, p. 89.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Informacinių technologijų taikymo didaktiniai aspektai: skirtingų pažintinių gebėjimų ir skirtingų polinkių mokinių nuostatos, p. 95.
  Visas tekstas
 • Vilija Salienė
  Dvyliktos klasės mokinių lietuvių kalbos žinių ir gebėjimų analizė, p. 100.
  Visas tekstas
 • Jūratė Paulionytė
  Vizualinio raštingumo ugdymas pradinėje mokykloje: sampratos kaita, p. 107.
  Visas tekstas
 • Irma Dobrovolskienė, Vida Plentaitė
  III-IV klasių mokinių rašytinės kalbos žodynas, p. 112.
  Visas tekstas
 • Rasa Pocevičienė
  Palankios atsakingumui ugdyti aplinkos kūrimo galimybės pradinėje mokykloje, p. 118.
  Visas tekstas
 • Marija Jonilienė
  Aktyvumo skatinimo būdai šeimoje ir darželyje, plėtojant ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinę raišką, p. 123.
  Visas tekstas
 • Asta Rauduvaitė
  Pradinių klasių mokinių asmenybės dorinis ugdymas filosofijos kontekste, pasitelkiant populiąriąją muziką, p. 128.
  Visas tekstas
 • Marija Baltrėnienė, Vida Palubinskienė
  Etnomuzikos poveikis paauglių tautinei orientacijai, p. 135.
  Visas tekstas
 • Dalia Marija Stančienė, Juozas Žilionis
  Aleksandrijos mokykla: filosofiniai-pedagoginiai ugdymo ženklai, p. 141.
  Visas tekstas

III. Kronika

© Lietuvos edukologijos universitetas