Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

         2005, T. 79

         Turinys

 • Bronislavas Bitinas
  Edukologijos mokslas ugdymo paradigmų sankirtoje, p. 5.
  Visas tekstas  
   

 • Marijona Barkauskaitė
  Pedagogų rengimas: tradicijos ir kaita, p. 11.

  Visas tekstas

 • Rimantas Želvys
  Vilniaus pedagoginis universitetas XXI a. švietimo iššūkių kontekste, p. 17.

  Visas tekstas   
 • Stanislovas Stašaitis
  Vilniaus pedagoginio universiteto raidos pagrindiniai tarpsniai ir jo vaidmuo Lietuvos švietimo sistemai, p. 23.
  Visas tekstas  
 • Ričardas Ališauskas, Rita Duknytė
  Švietimo vertinimo raida Lietuvoje,  p. 29.
  Visas tekstas   
 • Elvyra Martišauskienė
  Dvasingumo ugdymas, keičiantis ugdymo paradigmai, p. 32.
  Visas tekstas
 • Vanda Aramavičiūtė
  Tautinis tapatumas ir jo kaita vyresniame mokykliniame amžiuje, p. 40.
  Visas tekstas
 • Dalia Marija Stančienė
  Dorovinių galių fenomenologinė įžvalga: vertybinis ugdymo aspektas, p. 48.
  Visas tekstas
 • Antanina Grabauskienė
  Būsimųjų pedagogų vertybinės nuostatos, jų kaitos tendencijos, p. 50.
  Visas tekstas
 • Ona Tijūnėlienė
  Lietuvos universitetų studentų dvasiniai poreikiai, p. 54.
  Visas tekstas
 • Jolita Mulevičienė
  Mokinių estetinio santykio su vizualiąja aplinka veiksniai, p. 64.
  Visas tekstas
 • Vilija Salienė
  Universitetinė ir mokyklinė didaktika: mokytojų rengimas ir lietuvių kalbos mokymas , p. 70.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Kompiuterinių mokymo programų taikymas gamtamoksliniame ugdyme, p. 75.
  Visas tekstas
 • Rita Dukynaitė
  Gimnazijų pedagogų kvalifikacijos kėlimo ypatumai, p. 80.
  Visas tekstas  
   
 • Lidija Ušeckienė
  Suaugusųjų pasitenkinimo savo darbu ir tęstinio mokymosi sąsajos, p. 85.
  Visas tekstas
 • Daiva Karkockienė
  Būsimų pedagogų kūrybiškumo ugdymo ypatumai mokantis pagal specialią programą, p. 91.
  Visas tekstas
 • Algimantas Bagdonas, Gediminas Merkys
  Egzaminų baimė ir jos įveikimo edukaciniai veiksniai, p. 97.
  Visas tekstas
 • Edita Minkuvienė, Teodoras Tamošiūnas
  Lietuvos ir Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos aktualijos, p. 104.

  Visas tekstas
 • Ramunė Kučinskienė, Liudmila Rupšienė
  Mokyklos pasirinkimo galimybės, p. 110.

  Visas tekstas
 • Giedra Marija Linkaitytė, Vaida Jakubauskaitė, Loreta Montrimaitė
  Pedagoginės praktikos pokyčiai mokymosi visą gyvenimą kontekste, p. 116.

  Visas tekstas
   
 • Dalius Balčiūnas, Kęstutis Kardelis
  Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir pedagogų nuostatos dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, p. 123.

  Visas tekstas
 • Eleonora Sapia-Drewniak
  Aplinkos sąlygų įtaka suaugusiųjų švietimui XXI a. pradžioje, p. 130.

  Visas tekstas
   
 • Rima Žilinskaitė
  Aukštojo mokslo akreditavimo atsiradimo sąlygos: europinis kontekstas ir Lietuvos situacija, p. 136.

  Visas tekstas  
 • Marija Barkauskaitė, Marytė Gaigalienė, Valdonė Indrašienė, Violeta Rimkevičienė, Andrius Guoba
  Socialinių veiksnių ir mokymosi nesėkmių sąsajos, p. 142.

  Visas tekstas
 • Tatjana Bulajeva, Vilija Targamadzė
  School Organization Culture: the Aspect of Student Socialization, p. 148.

  Visas tekstas
 • Vitolda Sofija Glebuvienė, Violeta Čiumakova
  Netipinės šeimos vaikas: kompetencijų ypatumai, p. 155.

  Visas tekstas
 • Algirdas Ališauskas
  Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčio vaiko vertinimo kontroversijos: įvertinimas ar nuvertinimas?, p. 161.

  Visas tekstas
 • Ona Monkevičienė
  Globalios žinių visuomenės vaiko kompetencijos: vertybinis aspektas, p. 167.

  Visas tekstas
 • Danuta Kowalczyk
  Peer-group-based Relationships Among Junior High Shool Students in Their Parents’ Opinions, p. 174.

  Visas tekstas
 • Bronislava Grigaitė, Saulė Raižienė, Antanas Valantinas
  Mąstymo gebėjimo klasifikuoti raidos socialiniai-edukaciniai aspektai septintaisiais vaiko gyvenimo metais, p. 180.

  Visas tekstas
 • Jonas Dautaras
  Lituanistinio ugdymo JAV raidos aspektai, p. 189.

  Visas tekstas

Informacija apie autorius, p. 194

© Lietuvos edukologijos universitetas