Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042t


    Išleisti tomai


     

         2005, T. 80

         Turinys

Pratarmė

I. Pedagogų rengimo paradigma

 • Manefa Miškinienė, Živilė Sedrevičiūtė, Rūta Dačiulytė, Vida Juškelienė
  Pedagogų požiūris į kultūros ugdymo temų integravimą mokykloje, p. 9.
  Visas tekstas

 • Audronė Juodaitytė, Natalija Šedžiuvienė
  Kolegijų dėstytojų individualaus profesinio tapsmo modeliavimas (edukaciniai pagrindai), p. 15.
  Visas tekstas

 • Liudmila Rupšienė, Diljeta Gustienė
  Gimnazinjos pedagogų darbo motyvavimas, p. 21.
  Visas tekstas

 • Stanislovas Stašaitis
  Istorija Lietuvos mokykloje 1795–1918 metais: carizmo politika ir tautos interesai, p. 29.
  Visas tekstas

 • Birutė Žygaitienė
  Būsimųjų technologijų mokytojų komunikacinių gebėjimų tyrimas, p. 34.
  Visas tekstas

 • Almeda Kurienė
  Papildomo chemijos mokymo pasiekimų įvertinimas, p. 40.
  Visas tekstas

 • Daiva Verikaitė
  The First Year Students’ Wants and Lacks in Studying English, p. 46.
  Visas tekstas

 • Jurgita Trapnauskienė
  The Development of Tense-Aspect in English as a Second Language, p. 51.
  Visas tekstas

 • Lilia Žukauskienė, Vaidas Viršilas
  Lietuvos jūrininkų saviugdos poreikiai XXI a. pradžioje: vertybinis aspektas, p. 57.
  Visas tekstas

 • Aušra Birgelytė
  Projektų metodas kaip sinergetinė sistema, p. 63.
  Visas tekstas

 • Ona Monkevičienė
  Socialinis mobilumas: aukšto ir žemo socialinio statuso šeimose augančių vaikų pasiekimai, p. 69
  Visas tekstas

II. Ugdymas - asmens rengimas socialumui ir kūrybai

 • Juozas Vytautas Uzdila, Aldona Palujanskienė
  Valios formavimas - ugdymo esmė, p. 79.
  Visas tekstas

 • Vida Umbrasienė
  Gabumų ir poreikių dialogas: asmenybės muzikinio ugdymo modelis, p. 85.
  Visas tekstas

 • Rolandas Jančiauskas
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo humanizavimo galimybės per kūno kultūros pamokas, p. 91.
  Visas tekstas

 • Rasa Kirliauskienė
  Savireguliacijos modelis muzikos mokytojo atlikėjiškai veiklai tobulinti, p. 97.
  Visas tekstas

 • Ramutė Gaučaitė
  Vaiko judesio choreografinė raida ikimokykliniu laikotarpiu, p. 102.
  Visas tekstas

 • Austėja Landsbergienė
  Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadoų požiūris į vadovo elgesio bei bendravimo ypatumų veiksnius, p. 107.
  Visas tekstas

 • Sigitas Balčiūnas, Virginija Mejerienė
  Pradinių klasių mokytojų požiūris į matematikos dalyką kaip kūrybingos asmenybės ugdymo instrumentą, p. 114.
  Visas tekstas

 • Rima Ališauskienė
  Mokinių jautraus elgesio mokykloje raida nuo pradinio mokyklinio amžiaus iki paauglystės, p. 120
  Visas tekstas

 • Elvyra Martišauskienė
  Paauglių dvasinių vertybių internalizacijos ypatumai integruoto ugdymo mokykloje, p. 126.
  Visas tekstas

 • Aldona Palujanskienė
  Paauglių agresija kaip charakterio akcentualijų pasireiškimo forma, p. 132.
  Visas tekstas

 • Vaiva Jucevičiūtė
  Vyresniųjų paauglių emocinių būsenų per muzikos pamokas ir muzikinių interesų ryšys, p. 141.
  Visas tekstas

 • Kristina Domeikienė
  I–II klasių mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, verbalinio kūrybiškumo pokyčiai, p. 146.
  Visas tekstas

 • Rita Raudeliūnaitė
  Regėjimo negalią turinčių paauglių socialinių įgūdžių lygmens ypatumai, p. 152.
  Visas tekstas

 • Aldona Vilkelienė
  Integruotas ugdymas: disciplinų integralumas nūdienos kontekste, p. 159.
  Visas tekstas

 • Valentina Dagienė
  Study of Open Software as Environments and Tools for E-learning, p. 164.
  Visas tekstas

 • Svetlana Kostiuk
  Технология диалога культур как средство формирования коммуникативной и рефлексивной компетенции школьника, p. 170.
  Visas tekstas

Kronika, p.

Informacija apie autorius, p. 184

© Lietuvos edukologijos universitetas