Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

         2006, T. 82

         Turinys

Pratarmė, p. 5

 • Gerd-Bodo von Carlsburg
  Mokytojų rengimas Vokietijoje: dabartinių tendencijų kritinė analizė ir rekomendacijos tobulinimo perspektyvai, p. 7.
  Visas tekstas
 • Barbara Jezierska
  Lenkijos nepilnamečių pataisos įstaigų socialinis funkcionalumas, p. 13.
  Visas tekstas
 • Alicja Szerlag
  Образование в высшем учебном заведении во время болонского перелома, p. 21.
  Visas tekstas
 • Marija Barkauskaitė, Viktoras Gribniakas, Loreta Kanapeckienė
  Aukštasis mokslas: studentu požiūrio analize, p. 28.
  Visas tekstas
 • Rimantas Želvys, Lina Bareikienė
  Lietuvos universitetų įvaizdis Panevėžio apskrities moksleivių akimis, p. 36.
  Visas tekstas
 • Rima Zablackė
  Studijų akreditavimo proceso savianalizės etapas: akademinės bendruomenės požiūrio tyrimas, p. 42.
  Visas tekstas
 • Renaldas Čiužas, Vilija Adaškevičienė
  Iššūkiai Lietuvos mokytojams ir mokykloms modernios liberalios švietimo koncepcijos požiūriu, p. 51.
  Visas tekstas
 • Malgorzata Prokosz
  Pedagogo vaidmuo mokyklos globojamajame ir ugdomajame darbe, p. 57.
  Visas tekstas
 • Loreta Gudelienė-Gudelevicienė, Angelė Kaušylienė
  Ugdymo paradigmos virsmas: nuo mokymo  prie mokymosi, p. 68.
  Visas tekstas
 • Giedrė Poderienė, Nijolė Janonytė
  Mokytojo įtaka mokinių adaptacijos procesui, p. 73.
  Visas tekstas
 • Romualdas Malinauskas, Irina Žalienė
  Socialinio rengimo reikšmė sporto pedagogų gebėjimui kurti palankų pamokos psichologinį klimatą, p. 80.
  Visas tekstas
 • Loreta Statauskienė
  Technologinis ugdymas. Realių pokyčių galimybės, p. 85.
  Visas tekstas
 • Ona Tijūnėlienė, Akvilė Virbalienė
  Anketos, pedagoginių reiškinių verifikavimo priemonės, psichologiniai konstravimo pamatai, p. 91.
  Visas tekstas
 • Giedrė Ilčiukienė
  Anglų kalbos intonacijos suvokimas ir interpretavimas, p. 101.
  Visas tekstas
 • Algimantas Martinkėnas
  Kūno motorikos vaidmuo fonetikos praktiniuose užsiėmimuose, p. 106.
  Visas tekstas
 • Vytautas Bernotas, Nijolė Cibulskaitė
  Pagrindinės mokyklos matematikos mokytojų taikomos ugdymo metodikos ypatybės, p. 110.
  Visas tekstas
 • Violeta Gevorgianienė, Alvyra Galkienė, Vilija Grinevičienė
  Neįgalumą turinčių asmenų verslumo gebėjimų samprata, p. 116.
  Visas tekstas
 • Birutė Banevičiūtė
  Penktų-šeštų klasių mokinių šokio gebėjimai asmens kompetencijos ugdymo kontekste, p. 124.
  Visas tekstas
 • Laimutė Kardelienė
  Pradinių klasių mokytojų kalba: ugdymo dilemų sprendimas per kūno kultūros pamokas, p. 129.
  Visas tekstas

Kronika, p. 133

Informacija apie autorius, p. 141

© Lietuvos edukologijos universitetas