Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

         2006, T. 83

         Turinys

Pratarmė, p. 5

 • Leonas Jovaiša
  Žymaus Lietuvos edukologo sukaktis, p. 7.
  Visas tekstas
 • Bronislovas Bitinas
  Edukologiniu tyrimu metodologiniai vingiai, p. 9.
   Visas tekstas
 • Vanda Aramavičiūtė
  Profesoriaus B. Bitino ugdymo filosofijos įtaka šiuolaikiniam edukologijos mokslui, p.16.
  Visas tekstas
 • Ona Tijūnėlienė
  Edukologinių 'tyrimų objekto samprata: profesoriaus Broniaus Bitino koncepcija, p. 25.
  Visas tekstas
 • Dalia Marija Stančienė, Juozas Žilionis
  B. Bitinas ir  L. Jovaiša: filosofinės ugdymo paradigmos, p. 35.
  Visas tekstas  
 • Marija Barkauskaitė, Loreta Žadeikaitė
  Santykiai kaip žmogaus ugdymo metodologinė paradigma, p. 39.
  Visas tekstas
 • Elvyda Martišauskienė
  Fundamentinės ugdymo idėjos ir jų sklaida šiuolaikinėje edukologijoje, p. 45.
  Visas tekstas
 • Romanas Vasiliauskas
  Ugdymo filosofijos integravimas į pedagoginę praktiką, p. 52.
  Visas tekstas
 • Vilma Žydžiūnaitė, Akvilė Virbalienė, Eglė Katiliūtė
  Grindžiamoji teorija – kokybinė edukologijos tyrimų metodologijos strategija, p. 57.
  Visas tekstas
 • Irena Leliūgienė, Elvyra Giedraitienė, Liudmila Rupšienė
  Socialinių darbuotojų / socialinių pedagogų rengimas Lietuvoje, p. 64.
  Visas tekstas
 • Jonas Dautaras, Nijolė Rukštelienė
  Mokymosi visą gyvenimą motyvacija: pedagogų požiūris, p. 74.
  Visas tekstas
 • Rimantas Vaivada
  Nuolatinio mokymosi aspektas žemaitės kūryboje, p. 80.
  Visas tekstas
 • Liudmila Rupšienė, Ramutė Kučinskienė
  Mokinių išgyvenimai keičiant mokyklą ir jų vertinimas švietimo sistemos tobulinimo kontekste, p. 87.
  Visas tekstas
 • Ilona Jonutytė
  Jaunųjų savanorių motyvavimas tęstinei socioedukacinei veiklai su vaikais, p. 96.
  Visas tekstas
 • Giedrė Kvieskienė, Valdonė Indrašienė, Odeta Merfeldaitė
  Jaunųjų savanorių motyvavimas tęstinei socioedukacinei veiklai su vaikais, p. 103.
  Visas tekstas
 • Sniegina Poteliūnienė, Lina Viraliūnaitė
  Socialinių veiksnių įtaka studentų gyvensenai, p. 109.
  Visas tekstas
 • Daiva Sirtautienė
  Studijų universitete kokybės vertinimo aspektai: studentų požiūrio tyrimas, p. 117.
  Visas tekstas
 • Marytė Gaigalienė
  Studentų išstojimo iš aukštosios mokyklos priežastys, susijusios su studijų proceso organizavimu, p. 122.
  Visas tekstas
 • Gintautė Žibėnienė, Vida Stasiulionienė
  Lietuvos kolegijų vidinio ir išorinio institucijos kokybės vertinimų sąryšis, p. 128.
  Visas tekstas
 • Edita Žitkevič, Vida Gudžinskienė
  Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro mokinių mokymosi ypatumai, p. 135.
  Visas tekstas
 • Aldona Mazolevskienė
  Priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas, taikant komunikacinį metodą, p. 143.
  Visas tekstas
 • Ilona Tilindienė
  Paauglių iš pilnų ir nepilnų šeimų savęs vertinimas ir santykis su aplinka, p. 148.
  Visas tekstas
 • Algimantas Šventickas, Aldona Šventickienė
  Vyresniųjų paauglių grožinės literatūros skaitymo nuostatos dabarties sąlygomis, p. 154.
  Visas tekstas
 • Laimutė Kardelienė
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo edukaciniai bruožai, p. 161.
  Visas tekstas
 • Violeta Vaicekauskienė
  Specialiųjų poreikių vaikų socializacijos modelis, p. 167.
  Visas tekstas
 • Vilija Grincevičienė
  Mokinių tėvų požiūris į mokyklą ir ugdymo procesą, p. 174.
  Visas tekstas
 • Ieva Kuginytė-Arlauskienė
  Asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, integravimosi į visuomenę galimybės, p. 181.
  Visas tekstas
 • Aušra Kazlauskienė
  Informacijos valdymo gebėjimai kaip socialinės komunikacijos objektas, p. 189.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Spausdintinių ir elektroninių vadovėlių naudojimas aukštųjų mokyklų edukacinėje praktikoje, p. 195
  Visas tekstas

Kronika

Informacija apie autorius, p. 208

© Lietuvos edukologijos universitetas>