Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

         2006, T. 84

         Turinys

Pratarmė, p. 5

 • Ramutė Bruzgelevičienė
  Darnaus vystymosi švietimo ir Lietuvos švietimo reformos idėjų sąsajos, p. 7.
  Visas tekstas
 • Jūratė Adomaitienė, Ilona Zubrickienė, Rūta Marija Andriekienė
  Pedagogų požiūris į darnų vystymąsi: aktualumas ir plėtros galimybės, p. 15.
  Visas tekstas
 • Ona Monkevičienė, Kristina Stankevičienė
  Vaikystės studijų programų modeliai, orientuoti į pedagogų kompetencijų ugdymą..., p. 24.
  Visas tekstas
 • Vanda Aramavičiūtė, Eivyda Martišauskienė
  Vertybių ugdymas - pedagoginių kompetencijų pamatas, p. 33.
  Visas tekstas
 • Dalia Marija Stančienė, Juozas Žilionis
  Dialogo struktūros ir genezės refleksija, p. 44.
  Visas tekstas
 • Laima Bulotaitė, Vitalija Lepeškienė
  Mokytojų stresas ir jo įveikos strategijos, p. 48.
  Visas tekstas
 • Marija Barkauskaitė, Vida Gudžinskienė
  Studentų išstojimo iš aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų dinamika 1999-2004 metais, p. 53.
  Visas tekstas
 • Aušra Rutkienė, Ilona Tandzegobkienė
  Edukologijos doktorantų kompetencijų plėtra planuoti bei atlikti tyrimus, p. 59.
  Visas tekstas
 • Aušra Žemgulienė, Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Studentų savirefleksija kaip tęstiniųstudijų programos kaitos būdas, p. 67.
  Visas tekstas
 • Dalia Survutaitė, Alma Zalytė
  Pradinį ugdymą studijuojančiųjų pedagoginė saviugda, p. 74.
  Visas tekstas
 • Bronislava Grigaitė, Gintarė Antanavičiūtė
  Gabių moksleivių suvokiamo kūrybiškumo, socialinio statuso ir savivaizdžio ryšys, p. 80.
  Visas tekstas
 • Agnė Brandišauskienė
  Dc-x kl. mokinių požiūris į išskirtiniais gabumais pasižyminčius bendraamžius, p. 86.
  Visas tekstas
 • Aldona Augustinienė, Nijolė Čiučiulkienė, Renaldas Čiuzas, Liuda Šiaučiukėnienė
  Mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo dalyviai kaip besimokanti bendruomenė, p. 93.
  Visas tekstas
 • Vilma Arlauskaitė-Bulovienė, Liuda Šiaučiukėnienė
  Interpretacinių gebėjimų ugdymo rezultatų įvertinimas mokantis istorijos, p. 101.
  Visas tekstas
 • Zita Žebrauskienė, Ilona Grybauskienė
  Mokymo(si) bendradarbiaujant metodo taikymas technologijų pamokose ugdant vartotoją, p. 108.
  Visas tekstas
 • Vilija Salienė
  Vertinimas ir įsivertinimas Lietuvių kalbos pamokose: tradicijos ir kaita, p. 114.
  Visas tekstas
 • Edita Musneckienė
  Vizualinio meninio ugdymo kaita kultūrinių ir edukacinių paradigmų kontekstuose, p. 120.
  Visas tekstas
 • Marija Barkauskaitė, Kristina Mišeikytė
  Mokinių adaptacijos ypatumai kritinių ugdymo(si) etapų metu, p. 127.
  Visas tekstas
 • Lidija Kutkienė
  Pilnų ir nepilnų šeimų 13-18 metų paauglių streso įveikos strategijų ir emocinio intelekto sąsajos, p. 135.
  Visas tekstas
 • Vaiva Šchoroškienė
  Mokytojų ir tėvų požiūris į pradinių klasių mokinių kūrybą, p. 141.
  Visas tekstas
 • Alvyra Galkienė
  Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, iššūkiai integruoto ugdymo paradigmai Lietuvoje, p. 146.
  Visas tekstas
 • Algimantas Bagdonas
  Mokyklos baimės raiška ir jos įveikimo edukaciniai veiksniai, p. 153.
  Visas tekstas
 • Dalia Jurgaitienė, Laura Šaltytė, Lijana Vainoriūtė
  Klaipėdos profesinių mokyklų moksleivių požiūris į narkomanijos problemą, p. 160.
  Visas tekstas

Kronika

© VLietuvos edukologijos universitetas