Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2007, T. 86,
         Turinys

Pratarmė, p. 5

 • Marija Barkauskaitė, Viktoras Gribniakas
  Aukštojo išsilavinimo aksiologinis aspektas, p. 7.
  Visas tekstas
 • Eivyda Martišauskienė
  Studentų asmenybinio ugdymo(si) pedagoginių kompetencijų sklaida per pedagoginę praktiką, p. 14.
  Visas tekstas
 • Renaldas Čiužas, Liuda Šiaučiukėnienė
  Pedagogų didaktinės kompetencijos raiška Lietuvos mokyklose, p. 23.
  Visas tekstas
 • Dalia Augienė, Daiva Malinauskienė
  Pedagogų karjeros pokyčiai socialinių transformacijų kontekste, p. 30.
  Visas tekstas
 • Marija Ladišienė, Ona Monkevičienė
  Pradedančio dirbti pedagogo ir studento praktikanto konsultavimo ypatumai, p. 36.
  Visas tekstas
 • Birutė Autukevičienė
  Studento praktikanto ir pradedančio dirbti ikimokyklinio ugdymo pedagogo saviugdos ir karjeros planavimo ypatumai, p. 44.
  Visas tekstas
 • Gražvydas Leonavičius, Teresė Leonavičienė
  Informatikos bakalauro studijų programos (VPU) analizė, p. 52.
  Visas tekstas
 • Angelė Borodinienė, Alfonsas Ramonas
  Kai kurių šalių gamtamokslių dalykų ugdymo planų analizė, p. 61.
  Visas tekstas
 • Daniela Reimann, Manfied Blohm
  Mediaartlab@school koncepcija kaip didaktinė priemonė integruoti ugdymo procese skaitmenines informacijos sklaidos interaktyvias sistemas ir menus, p. 68.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Kompiuterinių mokymo programų naudojimas gamtamoksliame ugdyme: prielaidos ir situacija, p. 75.
  Visas tekstas
 • Ramutė Bruzgelevičienė, Loreta Žadeikaitė
  Dokumentinis tyrimas kaip socialinio kokybinio tyrimo metodas, p. 82.
  Visas tekstas
 • Ala Petrulytė
  Vidurinės mokyklos sustiprinto mokymosi profilio mokinių kūrybiškumo ypatumai, p. 90.
  Visas tekstas
 • Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė
  Moksleivių socialinės kompetencijos ugdymo galimybės, p. 99.
  Visas tekstas
 • Jonas Grincevičius, Raimondas Radžiūnas
  Nuolatinio mokymosi ypatumai: farmacijos specialistų įžvalgos profesinės kvalifikacijos kėlimo atžvilgiu, p. 105.
  Visas tekstas
 • Vaidas Matonis
  Muzikos mokytojų profesinės veiklos ir kompetencijų kintančios ribos, p. 111.
  Visas tekstas
 • Vytautas Barkauskas
  Muzikos improvizacija- efektyvesnio muzikinio ugdymo sąlyga, p. 117.
  Visas tekstas
 • Kristina Kaluinaitė, Eglė Žutautienė
  Meno srities studentų vidiniai ir išoriniai dailės mokymosi motyvacijos veiksniai, p. 123.
  Visas tekstas
 • Vilija Salienė
  Lietuvių kalbos užduočių nepriklausomo vertinimo galimybės , p. 128.
  Visas tekstas
 • Zita Nauckūnaitė
  Argumentavimas: samprata ir didaktinės perspektyvos (1), p. 135.
  Visas tekstas
 • Vaiva Grabauskienė
  Pradinių klasių mokytojų geometrijos ir darbelių mokymo sąsajų vaizdinio analizė, p. 142.
  Visas tekstas
 • Vilija Targarnadzė, Dalia Simoncikienė
  Vyresniųjų paauglių priklausomybės nuo narkotikų veiksnių diskursas, p. 149.
  Visas tekstas
 • Danguolė Janonienė, Dalia Survutaitė
  Tautinių mažumų vaikų mokyklinė integracija, p. 156.
  Visas tekstas

Kronika, p. 163

© Lietuvos edukologijos universitetas