Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2007, T. 88,
         Turinys

Pratarmė, p. 5

 • Irena Zakskienė, Nadežda Antonceva
  Pilietinio ugdymo galimybės tautinių mažumų pradinėje mokykloje, p. 7.
  Visas tekstas
 • Rimantas Vaivada
  Tautos tradicijos daraktorių veikloje, formuojant vertybių sistemą, p. 13.
  Visas tekstas
 • Audronė Juodaitytė, Dalia Martišauskienė
  Darželio-mokyklos bendruomenės dalyvavimas kuriant organizacijos kultūrą: sąlygos ir galimybės, p. 19.
  Visas tekstas
 • Ingrida Tinfavičienė
  Edukologijos magistro studijų programų vertinimas: akademinio šiuolaikiškumo aspektas, p. 25.
  Visas tekstas
 • Rimantė Kondratienė, Jonas Kievišas
  Būsimojo specialisto profesinės brandos ir  kūrybingumo tarpusavio priklausomybė studijų procese, p. 31.
  Visas tekstas
 • Vida Gudžinskienė
  Mokyklos vadovų požiūris į sveikatingumo ugdymo veikią, p. 36.
  Visas tekstas
 • Odeta Merfeldaitė
  Socialinių pedagoginių problemų bendrojo  lavinimo mokykloje analizė: mokinių ir klasių auklėtojų požiūris, p. 43.
  Visas tekstas
 • Asta Railienė
  Mokinių požiūris į profesinio informavimo organizavimą bendrojo lavinimo mokykloje, p. 50.
  Visas tekstas
 • Ingrida Baranauskienė
  Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų, baigusių profesinio rengimo įstaigas, profesinės adaptacijos ypatumai, p. 57.
  Visas tekstas
 • Jolanta Lasauskienė, Zita Grigienė, Kastytis Barisas, Vilius Tavoras
  Būsimųjų muzikos mokytojų projektinės veiklos ypatumai, p. 63.
  Visas tekstas
 • Vytautas Barkauskas
  Muzikos improvizacijos taikymo pedagoginėje veikloje ypatybės, p. 69.
  Visas tekstas
 • Vincentas Blauzdys
  Mokinių išsikeltų fizinio ugdymosi tikslų įgyvendinimo pasekmės, p. 76.
  Visas tekstas
 • Renata Kviklienė, Liudmila Mikutienė, Svetlana Jasevičienė
  Kūno kultūros mokytojų rengimo aerobikos pamokoms įvairinimo galimybės per gimnastikos pratybas Vilniaus pedagoginiame universitete, p. 81.
  Visas tekstas
 • Jaronimas Kęstutis Galkauskas
  Technologinio ugdymo kaitos aspektai bendrojo lavinimo mokykloje, p. 88.
  Visas tekstas
 • Vytautas Gudonis, Bronislava Grigaitė, Jurgita Dockaitytė
  Konstrukcinio intelekto, motorinio išsivystymo bei brandumo mokyklai sąsajos septintaisiais vaiko gyvenimo metais, p. 93.
  Visas tekstas
 • Naser Shirbagi
  Feedbacking in Formative Evaluation and its Effects on a One Sample of Iranian Primary Students' Achievement in Science, p. 99.
  Visas tekstas
 • Gitana Liaudinskienė, Irena Leliūgienė
  Nepilnamečių resocializacija-anachronizmas, utopija ar iššūkis šiuolaikiniams socialiniams mokslams?, p. 106.
  Visas tekstas
 • Marija Barkauskaitė
  Paauglių socializacija: ypatumai, kaitos galimybės, p. 116.
  Visas tekstas
 • Tomas Lazdauskas, Margarita Pileckaitė-Markovienė
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, gyvenančių globos įstaigose, savtvertės ir mokyklinio nerimo ypatumai, p. 124.
  Visas tekstas
 • Inga Kvedaravičiūtė
  Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo sprendžiant socialines „gatvės vaikų" problemas, p. 131.
  Visas tekstas
 • Rokas Uscila
  Organizacijų, teikiančių paslaugas ir paramą nukentėjusioms nuo nusikalstamų veikų moterims, sistemos vertinimas, p. 138.
  Visas tekstas

Kronika, p. 145

Informacija apie autorius, p. 158

© Lietuvos edukologijos universitetas