Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2008, T. 90,
         Turinys

Pratarmė, p. 5

 • Juozas Žilionis
  Dialogas edukaciniame procese, p. 7.
  Visas tekstas
 • Kęstutis Pukelis, Lijana Navickienė
  Career Designing: New Concept Overcoming Intercultural And Linguistic Barriers, p. 12.
  Visas tekstas
 • Natalija Sedžiuvienė, Liucija Urbonienė
  Profesinis orientavimas aukštojoje mokykloje: veiklos principai ir kryptys, p. 18.
  Visas tekstas
 • Gisli Thorsteinsson, Tom Page
  Innovative Technology Education Using A Virtual Reality Learning Environment, p. 26.
  Visas tekstas
 • Regina Subotkevičienė
  Mokytojų rengimo tendencijų įvairovė, p. 36.
  Visas tekstas
 • Dalia Marija Stančienė
  Gėris kaip vertybė ugdymo realybėje, p. 44.
  Visas tekstas
 • Vida Gudžinskienė
  Mokymo ir mokymosi sampratų analizė, p. 49.
  Visas tekstas
 • Rita Giedrė Rugevičiūtė
  Bendrojo lavinimo Lietuvos mokyklų katalikų tikybos mokymo, p. 57.
  Visas tekstas
 • Gediminas Navaitis, Saulius Nefas, Kęstutis Ralys
  Parapijos vaidmuo vietos bendruomenėje, p. 65.
  Visas tekstas
 • Saulius Matulis
  Ateitininkų organizacijos principų įgyvendinimas, p. 72.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė, Vilma Pipirienė
  Elektroninė mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema gimnazijoje: mokytojų nuostatos, p. 77.
  Visas tekstas
 • Marija Barkauskaitė
  Jaunimo mokyklų vadovų požiūris į mokinių, praradusių mokymosi motyvaciją, ugdymo proceso organizavimą, p. 83.
  Visas tekstas
 • Irena Gailienė, Aušra Stonytė
  Aukštesniųjų klasių moksleivių altruistinių ketinimų ypatumai, p. 91.
  Visas tekstas
 • Kristi Kõiv
  Symbolic Consumption in Juvenile Delinquents' and Nondelinquents' Product Choices, p. 98.
  Visas tekstas
 • Lidija Kutkienė
  16-17 metų paauglių vaikinų ir merginų asmenybės tapatumo brandos ypatumai bei sąsajos su savęs vertinimu, p. 108.
  Visas tekstas
 • Ala Petrulytė
  Paauglių kūrybiškumas ir sveikatos kontrolės lokusas kaip mokymosi sėkmės veiksniai, p. 115.
  Visas tekstas
 • Aušra Žemgulienė, Sigita Montvilaitė
  Pradinio ugdymo kokybės lūkesčiai socialinės įtampos laukų kontekste, p. 121.
  Visas tekstas
 • Vaiva Schoroškienė, Irma Marcinkevičiūtė
  Trečios ir ketvirtos klasės mokinių kūrybinės nuostatos, p. 129.
  Visas tekstas
 • Marija Jonilienė
  4-6 metų vaikų doro elgesio ypatumai, p. 136.
  Visas tekstas

Kronika / Chronicle, p. 144

Informacija apie autorius, p. 151

© Lietuvos edukologijos universitetas