Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2008, T. 91,
         Turinys

Pratarmė, p. 5

 • Ona Tijūnėlienė, Marija Barkauskaitė
  Lietuvos universitetų studentų dvasinių poreikių raiška, p. 7.
  Ausdruck Der Geistigen Bedürfnisse Der Studenten Von Litauischen Universität, p. 12.
  Visas tekstas
 • Rima Zablackė
  Universitetinių studijų akreditavimo tikslai: akademinės bendruomenės požiūrio tyrimas, p. 14.
  Purposes of University Studies Accreditation: Research of Academic Communityattitude, p. 19.
  Visas tekstas
 • Rita Dukynaitė Lietuvos gimnazijų perspektyva švietimo politikų požiūriu, p. 20.
  The Prospects of Lithuanian High Schools From the Educational Expert Perspective, p. 26.
  Visas tekstas
 • Ona Monkevičienė, Birutė Autukevičienė
  Pradedančiojo pedagogo profesinės raidos etapai, patiriami sunkumai ir mentoriaus paramos ypatumai, p. 27.
  The Stages of Beginner Pedagogues' Professional Development, Difficulties Encountered at Work and Peculiarities of Mentors' Assistanceandsupport, p. 34.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Būsimųjų mokytojų tiriamosios veiklos ir vadovavimo tiriamajai veiklai kompetencija: palyginamasis aspektas, p. 35.
  Pre-Service Teachers' Competence in Research and Conducting Research Activity:The Comparative Aspect, p. 41.
  Visas tekstas
 • Gisli Thorsteinsson, Tom Page
  A Virtual Reality Learning Environment to Improve Ideation: an Icelandic Action Research Project, p. 42.
  Mokymo virtualiojoje erdvėje pritaikymas suvokimui gerinti: veiklos tyrimas Islandijoje, p. 52
  Visas tekstas
 • Renaldas Čiužas, Jolanta Navickaitė
  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kaita edukacinės paradigmos virsmo sąlygomis, p. 53.
  Shift of Student's Assessment in Conditions of Change of Educational Paradigm, p. 58.
  Visas tekstas
 • Loreta Bukšnytė, Algimantas Kitrys
  Mokinių patiriamo smurto bei savijautos ypatumai skirtingo tipo mokyklose, p. 60.
  The Link Between Violence Experienced by Adolescents and Their Emotional State in Different Types of Schools, p. 64.
  Visas tekstas
 • Ona Monkevičienė
  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio kaitos tendencijos, p. 66.
  Tendencies of Change in Pre-School and Pre-Primary Education Content, p. 72.
  Visas tekstas
 • Virginija Rupainienė, Brigita Janiūnaitė
  Pradinės mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo ypatumai diegiant ugdymo programos naujoves, p. 73.
  Peculiarities of Primary School Community Collaboration When Implementing Curriculum Innovations, p. 79.
  Visas tekstas
 • Jūratė Paulionytė, Jūratė Kalaušytė
  Pradinių klasių mokinių realistinio vaizdavimo gebėjimų ugdymo galimybės, p. 80.
  Possibilitiesin Developing Primary School Learners' Ability to Represent the Word Realistic, p. 86.
  Visas tekstas  
 • Valdonė Indrašienė, Eglė Kapočiūtė
  Skaitymo strategijų taikymo socialinio pedagogo darbe, sprendžiant paauglių socialines ir pedagogines problemas, prielaidos , p. 87.
  Assumptions of Reading Strategy Application in Social Educator's Work When Solving Teenagers' Socio-Pedagogical Problems, p. 93.
  Visas tekstas  
 • Nijolė Cibulskaitė, Jūratė Laurinavičiūtė
  Vienišumo jausmą išgyvenančių paauglių elgesio ypatumai, p. 95.
  On Peculiarities in the Behaviour of Adolescents Suffering From Loneliness, p. 100.
  Visas tekstas  
 • Barbara Jezierska
  Humanistic Bases Of Rehabilitation Of Minors, p. 101.
  Humanistiniai nepilnamečių reabilitacijos pagrindai, p. 107.
  Visas tekstas  
 • Ala Pupininkienė, Emilija Rodzevičiūtė
  Bendrojo lavinimo mokyklos profesijos patarėjo vadybinis kompetentingumas, p. 108.
  Managerial Competency of a Professional Advisor in a Comprehensive School, p. 114.
  Visas tekstas  
 • Aušra Birgelytė
  Didaktinio projekto kaip sinergetinio ugdymo proceso edukologinis tyrimas, p. 115.
  Educalogical Research of the Didactic Project as a Process of Synergetic Education, p. 121.
  Visas tekstas  
 • Zenonas Kazimieras Marcinkevičius
  Gimnazijos klasių mokinių muzikinio ugdymo problemos: pažinimas, dvasingumas, istoriškumas, p.122.
  Problems of Music Education of Students at Upper Secondary Level: Cognition,Spirituality and Historicity, p. 128.
  Visas tekstas  
 • Asta Rauduvaitė
  Populiarioji muzika kaip integralus jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių muzikinio ugdymo veiksnys, p. 130.
  Popular Music As An Integral Factor Of Junior School Age Learner Musical Education, p. 135.
  Visas tekstas  
 • Aurimas Marijus Juozaitis
  Neformalaus mokymosi modelio įtaka andragogų praktikų kompetencijų kitimui, p. 136.
  Development of the Competencies of Andragog Practitioner Through Non-Formal Learning Model, p. 143.
  Visas tekstas  

Kronika, p. 145

Informacija apie autorius, p. 157

© Lietuvos edukologijos universitetas