Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2008, T. 92,
         Turinys

Pratarmė, p. 5

 • Kęstutis Trakšelys
  Mokytojų požiūris į profesinius reikalavimus, p. 7.
  Teacher's standpoint to professional demands, p. 13.
  Visas tekstas
 • Vytautas Gudonis, Eglė Šeipūnaitė
  Pedagogų mokyklos baimė, p. 14.
  School Fear of Pedagogues And Educational Factors of its Overcoming, p. 23.
  Visas tekstas
 • Birutė Žygaitienė
  Mokytojų ir mokinių požiūris į mokinių iškalbą bei jos ugdymo galimybes bendrojo lavinimo mokykloje, p. 24.
  Teachers' And Pupils' Attitude Towards Learners' Eloquence And Its Development Possibilities In Secondary School, p. 29.
  Visas tekstas
 • Joana Lipeikienė
  ICT Competence of a Contemporary Mathematician, p. 31.
  Šiuolaikinio matematiko IKT kompetencija, p. 36.
  Visas tekstas
 • Tatyana Shamshina
  Activization Of Students' Studying Activity And Rise Of Inner Motivation In Teaching Higher Mathematics, p. 38.
  Studentų mokymosi aktyvinimas ir vidinės motyvacijos didinimas mokant aukštosios matematikos, p. 40
  Visas tekstas
 • Elfrida Krastina, Iveta Nikolajeva
  The Use Of Learning Strategies In Mathematics At The Secondary Level, p. 41.
  Mokymosi strategijų taikymas mokant matematikos vidurinėje mokykloje, p. 45
  Visas tekstas
 • Naser Shirbagi
  A Confirmatory Factor Analysis Of The Persian Translation Of The Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scales, p. 46.
  Fennema-Shermano matematinio požiūrio skalių vertimo į persų kalbą patvirtinamojo veiksnio analizė, p. 54.
  Visas tekstas
 • Stasys Jankevičius
  Ugdymo sąvokų vartojimas švietimo reformos dokumentuose, p. 56.
  The Use Of Educational Concepts In The Documents Of Educational Reform, p. 61.
  Visas tekstas
 • Vaiva Grabauskienė
  Pradinio geometrinio lavinimo vaizdumo prioritetai: mokytojų nuomonė, p. 62.
  Priority In Visualization Of Primary Geometric Training: Teachers' Opinion, p. 67.
  Visas tekstas
 • Inga Ibenskytė
  Mentoriaus taikomi studento praktikanto ir pradedančio dirbti pedagogo profesinio tobulėjimo vertinimo metodai, p. 69.
  The Methods of Evaluation of Professional Development of a Student and a Novice Teacher That are Being Used by the Mentors , p. 81.
  Visas tekstas
 • Vilija Grincevičienė, Vladas Senkus
  Pilietinio ugdymo ypatumai: pedagoginę praktiką atlikusių studentų požiūris, p. 83 .
  The Peculiarities of Civic Education: Attitudes of Students After Pedagogical Practice , p. 87.
  Visas tekstas
 • Dalia Karatajienė, Vaidas Matonis
  Meno istorijos mokymosi bei ugdymo pasitelkiant meno istoriją tikslingumas ir perspektyvos, p. 89.
  Perspectives and Expedience of Learning of and Education Through Art History , p. 94.
  Visas tekstas
 • Reda Vismantienė
  Dailinio ugdymo galimybės vaikų pozityviosios socializacijos procese: kultūrologinis aspektas, p. 95.
  The Opportunities of Education of Applied Art in the Process of Positive Children's Socialization: Its Cultural Aspect , p. 101.
  Visas tekstas
 • Marija Jonilienė
  Vaiko dorinių vaizdinių ir juos lydinčių išgyvenimų ypatumai, p. 103.
  Peculiarities of Child's Moral Constructs and Experiences Accompanying Them , p. 109.
  Visas tekstas
 • Eugenijus Danilevičius
  Karjeros projektavimo ir karjeros planavimo ugdymo edukologinės prielaidos, p. 110.
  Educological Prerequisite for Career Designing and Education of Career Planning , p. 115.
  Visas tekstas
 • Ieva Kerulienė
  Vaiko teisės: tėvų požiūris į jas ir elgesys su vaiku, p. 116.
  Child's Rights:Parents Attitudes Towards Child Rights and Real Behavior With Child , p. 122.
  Visas tekstas

Kronika

 • Juozas Vytautas Uzdila
  Atsiminimai apie lietuvių pedagogikos klasiką prof. habil. dr. Joną Laužiką. Yra valia, yra žmogus, p. 124.
  Visas tekstas
 • Vytautas Karvelis
  Profesorius Jonas Laužikas - specialiųjų pedagogų rengimo Vilniaus pedagoginiame universitete kūrėjas ir puoselėtojas, p. 128.
  Professor Jonas Laužikas. Founder and Developer of Training Special Educators at Vilnius Pedagogical University (Former Pedagogical Institute) , p. 133.
  Visas tekstas
 • Antanina Grabauskienė
  Pedagogas, mokslininkas, vadovas, p. 134.
  Visas tekstas

Informacija apie autorius, p. 147

© Lietuvos edukologijos universitetas