Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2009, T. 93,
         Turinys

Pratarmė, p. 5

I. Dvasingumo ugdymas

 • Tatjana Bulajeva, Lilija Duoblienė, Vilija Targamadzė
  Transformation of university: towards pragmatism and competence based education, p. 9.
  Universitetų kaita: pragmatizmo ir kompetencijų ugdymo link, p. 16.
  Visas tekstas
 • Ona Tijūnėlienė, Marija Barkauskaitė
  Akademinio jaunimo dvasinio tobulėjimo galimybės studijų metais, p. 17
  Möglichkeiten Der Akademischen Jugend Für Die Geistige Vervollkommnung In Den Studienjahren An Den Universitäten, p. 23
  Visas tekstas
 • Elvyda Martišauskienė
  Mokytojų vertybinių nuostatų įkūnijimas ugdymo procese, p. 25.
  Realisation of teacher value principles in the process of education, p. 35.
  Visas tekstas

II. Socialinė pagalba

 • Violeta Vaicekauskienė, Inga Jankūnienė
  Socialinio darbuotojo veiklos komandoje ypatumai gydant pacientą, p. 38.
  Peculiarities of work of social worker in team treatment of patient, p. 46.
  Visas tekstas
 • Gediminas Navaitis, Kęstutis Ralys
  Nepilnamečių merginų įtraukimo į prostituciją prevencija, p. 47.
  The prevention of juvenile girls' involvement in prostitution, p. 51.
  Visas tekstas

III. Kompetencijų ugdymas

 • Toma Lileikienė
  Aukštesniųjų klasių mokinių požiūris į karjeros sėkmingumą lemiančius veiksnius, p. 54.
  Senior pupils' attitudes towards factors influencing success of professional carer, p. 60.
  Visas tekstas
 • Kristina Stankevičienė, Inga Bielinienė, Božena Zimblienė, Daiva Gudelevičienė, Anna Novicka, Violeta Bisikirskienė
  Iki mokyklinio ugdymo pedagogo profesijos kompetencijos įsivertinimas, p. 62.
  Self-evaluation professional competences of early childhood teachers, p. 68.
  Visas tekstas
 • Sergejus Neifachas
  Iki mokyklinio ugdymo kokybės valdymo problemos eksplikacija, p. 70.
  Quality management of the pre-school education and pedagogical competences in changing educational institution, p. 77.
  Visas tekstas

IV. Matematikos dalyko ir pedagogų raiškos problemos

 • Radka Dofková, Bohumil Novák
  Reflexion of unconventional mathematical activities at primary school, p. 82.
  Netradicinių matematinių veiklų refleksija pradinėje mokykloje, p. 84
  Visas tekstas
 • Māra Dirba, Jānis Mencis
  CLIL for teachers of mathematics, p. 85.
  CLIL matematikos mokytojams, p. 90
  Visas tekstas
 • Nijolė Cibulskaitė
  Trigonometrijos mokymo problemos bendrojo lavinimo vidurinėje ir aukštojoje mokykloje, p. 91.
  The problems of trigonometry teaching in school and at the university, p. 97.
  Visas tekstas
 • Teresė Leonavičienė
  Studijų proceso analizė taikant išlikimo analizės metodus, p. 98.
  Analysis of the Study Process Using Survival Analysis Methods, p. 109.
  Visas tekstas

V. Pedagoginis palikimas

 • Ona Tijūnėlienė
  Vlado Rajecko asmenybės ir pedagoginių idėjų patrauklumas, p. 112.
  Anziehung von Vladas Rajeckas persönlichkei und seinen pädagogischen ideen, p. 116.
  Visas tekstas
 • Loreta Statauskienė
  Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymo idėja profesoriaus Vlado Rajecko mokslo darbuose ir šiuolaikinės idėjos įgyvendinimo galimybės, p. 118.
  The concept of positive attitude towards learning process in the scientific works of professor Vladas Rajeckas and modern possibilities of its' implementation, p. 125.
  Visas tekstas
 • Lilia Žukauskienė
  Vlado Rajecko indėlis į J. A. Komenskio idėjų sklaidą Lietuvoje, p. 126.
  Vladas Rajeckas' Impact on Spread of J. A. Komenskis' Ideas, p. 131. Visas tekstas

Kronika, p. 133

© Lietuvos edukologijos universitetas