Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2009, T. 94,

         Turinys

Pratarmė, p. 5

I. Pedagogika ir ugdymas

 • Virgilijus Verkys, Margarita Pileckaitė-Markovienė
  Pedagogų gyvenimo būdas, vidinė darna ir subjektyvus savo sveikatos vertinimas, p. 9.
  Way of life, sense of coherence and subjective health assessment of educationalists, p. 14.
  Visas tekstas
 • Giedra Marija Linkaitytė, Asta Lapėnienė, Vaida Jakubauskaitė
  Projektine veikla skatinami pedagoginiai pokyčiai, p. 15.
  Project work stimulates changes in pedagogical practice, p. 20.
  Visas tekstas

II. Ugdymo kaitą inicijuojantys veiksniai

 • Loreta Bukšnytė, Rasa Pukelytė
  Mokinių identiteto būsenos ir mokymosi motyvacijos sąsajos, p. 23.
  Teenager identity states and learning motivation singularity, p. 27.
  Visas tekstas
 • Vilija Grincevičienė
  Į mokymosi rezultatus orientuota motyvacija : mokinių ir mokytojų požiūris, p. 28.
  The motivation oriented towards learning results : the atitude of teachers and students , p. 34.
  Visas tekstas
 • Vilija Salienė
  Kai kurie lietuvių kalbos ugdymo turinio XI-XII klasėse planavimo aspektai, p. 35.
  Some aspects of planing the content of Lithuanian lesons in the 11th and 12th forms , p. 39.
  Visas tekstas
 • Ilona Norgėlienė, Bronislava Grigaitė
  Agresyvių vaikų psichologinio konsultavimo veiksmingumas, p. 41.
  Aggressive children psychological consulting effectiveness, p. 47.
  Visas tekstas
 • Irina Amelkina, Ala Petrulytė
  Paauglių šachmatininkų (11-15 metų ) neverbalinio kūrybinio mąstymo ir intelekto kaita bei sąsajos, p. 48.
  Adolescence Ches Player 's (11-15 ) Non -verbal Creative Thinking and Intelect, p. 56.
  Visas tekstas
 • Asta Rauduvaitė
  Populiarioji muzika - integralus jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybinių nuostatų ugdymo veiksnys , p. 57.
  Popular music as an integral factor of developing junior school age learner's value attitudes, p. 63.
  Visas tekstas
 • Rūta Girdzijauskienė
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų muzikiniai pasiekimai ir jų vertinimo problema, p. 64.
  Achievements of junior school children in music and problem of evaluating them, p. 70.
  Visas tekstas

III. Matematikos mokytojo kompetencijų kaitos problemos

 • Madis Lepik, Tiiu Kaljas
  Facilitating change in teachers' views of teaching mathematics, p. 73.
  Mokytojų požiūrio į matematikos mokymą kaita, p. 76.
  Visas tekstas
 • Barbro Grevholm, Madis Lepik
  One Hundred Years of the International Comision on Mathematical Instruction , p. 77.
  100 metų tarptautinei matematikos mokymo komisijai, p. 83
  Visas tekstas
 • Joana Lipeikienė, Gitana Čechamirienė, Eglė Norkutė
  Videogame as mathematics learning environment, p. 84.
  Kompiuterinis žaidimas kaip matematikos mokymo aplinka, p. 88
  Visas tekstas
 • Eugenijus Valavičius, Violeta Jadzgevičienė
  Survey of ICT competencies of future mathematics-informatics teachers, p. 89.
  Būsimųjų matematikos ir informatikos mokytojų IKT kompetencijų tyrimai, p. 94.
  Visas tekstas
 • Gražvydas Leonavičius
  Informatikos bakalauro studijų VPU tyrimas išlikimo teorijos metodais, p. 95.
  Research into bachelor's degre studies of informatics at VPU using survival analysis methods, p. 98.
  Visas tekstas
 • Romanas Januškevičius, Olga Januškevičienė
  Loginio mąstymo svarba ir matematinės edukacijos tendencijos bei problemos, p. 99.
  Importance of the logical thinking and tendencies and problems of mathematical education in Lithuania, p. 104.
  Visas tekstas
 • Antanas Apynis, Eugenijus Stankus, Juozas Šinkūnas
  Lithuanian Schol for Young Mathematicians : review of its activities in ten years, p. 105.
  Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla: dešimties metų veiklos apžvalga, p. 108.
  Visas tekstas

Kronika, p. 111

Apie autorius, p. 117

© Lietuvos edukologijos universitetas