Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2009, T. 95,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

Sveikinimo žodžiai, p. 7

I. Švietimo pertvarka: vizijos, pokyčiai, pamokos

 • Ričardas Ališauskas
  Lietuvos švietimas: sėkmės įrodymų paieškos, p. 13.
  Education in Lithuania: search for the proof of success, p. 22.
  Visas tekstas
 • Rimantas Želvys
  Visuomenės požiūris į švietimo reformą: kas pasikeitė per 20 metų, p. 24.
  Public Opinion About Educational Reform: What Has Changed During the 20 Years, p. 27.
  Visas tekstas
 • Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė
  Vertybės: švietimo strategijos ir realybė, p. 28.
  Values: Education Strategies and Reality, p. 34.
  Visas tekstas
 • Vilija Targamadzė
  Ateities mokyklos eskizo brėžtis: metodologinė į žvalga, p. 36.
  Assumption of the design of future schol: methodological approach, p. 42. Visas tekstas

II. Švietimas ir kaita

 • Alvyra Galkienė
  Asmens lygiavertiškumo puoselėjimas - orios asmenybės ugdymo prielaida, p. 45.
  Nurturing a person's equal value as a precondition for dignified personality education, p. 52.
  Visas tekstas
 • Aušra Rutkienė, Vaiva Zuzevičiūtė
  Mokytojo vaidmens kaita: bendruomenės įtraukimas siekiant mokymąsi daryti veiksmingesnį, p. 53.
  Changes Of Teachers' Roles: Involvement of Comunity for effectiveness of learning, p. 57.
  Visas tekstas
 • Ričardas Kliminskas, Brigita Janiūnaitė
  Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo programos kaitos sąlygos Lietuvoje: konstruktyvistinio požiūrio aspektas, p. 58.
  The conditions for curiculum change at a comprehensve schol level: constructivist approach , p. 67.
  Visas tekstas
 • Jolanta Gaučienė
  Ikimokyklinio ugdymo pedagogų pedagoginio pašaukimo kitimas, p. 68.
  Alteration of Pedagogic Mission of Preschool Educators, p. 75.
  Visas tekstas
 • Rita Dukynaitė
  Gimnazijų kūrimo teleologinio diskurso ypatumai, p. 76.
  Distinctive features of the teleological discourse on the establishment of gymnasia, p. 85.
  Visas tekstas
 • Elena Motiejūnienė, Loreta Žadeikaitė
  Kompetencijų ugdymas: iššūkiai ir galimybės, p. 86.
  Competences Development: Chalenges and possibilities, p. 93.
  Visas tekstas
 • Marija Barkauskaitė
  Skirtingų visuomenės grupių lūkesčiai dėl ateities mokyklos, p. 94.
  Different society groups' expectations for good school, p. 101.
  Visas tekstas

III. Švietimo kokybė

 • Vilhelmina Vaičiūnienė, Genutė Gedvilienė
  Informacinio raštingumo dimensija siekiant mokymosi kokybės universitetinėse studijose, p. 105.
  In formation literacy dimension seking learning quality in university Education, p. 111.
  Visas tekstas
 • Valentina Dagienė, Eugenijus Kurilovas
  In formacinių ir komunikacinių techno logijų diegimo švietime patirties Lietuvoje ir užsienio šalyse lyginamoji analizė, p. 112.
  Comparative analysis of expierences of information and comunication Technologies Integration in Education in Lithuania and Foreign Ccountries, p. 118.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Mokyklinių fizikos užduočių turinio integralumo ir kontekstualumo kaita reformuojamuose fizikos vadovėliuose, p. 119.
  Changes of Content Integrity and Contextuality of Scholar Physics Tasks in Reformative Manuals of Physics, p. 125.
  Visas tekstas
 • Margarita Vilkonienė
  In formacinių komunikacinių technologijų diegimo ir taikymo švietime įtaka pedagoginės sistemos kaitai: diskurso analizė, p. 126.
  Influence of Information Communication Technology Implementation and Practice in Education Upon the Change of the Pedagogical system: Analysis of the Discourse, p. 133.
  Visas tekstas
 • Artūras Mickus, Antanas Vidžiūnas
  Stojančiųjų informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tyrimas, p. 134.
  Analysis of ICT Skills of Students Entering University, p. 138.
  Visas tekstas
 • Vilija Salienė
  Lietuvių kalbos ugdymas: žinios, mokėjimai, kompetencijos, p. 139.
  Lithuanian Language Teaching: knowledge, skills and competences, p. 145.
  Visas tekstas
 • Danguolė Kalesnikienė
  Pradinės mokyklos mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos mokymosi pasiekimų priklausomybė nuo mokytojo didaktinės kultūros, p. 147.
  The dependence of Primary School Students' Lithuanian (Native) Language Learning Achievements on Teacher's Didactic Culture, p. 152.
  Visas tekstas
 • Nijolė Cibulskaitė, Kristina Baranovska
  Matematikos vadovėlių V klasei vertinimas dalykiniu, pedagoginiu ir psichologiniu požiūriais, p. 153.
  The Evaluation Analysis of Mathematics' Textbooks for the Fifth Form, p. 159.
  Visas tekstas
 • Birutė Banevičiūtė
  Šokis meninio ugdymo kaitos kontekste: menas, dalykas, metodas, p. 160.
  Dance in the Context of Changes in Artistic Education: art, subject, method, p. 166.
  Visas tekstas
 • Vitolda Sofija Glebuvienė, Marija Jonilienė, Ona Monkevičienė, Sigita Montvilaitė, Kristina Stankevičienė, Aldona Lucija Tarasonienė
  Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas: programos ir vaikų gyvenimo organizavimas, p. 167.
  Pre-school Education Programmes and Order of Education Organisation, p. 173.
  Visas tekstas

Informacija apie autorius, p. 174

© Lietuvos edukologijos universitetas