Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2009, T. 96,

         Turinys

Pratarmė, p. 5

I. Pedagogų rengimo problemos aukštojo mokslo reformos kontekste, p. 7

 • Rimantas Želvys
  Studento krepšelis: pirmieji eksperimento rezultatai, p. 9.
  National Scholarships - the First Results of the Experiment, p. 14.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Švietimo valdymo informacinė sistema kaip nauja informacijos valdymo priemonė bendrojo lavinimo mokyklos vadyboje, p. 15.
  Education Administration Information System Used as an Administrating Device in the Management of comprehensive schools, p. 21.
  Visas tekstas
 • Dalia Nasvytienė, Ina Balčaitytė
  Mokytojų, ugdančių elgesio ir emocinių problemų turinčius vaikus, pat yrimo analizė, p. 22.
  Analysis of Experience of Teachers Who Educate Children With Behavior And Emotional Problems, p. 27.
  Visas tekstas
 • Dalia Nasvytienė, Ina Balčaitytė
  Mokytojų kūrybiškumą profesinės veiklos srityje laiduojantys socialiniai veiksniai, p. 28.
  Social Factors Predicting Teachers' Creativity in the Domain of Profesional Activity, p. 35.
  Visas tekstas
 • Algimantas Martinkėnas
  Rolle Der Ausspra Cheschulung Bei Der Ausbildung Der Künftigen Fremdsprachenlehrer Aus Soziokultureller Sicht, p. 36.
  Tarimo mokymo sociokultūriniu aspektu vaidmuo rengiant būsimuosius užsienio kalbų mokytojus, p. 36.
  Visas tekstas
 • Marija Barkauskaitė, Palmira Pečiuliauskienė
  Universitetinės pedagoginės praktikos turinio ir struktūros projektavimo konstruktyvistinės įžvalgos, p. 43.
  Constructivist Insights on Content and Structure Projection in University Students' Teaching Practice, p. 48.
  Visas tekstas
 • Jonas Kievišas, Rimantė Kondratienė
  Dvasingumo sklaidos veiksniai urbanizuotoje aplinkoje, p. 49.
  The Factors of Spiritual Spread in the Urbanized Environment, p. 54.
  Visas tekstas
 • Dalia Antinienė, Rosita Lekavičienė
  Kognityviniai gebėjimai ir jiems įtakos turintys edukaciniai bei sociodemografiniai veiksniai, p. 55.
  Cognitive Skills and Educational and Sociodemographical Factors Influencing Them, p. 62.
  Visas tekstas

II. Ugdymo kokybę lemiantys veiksniai

 • Gerd-Bodo von Carlsburg
  Wir Lernen Für Das Leben - Ein Leben Lang (LLL), p. 65.
  Mokomės visą gyvenimą (LLL), p. 75.
  Visas tekstas
 • Rimantas Kontvainas
  Kai kurie geografijos studijų programos studentų profesinio kryptingumo ypatumai, p. 76.
  Several Peculiarities of Student Profesional Single-mindednes in Geography Studies, p. 82.
  Visas tekstas
 • Vinga Rakauskienė, Laimutė Kardelienė
  Metodologinės įžvalgos apie edukacinį konsultavimą skatinant paauglių fizinį aktyvumą, p. 83.
  Methodological Insights Into Educational Consulting in Promotion of Physical Activity Among Adolescents, p. 87.
  Visas tekstas
 • Laimutė Bobrova, Dalia Augienė
  Sportuojančių mokinių socialinio statuso klasės bendruomenėje ypatumai, p. 88.
  Peculiarities of the Social Status of Pupils Going in for Sports in Class Ccommunity, p. 94.
  Visas tekstas
 • Auksė Grudžinskytė, Aida Norvilienė, Violeta Grudžinskienė
  5-6 metų vaikų kūrybiškumas: pedagogų ir tėvų požiūris, p. 95.
  Creativity Education of 5-6 Year Old Children in Pre-school Education Institutions and Family, p. 101.
  Visas tekstas
 • Genutė Gedvilienė, Zita Baužienė
  Vaiko, turinčio lokomocijos sutrikimų, ir šeimos tarpusavio sąveika, p. 103.
  Child's With a Locomotional Disability Family Interactions, p. 108.
  Visas tekstas
 • Stasė Ustilaitė, Aušra Kalinkevičienė, Vida Juškelienė
  Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimo situacija Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, p. 109.
  The Situation of Implementation of Preparing for Family Life and Sexual Education Program in Lithuanian General Education Schools, p. 115.
  Visas tekstas
 • Kun. Kęstutis Ralys
  Katalikų bažnyčios požiūrio į šeimą edukacinis įgyvendinimas, p. 116.
  The Catholic Dhurch's Approach to Family Educational Realization, p. 121.
  Visas tekstas
 • Gitana Čechamirienė, Violeta Jadzgevičienė, Eglė Stankevičienė
  VPU personalo poreikio mokytis informacinių ir komunikacinių technologijų tyrimas, p. 122.
  Investigation of the Needs of VPU Personel to Learn Information and Communication Technologies, p. 127.
  Visas tekstas
 • Odeta Merfeldaitė, Ona Petronienė
  Universalių daugiafunkcių centrų veiklos galimybės: savivaldybės darbuotojų požiūris, p. 129.
  Operational posibilities of universal multi-function alcentres: attitude of municipal workers, p. 135.
  Visas tekstas
 • Michael Bogdanov, Sergey Pozdnyakov, Alexey Pukhov
  Multiplicity of the Knowledge Representation forms as a Base of Using a Computer for the Studying of the Discrete Mathematics, p. 136.
  Žinių atvaizdavimo formų įvairovė - kompiuterių naudojimo mokantis diskrečiosios matematikos pagrindas, p. 142.
  Visas tekstas
 • Jūratė Skūpienė
  Credibility of Automated Assessment in Lithuanian Informatics Olympiads: One Task Analysis, p. 143.
  Automatinio vertinimo patikimumas Lietuvos informatikos olimpiadose: vieno uždavinio analizė, p. 151.
  Visas tekstas
 • Vytautas Kleiza, Ojaras Purvinis, Silvija Serikovienė
  Testing Mathematical Skills of the First Year Students at Panevezys Campus Of Kaunas University of Technology, p. 152.
  Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto pirmo kurso studentų matematinių gebėjimų testavimas, p. 157.
  Visas tekstas

Kronika / Chronicle, p. 159.

Pro memoria Meilė Llukšienė, p. 161.

Pro memoria Mrytė Gaigalienė, p. 162.

Informacija Apie Autorius, p. 178.

© Lietuvos edukologijos universitetas