Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2010, T. 100,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

Gintaro Steponavičiaus sveikinimo žodis, p. 7.

Algirdo Gaižučio sveikinimo žodis, p. 8

I. Meilė Lukšienė: asmuo ir idėjos kaitos bei atsinaujinimo kontekste, p. 9

 • Vanda Zaborskaitė
  Harmoningo pasaulio ilgesys, p. 11.
  Visas tekstas
 • Žibartas Juozas Jackūnas
  Lietuvos švietimo pertvarkos ir konceptualiųjų reformos gairių santykis, p. 13.
  Lithuanian education transformations and their relation to the conceptual guidelines of its reform, p. 16
  Visas tekstas
 • Bronislovas Bitinas
  Meilė lukšienė: ugdyti žmogų demokratijai, p. 17.
  Meilė lukšienė: how to educate people to live under democracy, p. 19
  Visas tekstas
 • Ona Tijūnėlienė
  Žmogaus ugdymas kultūroje ir kultūros - žmoguje, p. 20.
  Die erziehung des menschens in der kultur und die erziehung der kultur im menschen, p. 25
  Visas tekstas
 • Vanda Aramavičiūtė
  Požiūris į vertybes kaip demokratijos ugdymo sąlyga, p. 27.
  Attitude to values as condition for democracy education, p. 36
  Visas tekstas
 • Ričardas Ališauskas
  Švietimo ir visuomenės sinergijos prielaidos, p. 37.
  Preconditions for the synergy of education and society, p. 41
  Visas tekstas
 • Marija Barkauskaitė
  Meilė Lukšienė: laiko ženklai, p. 42.
  Meilė Lukšienė: signs of time, p. 47
  Visas tekstas

II. Dabartis, kaita, atsinaujinimas, p. 49

 • Jonas Kievišas
  Demokratinės kultūros sklaida būsimų mokytojų ugdymo procese, p. 51.
  Spread of democratic culture in future teacher's educational process, p. 56
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Edukacines inovacijas bendrojo lavinimo mokykloje lemiantys veiksniai: mokytojų novatorių požiūris, p. 57.
  Educational innovations in comprehensive schools: teachers-innovators attitude to the factors, p. 63
  Visas tekstas
 • Elvyda Martišauskienė
  Paauglių savęs vertinimo sklaida ir kaitos tendencijos reformuojamoje mokykloje, p. 64.
  Spread of adolescents' self-evaluation and change tendencies in school under reform, p. 70
  Visas tekstas
 • Ramutė Bruzgelevičienė, Jūratė Kašinskienė
  Bendrojo ugdymo strateginių pokyčių įgyvendinimas mokykloje, p. 72.
  Strategic change implementationin general education at the school level, p. 84
  Visas tekstas
 • Rita Dukynaitė
  Švietimo modernizavimas: gimnazijos kultūros kaitos kryptys, p. 85.
  Modernising education: changes in the culture of gymnasia, p. 94
  Visas tekstas
 • Vilija Salienė
  Gimtoji lietuvių kalba bendrojo lavinimo mokykloje: nuo tautinės mokyklos idėjos iki šiandienos, p. 95.
  Lithuanian as the native language in a general education school: from the idea of a National school to these days, p. 99
  Visas tekstas
 • Ona Monkevičienė, Kristina Stankevičienė, Marija Jonilienė, Vitolda Sofija Glebuvienė
  Šiuolaikinėje žinių visuomenėje gyvenančio vaiko mokymosi sociokultūriniai aspektai, p. 101.
  Learning of a child living in modern knowledge society: socio-cultural aspects, p. 106
  Visas tekstas
 • Giedra Marija Linkaitytė, Vaida Jakubauskaitė
  Atvirojo mokymosi idėjos įgyvendinimo aukštojoje mokykloje patirtis, p. 107.
  The experience of the realization of the idea of open learning at higher education institution, p. 113
  Visas tekstas
 • Rita Giedrė Rugevičiūtė
  Egzistenciniu mąstymu grindžiamas tikybos mokymas, p. 115.
  Towards existential thinking in religious education, p. 127
  Visas tekstas
 • Gintautė Žibėnienė, Eugenija Vagnerienė
  Studijų kokybės lietuvoje išorinis vertinimas ugdymo paradigmų aspektu, p. 128.
  External assessment of studies in the context of education paradigmes in Lithuania, p. 134
  Visas tekstas
 • Algirdas Gaižutis
  Apie kultūros ir sveikatos sanglaudą, p. 135.
  Visas tekstas
 • Antanina Grabauskienė
  "Pedagogika" - Lietuvos pedagoginės minties sklaidos metraštis, p. 141.
  "Pedagogika" as a chronicle of Lithuanian pedagogical thought dissemination, p. 144 Visas tekstas

Informacija apie autorius, p. 145

© Lietuvos edukologijos universitetas