Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2010, T. 97,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

I. Vertybių ugdymas, p. 7.

 • Ona Tijūnėlienė, Janina Bukantienė
  Tautos dvasinio paveldo puoselėjimas - svarbus Letuvos inteligentų ugdymo univesitete uždavinys, p. 9.
  Das Pflegen Des Nationalen Geistigen Erbes Als Eine Wichtige Aufgabe In Der Erziehung Von Intelektuelen An Litauischen Universitäten, p. 14.
  Visas tekstas
 • Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė
  Absolventų, baigusių bakalauro studijas, požiūrio į dvasines vertybes diskursas, p. 16.
  The Discourse of at Itude to Spiritual Values Expressed by Graduates from Bachelor Study Programe, p. 23.
  Visas tekstas
 • Benediktas Šetkus
  Tautinis ugdymas mokant istorijos tautinėje mokykloje: patirtis ir jos taikymo šiuolaikinėje mokykloje perspektyvos, p. 24.
  The Role of Patriotic Education in the National School: Prospects and Applications in Contemporary Schooling, p. 31.
  Visas tekstas

II. Kompetencijų ugdymas aukštojoje mokykloje, p. 33

 • Jolanta Kanapickaitė
  Profesinis kryptingumas aukštojoje mokykloje, p. 35.
  Vocational Purposefulness in an Institution of Higher Education, p. 42.
  Visas tekstas
 • Ilona Tandzegolskienė, Rita Pileckaitė
  Socialinių mokslų sritiesies studentų savarankiškos veiklos raiška universitetinėse studijose, p. 43.
  Manifestation of social sciences students' independent activity at university studies, p. 49
  Visas tekstas
 • Kęstutis Pukelis, Lijana Navickienė
  Training of Career Counsellors: Needs, Issues and Perspectives, p. 50.
  Karjeros konsultantų rengimas: poreikiai, problemos ir perspektyvos, p. 59.
  Visas tekstas

III. Ugdymo patirties tyrimai, p. 61.

 • Rūta Dačiulytė, Jolanta Tamulienė, Rima Zablackė
  Mokymosi visą gyvenimą kompetencijų ugdymasis per ne formalųjį suaugusiųjų technologijų mokymąsi, p. 63.
  Development of Competences for Lifelong Learning Using Non-formal Adults' Technological Education, p. 69.
  Visas tekstas
 • Manefa Miškinienė, Aušra Petkevičienė
  Mokymosi bendradarbiaujant galimybių taikymas per technologijų pamokas, p. 70.
  Posibilities for Implementation of Colaborative Learning in Technologies Lesons, p. 76.
  Visas tekstas
 • Vida Gudžinskienė, Aurelija Palaimaitė
  Žaidimas kaip pirmaklasių adaptacijos gerinimo priemonė, p. 78.
  The game as a means of improving the adaptation of first formers, p. 84.
  Visas tekstas
 • Nijolė Cibulskaitė, Kristina Baranovska
  Matematikos vadovėlių V klasei vertinimą lemiantys faktoriai, p. 85.
  The Factors Determined The Assessment of the Mathematics Textbooks For the V Form, p. 91.
  Visas tekstas
 • Viktorija Sičiūnienė, Janina Dargytė
  Alternatyvių matematikos vadovėlių poveikis šeštokų mokymosi pasiekimams, p. 92.
  The Impact of Alternative Mathematics Textboks on the Achievements in the 6th Grade, p. 98.
  Visas tekstas
 • Emilija Sakadolskienė
  Pridėtinės vertės įvertinimas kaip mokytojo rezultatų gerinimo priemonė: kritinė dabartinių tendencijų apžvalga, p. 99.
  Value-Added Assessment As A Teacher Performance Incentive: A Critical Review of Recent Trends, p. 105.
  Visas tekstas

Kronika, p. 107.

Informacija apie autorius, p. 124.

© Lietuvos edukologijos universitetas