Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2010, T. 98,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

I. Dvasinio ugdymo aspektai, p. 7.

 • Romanas Vasiliauskas
  Mokytojo profesinės koncepcijos refleksija magistrantūros studijose: vertybinių orientacijų įžvalgos, p. 9.
  Self-development of Teacher's Professional Concept in Postgraduate Studies: Insights of Educational Values, p. 17.
  Visas tekstas
 • Roma Kriaučiūnienė
  Mokymo(si) proceso universitete įtaka būsimųjų užsienio kalbų mokytojų dorinių nuostatų plėtotei, p. 18.
  The Influence of University Teaching / Learning Process on the Development of Future Foreign Language Teachers' Moral Attitudes, p. 28.
  Visas tekstas
 • Rūta Dačiulytė, Vida Juškelienė, Manefa Miškinienė, Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
  Mokytojų pasirengimas integruoti vartojimo kultūrą bendrojo lavinimo mokykloje, p. 29.
  Teachers' Readines To Teach Integrate Consumer Education In Secondary Scholl, p. 38.
  Visas tekstas
 • Birutė Žygaitienė, Vilma Ramutė Zokienė
  Mokinių dorovinės vertybės ir jų ugdymo galimybės: technologijų mokytojų požiūris, p. 39.
  Pupil's Human Values And The Possibilities Of Developing Them: The Attitude Of Technology Teachers, p. 46.
  Visas tekstas

II. Profesinio rengimo problemos, p.47

 • Kristina Tomaševska
  Pedagoginę praktiką atlikusių studentų bendravimo gebėjimų įsivertinimo rezultatai, p. 49.
  The Results of Evaluating Students Communication Skills in Pedagogical Practice, p. 54.
  Visas tekstas
 • Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė
  Individuali vokalinė raiška kaip būsimųjų muzikos mokytojų kompetencijų plėtojimo veiksnys, p. 56.
  The Individual Vocal Expresion As The Future Music Teacher's Competencies Development Factor, p. 60.
  Visas tekstas
 • Zita Grigienė
  Būsimųjų muzikos mokytojų balso lavinimo ypatumai: tarties ir tarmės aspektai, p. 62.
  The Pecularities of Vocal Education of Future Music Teachers: Aspects of Spoken Dialect and Pronunciation, p. 68.
  Visas tekstas
 • Kristina Kaluinaitė, Renata Kopač
  Mokytojų požiūris į muziejų edukacinę veiklą, p. 69.
  Teachers' Atitude Towards Educational Activity of Museums, p. 74.
  Visas tekstas
 • Aurelija Čepienė, Margarita Teresevičienė
  Fenomenologinė bendrųjų kompetencijų ugdymo perspektyva profesiniame rengime (verslo vadybos studijų atvejis, p. 76.
  Phenomenological Perspective of Generic Competences Development in Profesional Education, p. 84.
  Visas tekstas
 • Juozas Banionis
  Kai kurie matematinio mokymo ypatumai Lietuvoje 1918-1940 m., p. 85.
  Features of Mathematics Teaching in Lithuania (1918-1940), p. 89.
  Visas tekstas
 • Valentina Dagienė
  Pagrindinių informatikos konceptų ugdymas pasitelkiant varžybas, p. 91.
  Introducing The Main Concepts of Informatics and Information Technologies via Contest, p. 99.
  Visas tekstas
 • Kristina Kubilienė
  Mokinių adaptacija gimnazijoje: mokytojo kompetentingumo vaidmuo, p. 100.
  Pupils' Adaptation at a Gymnasium: the Role of Teacher Competencies, p. 106.
  Visas tekstas
 • Bisera Jevtić
  Estimation of the Efficiency and Preferences of the Pedagogical Procedures Within the Stimulation and Prevention Method Viewed by the Examinees, p. 108.
  Skatinimo ir prevencijos metodų efektyvumo vertinimas pedagoginiame procese, p. 114.
  Visas tekstas

Kronika, p. 115.

Informacija apie autorius, p. 120.

© Lietuvos edukologijos universitetas