Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2010, T. 99,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

 • Romualdas Grigas
  Lietuvių nacionalinės tapatybės bruožai: "krizės asmenybė" ir jos tipažai, p. 7.
  The trait of national identity of Lithuanians: "crisis personality" and its subtypes, p. 13.
  Visas tekstas
 • Dalia Survutaitė
  Individualaus ir visuomeninio ugdymo dermė: iš Lietuvos švietimo patirties, p. 14.
  The harmony of individual and public education in the Lithuanian educational system, p. 22.
  Visas tekstas
 • Ramutė Mečkauskienė
  Mokyklos valdymo kaitos veiksniai ir kryptys, p. 23.
  School management change fac tors and tendencies, p. 29.
  Visas tekstas
 • Marija Barkauskaitė, Rasa Nedzinskaitė
  Edukologijos magistrantūros programų vadybos tobulinimas: studentų požiūris, p. 31.
  Master of educational management improvement programs: the students' approach, p. 37.
  Visas tekstas
 • Remigijus Bubnys
  Edukologijos magistrantūros programų vadybos tobulinimas: studentų požiūris, p. 38.
  Integrity of the action reflection and learning during theoretical studies at university, p. 44.
  Visas tekstas
 • Stasys Jankevičius, Rasa Tuomienė
  VPU studentų požiūrio į anglų kalbą ypatumai, p. 45.
  The standpoint of VPU students towards the english Language, p. 52.
  Visas tekstas
 • Naser Shirbagi
  Orientations and attitudes of Iranian university students for english language learning, p. 53.
  Irano universiteto studentų anglų kalbos mokymosi gairės ir požiūriai, p. 60.
  Visas tekstas
 • Gintautė Žibėnienė
  Formaliojo mokymosi kompetencijų vertinimo Lietuvoje patirties apžvalga, p. 62.
  The review of competencies assessment experience in formal education in Lithuania, p. 69.
  Visas tekstas
 • Vilija Salienė
  Teksto rašymo mokymas pagrindinėje mokykloje: teorinės prielaidos ir praktinės galimybės, p. 71.
  Teaching writing at basic schools: theoretical premises and practical implications, p. 76.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Judėjimo reiškinio nagrinėjimo tarpdalykinės prielaidos pagrindinės mokyklos gamtamoksliniuose vadovėliuose ir edukacinėje praktikoje, p. 77.
  The Preconditions for the analysis of motion phenomenon in the textbooks of comprehensive school and in the educational practice, p. 82.
  Visas tekstas
 • Angelė Borodinienė
  Vidurinės mokyklos mokinių informacijos paieškų gebėjimų turinys, p. 83.
  The essence of information seeking abilities of secondary school students, p. 88.
  Visas tekstas
 • Dana Hübelová
  Application of information and communication technologies (ict) in geography lessons, p. 89.
  Informacinių komunikacinių technologijų taikymas geografijos pamokose, p. 93.
  Visas tekstas
 • Auridas Pekauskas
  Vidutinio mokyklinio amžiaus mokinių teisinio ugdymo turinio bendrojo Lavinimo mokykloje analizė, p. 95.
  Analysis of legal education's content of middle grades pupils in the comprehensive school, p. 103.
  Visas tekstas
 • Asta Rauduvaitė, Daiva Ramanauskienė
  Būsimų muzikos mokytojų asmeninė karjera: profesijos pasirinkimas, p. 104.
  Personal career of future music teachers: vocational choice, p. 111.
  Visas tekstas

Kronika, p. 113

Informacija apie autorius, p. 120

© Lietuvos edukologijos universitetas