Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2011, T. 101,

         Turinys

Pratarmė, p. 5

I. vertybių sklaidos ir kaitos tendencijos

 • Jonas Balčius
  A. Maceinos ir J. Girniaus pedagogika sub specie aeternitatis filosofijosaspektu, p. 9.
  Pedagogics by A. Maceina and J. Girnius sub specie aeternitatis with regard to philosophy, p. 16.
  Visas tekstas
 • Kun. Kęstutis Ralys
  Visuomenės vertybių analizė filosofijos, religijos, edukologijos kontekste, p. 17.
  Analysis of societal values, philosophy, religion, educational context, p. 22.
  Visas tekstas
 • Elvyda Martišauskienė
  Paauglių pasaulėžiūros nuostatos ir jų kaitos tendencijos, p. 24.
  Principles of adolescents' worldview attitudes and tendencies in their change, p. 33.
  Visas tekstas

II. ryškėjančios ugdymo proceso linkmės

 • Renaldas Čiužas, Jolanta Navickaitė
  Ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas, p. 37.
  The curriculum planning and implementation , p. 42.
  Visas tekstas
 • Vilija Lukošūnienė
  Refleksija kaip integrali mokymosi mokytis kompetencijos dalis, p. 43.
  Reflection as integral part of learning to learn competence, p. 49.
  Visas tekstas
 • Audronė Juodaitytė
  Radikalaus pliuralizmo principų raiška į vaiką orientuotame ugdyme, p. 50.
  Development of radical pluralism principles within education centered towards a child, p. 55.
  Visas tekstas
 • Daiva Malinauskienė
  Vaikų metaforinio mąstymo raiška kognityvinės raidos kontekste, p. 57.
  The expression of children metaphoric thinking within cognitive development context, p. 62.
  Visas tekstas
 • Rimantas Kontvainas
  Geografijos studijų programos studentų rengimosi būsimai profesinei veiklai kai kurie ypatumai, p. 57.
  Certain peculiarities of the geography study programme for preparation of students for future professional activities, p. 62.
  Visas tekstas
 • Bevainis Linas
  The problems to determine correct graphic information loads of training maps for geography teaching, p. 69.
  Grafinės ir informacinės apkrovos nustatymo problemos mokykliniuose geografijos žemėlapiuose, p. 77.
  Visas tekstas
 • Darina Foltýnová, Kateáina Mrázková
  Computer - supported geography teaching developing pupils' self-regulation, p. 78.
  Kompiuterių naudojimas geografijos mokymo procese siekiant ugdyti mokinių savarankiškumą, p. 81.
  Visas tekstas
 • Alvyra Galkienė
  Šiuolaikinio mokytojo vaizdinys: mokinių požiūris, p. 78.
  Image of a modern teacher in pupils' perception, p. 81.
  Visas tekstas
 • Vytautas Gudonis, Algirdas Ališauskas, Martynas Rusteika
  Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas bendrojo lavinimo mokyklose: mokinių ir mokytojų požiūris, p. 91.
  Rendering special assistance in comprehensive schools: attitude of students and teachers, p. 81.
  Visas tekstas
 • Kęstutis Trakšelys
  Besimokančios organizacijos esmė ir nauda: andragogo požiūris, p. 98.
  A learning organization in perspective of andragogist, p. 105.
  Visas tekstas

Kronika, p. 107

Informacija apie autorius, p. 125

© Lietuvos edukologijos universitetas