Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2011, T. 103,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

 • Elvyda Martišauskienė, Agnė Juškevičienė
  Gimtosios kalbos puoselėjimas kaip penktokų tautinio ugdymo veiksnys, p. 7.
  Nurturance of mother tongue as factor of 5th formers' national education, p. 14.
  Visas tekstas
 • Birutė Žygaitienė
  Būsimų technologijų mokytojų poži ūrio į dorovines vertybes kaitos tendencijos, p. 15.
  Tendencies of change in future technology teachers ' attitude to wards moral values, p. 22
  Visas tekstas
 • Roma Kriaučiūnienė
  Būsimų užsienio kalbų mokytojų dorin ė nuostata : emocinis -vertinamasis lygmuo, p. 23
  Future Foreign Language Teachers ' Moral Attitudes : Affective - evaluative Component, p. 29
  Visas tekstas
 • Marijona Barkauskaitė, Jūratė Mikalauskienė
  Saugios aplinkos kūrimas bendrojo ugdymo mokykloje, p. 30
  Creating a safe environment in the general education school, p. 37
  Visas tekstas
 • Vida Gudžinskienė
  Konstruktyvizmo ištakos lietuvoje ugdant socialinius įgūdžius, p. 38
  The beginning of constructionism and the expression of social skills, p. 44
  Visas tekstas
 • Šarūnė Magelinskaitė
  Pirmaklasių mokinių socialinio subrendimo ir adaptacijos mokykloje rodiklių sąsajos, p. 45
  Relationship between social readiness and school adaptation of first-grade pupils, p. 51
  Visas tekstas
 • Andreas Schleicher
  The case for XXIst - century teacher policies, p. 52
  XXI a. mokytojo veiklos politika, p. 63
  Visas tekstas
 • Ona Monkevičienė, Birutė Autukevičienė
  Mentoriaus kompetencijų modelis: studentų praktikai vadovaujančių ikimokyklinio ugdymo mentorių nuomonė, p. 64
  Mentor's model of competence : the prospects of pre -school education mentors at supervising students' practice, p. 73
  Visas tekstas
 • Vilius Tavoras
  Būsimų muzikos mokytojų meninės individualybės raiškos skatinimas taikant projektų metodą, p. 74
  Stimulation of expression of artistic individuality of future music teachers by applying method of project, p. 79
  Visas tekstas
 • Aldona Vilkelienė
  Asmenų, patyrusių smegenų traumą , kalbos įgūdžių lavinimas dainavimu, p. 81
  Singing as a tool for improving speach function after brain trauma, p. 84
  Visas tekstas
 • Violeta Suboč
  Mokinių požiūrio į mokymąsi klausimyno turinio validumas, p. 85
  Students attitude to ward learning in aspect of questioneer content validity, p. 91
  Visas tekstas
 • Rokas Uscila
  Atkuriamasis teisingumas penitencinėje sistemoje, p. 92
  Restorative justice in the penitential system, p. 98
  Visas tekstas
 • Asta Klimienė, Rama Paliulienė, Ramutis Klimas
  Saugomų teritorijų vaidmuo visuomenės neformaliajam ekologiniam švietimui, p. 92
  The role of protected area S in nonformal ecological education of society, p. 98
  Visas tekstas

Kronika, 107

Informacija apie autorius, 119

© Lietuvos edukologijos universitetas