Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2011, T. 104,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

I. ugdymo samprata : vertybinis diskursas

 • Algirdas Gaižutis
  Gyvenimo aprašymas , p. 9
  Curriculum Vitae, p. 18.
  Visas tekstas
 • Algirdas Gaižutis
  Apie laisvėjantį, laisvą žmogų ir universitetų vaidmenį, p. 19
  Visas tekstas
 • Grasilda Blažienė
  Kalba, pasakyta pristatant knygą "Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti", skirtą akademiko pro fesoriaus Algirdo Gaižučio 70-mečio jubiliejui, p. 22
  Visas tekstas
 • Juozas Mureika, Grasilda Blažienė
  Nedūžtančios vertybės dūžtančiame gyvenime, p. 24
  Visas tekstas

II. Ugdymo realybės dimensijos šiu olaikiniame kontekste

 • Marijona Barkauskaitė, Elvyda Martišauskienė
  Šaknimis ir šakomis edukologijoje, p. 33
  Visas tekstas

III. nuo tautos pedagogikos iki u gdymo filosofijos

 • Marijona Barkauskaitė, Elvyda Martišauskienė
  Nuo liaudies pedagogikos iki ugdymo filosofijos, p. 43
  Visas tekstas

IV. ugdymo tekstai ir kontekstai

 • Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė
  Profesoriaus B. Bitino ugdymo realybės įžvalgos šiuolaikiniame kontekste, p. 57
  Insights of professor B. Bitinas into education reality in contemporary context, p. 63
  Visas tekstas
 • Ramutė Bruzgelevičienė
  Mokslininkas paradigmų virsme, p. 64
  The scientist in the paradigm shift, p. 69
  Visas tekstas
 • Irena Leliūgienė, Lina Petrašiūnaitė, Rima Jerušaitienė
  Lietuvių imigrantų savivaldaus mokymosi patirtis, p. 70
  The Experience of Sel f-Directed Learning of Lithuanian Immigrants as Faster Integration into England's Community, p. 78
  Visas tekstas
 • Gintautė Žibėnienė
  Studijų programų atnaujinimo lietuvoje apžvalga: studijų programos tikslų, studijų Rezultatų formulavimo problematika ir tobulinimo metodiniai aspektai, p. 79
  Issues in programme aims, learning outcomes formulation and methodic aspects of their improvement in Lithuania, p. 85
  Visas tekstas
 • Angelė Jelagaitė, Vytautas Lukoševičius
  Mokinių verslumo ugdymas bendrojo ugd ymo mokykloje: mokytojų požiūris, p. 86
  Der Standpunkt Der Lehrer Zur Erziehung Der Unternehmerischen Kompetenz Der Schüler, p. 94
  Visas tekstas
 • Liudmila Rupšienė, Inga Bartusevičienė
  Studentų įsivertinimo turinio, formos ir dažnumo įtaka dalyko išmokimo rezultatyvumui, p. 97
  Influence of students self-evaluation's content, forms and frequency to eff ectiveness of subject learning, p. 103
  Visas tekstas
 • Елита Стикуте
  Учитель латышской литературы и его особая миссия, p. 104
  Literatūros mok ytojo paveikslas ir ypatingoji misija, p. 108
  Visas tekstas

 • Dagmāra Ausekle, Lolita Šteinberga
  Animation and education : Using animation in literature lessons, p. 109
  Animacija ir edukacija : animacijos taik ymas literatūros pamokose, p. 114
  Visas tekstas

Informacija apie autorius, 119

© Lietuvos edukologijos universitetas