Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2012, T. 105,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

 • Marija Barkauskaitė, Bronislovas Bitinas
  Edukologijos daktaro disertacijų temos Lietuvoje, p. 7
  Topics of doctoral dissertations in education science in the republic of Lithuania, p. 13.
  Visas tekstas
 • Ilona Valantinaitė, Rima Zablackė
  Technologinio ugdymo samprata atnaujintose programose, p. 14
  Conception of post-reform technology education in the education programs, p. 19.
  Visas tekstas
 • Kęstutis Pukelis, Nora Pileičikienė
  Profesinio informavimo taškų veiklos kokybės vertinimas ir gerinimas: problemos irperspektyvos, p. 20
  Quality assessment and improvement of practice of centres for vocational information: problems and perspectives, p. 30.
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Mokinių teigiamo požiūrio į gamtamokslinius dalykus formavimosi edukaciniai veiksniai, p. 32
  Educational factors affecting positive attitude of pupils towards science subjects, p. 38.
  Visas tekstas
 • Virginija Jūratė Pukevičiūtė
  Pirmo kurso studentų mokymosi mokytis kompetencijos sudedamųjų dalių dermės tendencijos, p. 40
  Tendency of first-year students' learning to learn competence , p. 46.
  Visas tekstas
 • Marija Barkauskaitė, Kristina Viršulienė
  Studentų pedagoginio bendravimo gebėjimų ir studijų veiksnių ryšiai, p. 47
  Relations of pedagogical communication skills of students and studies factors, p. 52.
  Visas tekstas
 • Janina Kaminskienė, Daiva Rimkuvienė, Dana Raškinienė
  LŽŪU pirmo kurso studentų matematinio pasirengimo analizė, p. 53
  Analysis of the first-year students' mathematical preparedness at the Lithuanian university of agriculture, p. 59.
  Visas tekstas
 • Algimantas Martinkėnas
  Nonverbale kommunikation - ein mythos oder die realität im fremdsprachenunterricht, p. 61
  Neverbalinė komunikacija - mitas ar reali būtinybė mokant užsienio kalbų, p. 68.
  Visas tekstas
 • Nijolė Cibulskaitė
  Matematikos mokytojų rengimas: pedagoginės praktikos vaidmuo, p. 69
  Training of teachers of mathematics: the role of educational practice, p. 77.
  Visas tekstas
 • Aurimas Medonis, Vincentas Blauzdys
  Paauglių asmeninių kompetencijų ugdymosi aktualinimas prasminga fizine saviugda, p. 78
  Development of personal competence of adolescents employing physical self-education process, p. 85.
  Visas tekstas
 • Vida Gudžinskienė, Jūratė Armonienė, Alvydas Pocevičius
  Fizinis aktyvumas kaip vienas sveikatą lemiančių veiksnių, p. 86
  Physical mobility as a significant health determiner, p. 92.
  Visas tekstas
 • Sniegina Poteliūnienė, Vincentas Blauzdys, Vida Juškelienė
  Lietuvos kūno kultūros mokytojų pasirengimas taikyti naujas mokinių fizinio ugdymo idėjas, p. 94
  Readiness of lithuanian physical education teachers to apply new physical education ideas, p. 100.
  Visas tekstas
 • Kristina Samašonok, Marija Barkauskaitė
  Bendraamžių ir globos namų darbuotojų požiūris į globos namų auklėtinių užimamą socialinį statusą bendraamžių grupėje, p. 102
  Social status held by children living in foster homes in a peer group with reference to peers and employees offoster homes, p. 111.
  Visas tekstas
 • Ona Tijūnėlienė
  Jonas Vabalas-Gudaitis - lietuvių ikikrikščioniškosios pedagogikos istorikas, p. 113
  Jonas Vabalas-Gudaitis - der litauische historiker der vorchristlichen pädagogik, p. 120.
  Visas tekstas
 • Marfuga Absatova
  Ассамблея народа казахстана как основа укрепления межнационального согласия и стабильности, p. 122
  Kazachstano tautų asamblėja - tarpnacionalinės santarvės ir stabilumo stiprinimo pagrindas, p. 126.
  Visas tekstas

Kronika, 127

© Lietuvos edukologijos universitetas